دوگانگی در آمار فروش اوراق

دوگانگی در آمار فروش اوراق

اعلام آمار فروش اوراق در مرحله هجدهم توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یک دوگانگی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره