عباسعلی حقانی نسب: برخی نهادها برای خودشیرینی به نمایشگاه نیامدند
میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی

عباسعلی حقانی نسب: برخی نهادها برای خودشیرینی به نمایشگاه نیامدند

میزگرد بررسی نقش نمایشگاه در توسعه صنعت مالی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری اصولی برگزار شد و عباسعلی حقانی نسب نظرات خود را در مورد نمایشگاه صنعت مالی بیان کرد.