پیش‌بینی روزهای مثبت در سایه مذاکرات و اخبار مساعد
یک کارشناس بازارسرمایه پیش بینی کرد:

پیش‌بینی روزهای مثبت در سایه مذاکرات و اخبار مساعد

در سایه رخدادهای چند هفته اخیر، رشد قابل توجه فروش و سودآوری فصل بهار شرکت‌ها نتوانست نشاط را به بازار برگرداند، ولی در صورت بهبود شرایط، واکنش با تأخیر به این گزارش‌ها را شاهد خواهیم بود.