الناز جمالی

الناز جمالی

الناز جمالی، مدیر مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه می باشد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان