ثبات در قیمت نفت در پی ترس از رکود اقتصاد جهانی

ثبات در قیمت نفت در پی ترس از رکود اقتصاد جهانی

قیمت نفت در آغاز معاملات امروز سه‌شنبه به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا ثابت ماند. این در حالی است که افزایش تولید شیل و ترس از به رکود کشانده شدن اقتصاد جهانی در پی تورم، افزایش قیمت نفت را محدود کرده است.

تاثیر نرخ بهره به صورت ورود و خروج نقدینگی به بازار خود را نشان می‌دهد
یک کارشناس بازار سرمایه؛

تاثیر نرخ بهره به صورت ورود و خروج نقدینگی به بازار خود را نشان می‌دهد

کارشناس بازار سرمایه به نرخ بهره به عنوان یک متغیر مستقل که اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد اشاره کرد و گفت: تاثیر مستقیم نرخ بهره از طریق بازارهای موازی و تغییر شرایط کسب و کار و اثر مستقیم آن طبق فرمول گوردن به بازار سرمایه تحمیل می‌شود. اگر افراد در شرایطی قرار دارند که انتظارات نسبت به نرخ بهره صعودی و یا نزولی است، اثر نرخ بهره به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر بازار تحمیل شده و این اثر به صورت ورود و خروج نقدینگی به بازار خود را نشان می‌دهد.