جای خودرو در بورس نیست!

جای خودرو در بورس نیست!

رئیس سازمان بورس بر این باور است که اگر حقوق سهام‌دار حفظ شود، سازمان اصراری بر ادامه عرضه خودرو ندارد، زیرا جای خودرو در بورس نیست.