شیوه جدید در عرضه های اولیه

شیوه جدید در عرضه های اولیه

در بازار فرابورس شرکت هایی برای عرضه اولیه وارد می شوند که در خصوص نحوه عرضه این شرکت ها گمانه هایی از وجود فساد وجود دارد.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره