تغییر رویکرد گروه توسعه ملی از بنگاهداری به سمت سهامداری در بازار سرمایه
عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی:

تغییر رویکرد گروه توسعه ملی از بنگاهداری به سمت سهامداری در بازار سرمایه

سرپرست گروه توسعه ملی فروزانمهر اعلام کرد: تغییر رویکرد گروه توسعه ملی از بنگاهداری به سمت سهامداری در بازار سرمایه از جمله برنامه های مهم این گروه است.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری بارزشرکت کارگزاری دنیای خبره