تورم در اروپا اندکی کاهش یافت

تورم در اروپا اندکی کاهش یافت

تورم در اروپا تشدید شده است و علت آن، حمله روسیه به اوکراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غدایی است؛ با این حال این تورم در ماه نوامبر تنها اندکی کاهش یافته است.

نرخ تورم متوسط طی دوازده ماه کاهش یافت

نرخ تورم متوسط طی دوازده ماه کاهش یافت

نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39/9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم 59/3 درصد کاهش 19/4 درصدی را نشان می دهد.