بازار سرمایه محرک اقتصاد و تولید است
کیش اینوکس 2022

بازار سرمایه محرک اقتصاد و تولید است

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در افتتاحیه کیش اینوکس 2022، بازار سرمایه را محرک اقتصاد و تولید است و گفت: بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌کننده خوبی از متغیرهای اقتصادی را دارد.