شاخص جدید به جای شاخص کل
رئیس سازمان بورس خبر داد:

شاخص جدید به جای شاخص کل

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: برای نشان دادن وضعیت کامل تری از بازار سرمایه باید شاخص‌های مختلفی مانند قیمت، هم وزن و صنایع عمده بازار را در کنار شاخص کل آورد.

آیا شاخص جدیدی جایگزین شاخص کل خواهد شد؟

آیا شاخص جدیدی جایگزین شاخص کل خواهد شد؟

رییس سازمان بورس گفت: شاخص کل نشان دهنده بازدهی تمام بازیگران بازار نیست. ضمن اینکه شاخص کل هم اکنون شامل سود نقدی نیز هست و این باعث می شود که سودهای نقدی که در سنوات گذشته نیز دریافت شده بود در این شاخص دیده شود.