زیرمجموعه ملی مس در راه فرابورس
مدیرعامل فرابورس از پذیرش یک شرکت پروژه خبر داد:

زیرمجموعه ملی مس در راه فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران از موافقت با پذیرش یک شرکت پروژه جدید در فرابورس ایران در راستای تزریق منابع به طرح‌های تولیدی و ورود سرمایه‌ها به بازار اولیه خبر داد.