241 درصد افزایش فروش برای غدام

241 درصد افزایش فروش برای غدام

شرکت خوراک دام پارس در یک ماهه منتهی به 31 شهریور 1402، 241 درصد افزایش فروش برای غدام در مقایسه با مدت مشابه قبل رقم زده است.

افزایش فروش 183 درصدی دبالک

افزایش فروش 183 درصدی دبالک

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک از افزایش فروش 183 درصدی در یک ماه و 146 درصدی در 9 ماهه سال مالی خبر داد.

افزایش سرمایه 100 درصدی برای قمرو

افزایش سرمایه 100 درصدی برای قمرو

شرکت قند مرودشت از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در راستای افزایش سرمایه 100 درصدی برای قمرو از محل سود انباشته خبر داد.