تحلیل تکنیکال نمادهای بورس

تیم تحلیلی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» به صورت روزانه اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال نمادهای بورس می‌کند که در این صفحه می‌توانید این مطالب را مطالعه کنید. تحلیل‌ها توسط محمد رحیمی تکنیکالیست تیم شهر بورس ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود؛ این تحلیل سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت نمادها صورت می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال سمازن | ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سمازن در بلندمدت روند صعودی دارد.

با توجه به تصویر، محدوده مقاومتی ناحیه 1330 تومان و حمایت نماد در محدوده 1050 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال سفارس | ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سفارس در نمودار بلندمدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می‌شود.

2000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است و 1180 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن | 19 شهریور 1401

خبهمن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

215 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

140 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال خگستر | 19 شهریور 1401

خگستر در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

440 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

210 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال پارسان | 17 شهریور 1401

پارسان در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

3250 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

2350 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل تکنیکال کرمان | 16 شهریور 1401

کرمان در بلند مدت روند نزولی دارد.

محدوده حمایتی نماد 70 تومان و محدوده مقاومتی 105 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


تحلیل تکنیکال ثشاهد | 16 شهریور 1401

ثشاهد در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1000 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر ثشاهد نیز در محدوده 640 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


 

تحلیل تکنیکال حکشتی | 14 شهریور 1401

حکشتی روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 3300 تومان و حمایت نماد در محدوده 1800 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس | 14 شهریور 1401

حفارس در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

1170 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال وبیمه 12 شهریور 1401

وبیمه در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

200 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

130 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال وپارس 12 شهریور 1401

وپارس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

240 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 150 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال غاذر | 10 شهریور 1401

غاذر در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 7000 تومان و حمایت نماد در محدوده 3300 تومان قرار دارد.

تضعیف روند صعودی در نمودار دیده می شود که نکته منفی برای سهامداران محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال غسالم | 10 شهریور 1401

غسالم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

400 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال کروی | 10 شهریور 1401

کروی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

2850 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1550 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال کاما | 10 شهریور 1401

کاما در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

750 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کاما نیز در محدوده 450 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال نوری | 8 اردیبهشت 1401

نوری در بلند مدت در روند خنثی قیمتی قرار دارد.

7400 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

11500 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال شفن | 8 اردیبهشت 1401

شفن در بلند مدت روند خنثی دارد.

محدوده حمایتی نماد 600 تومان و محدوده مقاومتی 1600 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال سمگا | 6 شهریور 1401

سمگا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر سمگا نیز در محدوده 580 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال گشان | 6 شهریور 1401

گشان در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

2500 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


 

تحلیل تکنیکال زقیام 1 شهریور 1401

زقیام در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

300 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 100 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال زملارد 1 شهریور 1401

زملارد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

1600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

620 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


 

 

تحلیل تکنیکال شپدیس | 31 مرداد 1401

شپدیس در بلند مدت روند خنثی دارد.

محدوده حمایتی نماد 12600 تومان و محدوده مقاومتی 18800 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال شسینا | 31 مرداد 1401

شسینا در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

130 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

480 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال ومعادن | 30 مرداد 1401

با توجه به تصویر ومعادن در بلندمدتی داخل مثلث رسم شده معامله می شود و جهت خاصی ندارد

600تومان مقاومت و 380 تومان حمایت نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال کدما | 30 مرداد 1401

کدما در بلندمدت روند نزولی دارد.

محدوده 5300 تومان به عنوان حمایت نماد مدنظر است

10000 تومان نیز به عنوان حمایت خواهد بود.

توصیه می شود فروشندگان در فروش نماد نزدیک حمایت خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال خپارس 27 مرداد

خپارس در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 130 تومان مقاومت و 90 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

خپارس بلند مدت


تحلیل تکنیکال خزامیا 27 مرداد

خزامیا در بلندمدت روند صعودی دارد و 1400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

850 تومان نیز به عنوان حمایت به حساب می‌آید.

خزامیا بلند مدت


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 22 مرداد 1401

شاخص کل در نمودار بلندمدتی، در روند خنثی قرار گرفته و جهت خاصی ندارد.

محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد، محدوده مقاومتی معتبر و یک میلیون و 140 هزار واحد نیز حمایت شاخص کل در بلندمدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 22 مرداد 1401

شاخص هم وزن در نمودار بلندمدتی، روند نزولی دارد.

در این روند، محدوده 450 هزار واحد به عنوان مقاومت مدنظر است و 318 هزار واحد نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص گروه کانه های فلزی 21 مرداد

شاخص کانه های فلزی در بلندمدت روند خنثی دارد و محدوده 450 هزار واحد حمایت معتبر پیش روی این شاخص خواهد بود.

محدوده 600 هزار واحد نیز به عنوان مقاومت شاخص گروه کانه های فلزی به حساب می آید.

تحلیل گروه کانه های فلزی


تحلیل تکنیکال شستا 20 مرداد 1401

شستا در نمودار بلندمدتی در یک روند خنثی با حمایت 70 تومان و مقاومت 117 تومان در حال معامله است.

این روند خنثی، فرسایشی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال فارس 20 مرداد 1401

فارس در روند بلندمدتی داخل کانال صعودی ترسیم شده معامله می‌شود.

950 تومان اولین ایستگاه مقاومتی معتبر و 550 تومان نیز حمایت بلندمدتی نماد فارس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال وبملت 18 مرداد 1401

وبملت در نمودار بلندمدتی، داخل محدوده خنثی معامله می‌‎شود.

در این روند، 200 تومان حمایت معتبر و 370 تومان مقاومت معتبر بلندمدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال وتجارت 18 مرداد 1401

وتجارت در نمودار بلندمدتی داخل کانال نزولی معامله می‌شود.

اولین محدوده حمایتی، کف کانال ترسیم شده خواهد بود و 230 تومان نیز مقاومت معتبر بلند مدتی به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال فولاد | 15 مرداد 1401

نماد فولاد مابین دو ناحیه حمایتی 950 تا 1300 تومان و داخل روند خنثی در حال معامله است.

روند فولاد فرسایشی بوده و جهت خاصی ندارد.

فولاد بلند مدتی


تحلیل تکنیکال فملی | 15 مرداد 1401

فملی در نمودار بلندمدت داخل روند خنثی در حال معامله است.

محدوده 400 تومان کف حمایتی معتبر و 700 تومان مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

فملی بلند مدتی


تحلیل تکنیکال دارا یکم | 29 تیر 1401

روند بلندمدتی دارایکم نزولی است. در صورت شکست حمایت 9700 تومان این روند ادامه دار خواهد بود.

محدوده 16300 نیز مقاومت معتبر بلندمدتی دارا یکم خواهد بود.

دارا یکم بلند مدتی


تحلیل تکنیکال پالایش | 29 تیر 1401

نماد پالایش در روند مثلثی بلند مدتی در حال معامله است، محدوده 8800 تومان به عنوان مقاومت و 6600 تومان نیز به عنوان حمایت بلندمدتی مدنظر است.

پالایش بلند مدتی


تحلیل تکنیکال فارس 28 تیر 1401

نماد فارس داخل کانال صعودی بلند مدتی در حال معامله است.

ناحیه سقف تاریخی 940 تومان در بلند مدت مقاومت معتبر نماد خواهد بود و کف کانال ترسیم شده و 530 تومان نیز حمایت فارس را شکل می‌دهد.

فارس بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شستا 28 تیر 1401

شستا در روند بلند مدتی، روند خنثی را در پیش گرفته است. این نماد در محدوده 115 تومان مقاومت معتبر دارد و محدوده 75 تومان نیز به عنوان حمایت بلند مدتی نماد مدنطر است.

شستا بلند مدتی


تحلیل تکنیکال گروه انبوه سازی 26 تیر 1401

شاخص گروه انبوه سازی با شکست کانال نزولی بلندمدتی این روند را تضعیف کرده است. این شاخص وارد روند جدید خنثی با حمایت 5400 و مقاومت 8100 واحد شده است.

شاخص انبوه سازی بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شاخص کاشی و سرامیک 19 تیر 1401

شاخص کاشی و سرامیک در روند بلند مدتی پس از شکست کانال نزولی به اولین ناحیه مقاومتی در ناحیه 52 هزار واحد واکنش نشان داد و هم اکنون در محدوده خنثی بین 33 هزار و 52 هزار در حال معامله است.

شاخص کاشی سرامیک بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شاخص محصولات کاغذی 19 تیر 1401

شاخص گروه محصولات کاغذی با شکست کانال نزولی بلند مدتی، وارد محدوده خنثی با حمایت محدوده 54 هزار و مقاومت 102 هزار شده است.

در نمودار کوتاه مدتی، این شاخص در محدوده حمایتی کف کانال صعودی قرار دارد. محدوده 80 هزار مقاومت این شاخص خواهد بود.

در صورت از دست رفتن حمایت مذکور، محدوده 54 هزار محدوده حمایتی خواهد بود.

تحلیل گروه محصولات کاغذی


تحلیل تکنیکال خپارس 27 خرداد 1401

خپارس در روند نزولی بلند مدتی در حال معامله است.

محدوده حمایتی معتر خپارس در 90 تومان خواهد بود و 130 تومان نیز به عنوان مقاومت بلند مدتی به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدت خپارس کانال صعودی را از دست داده و ضعف روند مشهود است.

اولین محدوده حمایتی در کوتاه مدت 100 تومان خواهد بود و معاملات هفته آتی برای سهامداران این نماد اهمیت زیادی خواهد داشت.

خپارس بلند مدتی


تحلیل تکنیکال خزامیا 27 خرداد

خزامیا در روند بلند مدتی درون کانال صعودی در حال معامله است.

1100 تومان مقاومت بسیار معتبر نماد است و 650 تومان نیز به عنوان حمایت بلند مدتی خواهد بود. همچنین کف کانال رسم شده نیز محدوده حمایتی است.

در نمودار کوتاه مدتی خزامیا با شکست روند صعودی نشانه هایی از ضعف روند را هشدار داده است.

محدوده 100 تومان اولین ناحیه مقاومتی خزامیا بوده و حمایت نماد در محدوده 800 تومان قرار دارد.

خزامیا بلند مدتی


تحلیل تکنیکال کگل 24 خرداد 1401

نماد کگل در روند صعودی بلندمدتی قرار دارد و در صورت شکست کانال صعودی، محدوده 1030 تومان به عنوان حمایت نماد خواهد بود.

روند کگل در نمودار کوتاه مدت نیز صعودی است و محدوده مقاومتی، سقف کانال رسم شده خواهد بود.

محدوده 1230 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

کگل بلند مدتی


تحلیل تکنیکال کچاد 24 خرداد 1401

کچاد در روند بلندمدتی داخل کانال صعودی ترسیم شده در حال معامله است.

ناحیه مقاومتی در حوالی قیمتی 1770 تومان قرار دارد و در صورت شکسته شدن کانال، محدوده 1220 به عنوان حمایت معتبر بلندمدتی مدنطر خواهد بود.

در نمودار کوتاه مدت نیز این سهم روند صعودی دارد و ناحیه حمایت و مقاومت سهم به ترتیب حوالی 1350 و 1770 تومان خواهد بود.

کچاد بلند مدتی


تحلیل تکنیکال زدشت 7 خرداد

زدشت با شکست روند نزولی بلندمدتی، رشد قیمتی داشت و مقاومت 2500 تومان را نیز شکست.

ناحیه کنونی به عنوان حمایت جدید زدشت خواهد بود.

روند زدشت در نمودار کوتاه مدتی صعودی بوده و در کانال صعودی در حال معامله است،

در حال حاضر نشانه‌هایی از ضعف روند در نمودار مشاهده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال زدشت


تحلیل تکنیکال زشریف | 7 خرداد

زشریف در روند نزولی بلندمدتی در حال معامله است و شکست سقف این کانال نشان از ضعف روند نزولی بلند مدتی دارد.

در صورت اتمام روند نزولی، شاهد روند خنثی با مقاومت ناحیه 600 تومان و حمایت ناحیه 260 تومان خواهیم بود.

روند کوتاه مدتی زشریف صعودی است.

سقف کانال و ناحیه 600 تومان محدوده مقاومتی به حساب می‌آید و 300 تومان حمایت این نماد خواهد بود.

نمودار زشریف


تحلیل تکنیکال بپیوند | ۴ خرداد ۱۴۰۱

بپیوند با شکست روند نزولی بلندمدتی وارد روند خنثی با ناحیه مقاومتی معتبر 1400 تومان و حمایت ناحیه  750 تومان شده است.

معاملات روزهای آتی برای سهامداران این نماد بسیار مهم خواهد بود و مقاومت پیش رو از اعتبار زیادی برخوردار است.

روند کوتاه مدتی بپیوند صعودی بوده و در ناحیه سقف کانال و نزدیکی مقاومت 1400 در حال معامله است.

محدوده 1000 تومان نیز حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل بپیوند


تحلیل تکنیکال بجهرم | ۴ خرداد ۱۴۰۱

نماد بجهرم کانال نزولی بلندمدتی را شکسته و  وارد ناحیه خنثی با حمایت و مقاومت  160 تا 300 تومان شده است.

روند فرسایشی برای نماد بجهرم در بلندمدت دور از ذهن نیست.

بجهرم با شکست روند صعودی کوتاه مدتی نشانه‌های ضعف روند را نمایان کرده است.

ناحیه 250 تومان به عنوان مقاومت و ناحیه 190 تومان به عنوان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال بپیوند و بجهرم


تحلیل تکنیکال بورس | 1 خرداد

نماد بورس در روند نزولی بلند مدتی معامله می‌شود و ناحیه 1600 تومان مقاومت معتبر این نماد است.

محدوده 700 تومان نیز حمایت بلند مدتی بورس خواهد بود.

روند کوتاه مدتی بورس صعودی است و 870 تومان ناحیه حمایتی نماد خواهد بود.

در صورت شکست ناحیه 1020 تومان روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 1 خرداد

روند بلند مدتی نماد فرابورس خنثی است و کف و سقف حمایتی و مقاومتی به ترتیب 1060 و 3600 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدت این روند پس از شکست روند نزولی وارد روند خنثی با مقاومت محدوده 2000 تومان شده است.

محدوده 1300 تومان حمایت کوتاه مدتی فرابورس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال کالا | 31 اردیبهشت 1401

نماد کالا در روند بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می‌شود.

محدوده 4200 تومان مقاومت معتبر و 1500 تومان نیز کف حمایتی این نماد خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی این نماد با شکست کانال نزولی، روند را ضعیف کرده و هم اکنون محدوده 2500 تومان حمایت نماد و 3300 تومان نیز محدوده مقاومتی کالا محسوب می‎شود.

کالا بلند مدتی


تحلیل تکنیکال انرژی3 | 31 اردیبهشت 1401

انرژی3 در روند نزولی بلندمدتی معامله می‌شود.

سقف کانال اولیت ناحیه مقاومتی نماد خواهد بود و محدوده‌های 5200 و 10800 نیز به ترتیب حمایت و مقاومت معتبر این نماد هستند.

روند کوتاه مدتی انرژی3 خنثی است و هم اکنون در محدوده مقاومتی 6800 تومان معامله می‎شود.

محدوده قیمتی 5000 تومان نیز کف حمایتی این سهم خواهد بود.

انرژی 3بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شاخص کل |29 اردیبهشت 1401

شاخص کل در روند بلندمدتی به محدوده مقاومتی معتبر ناحیه یک میلیون و 590 هزار واحدی رسیده، نشانه‌ای از ضعف روند در نزدیکی این ناحیه دیده نمی‌شود.

شاخص کل در محدوده تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و معاملات روزهای آینده برای سهامداران بسیار مهم است.

شاخص کل در نمودار کوتاه مدتی به سقف کانال صعودی رسیده است و ناحیه حمایتی شاخص نیز در محدوده یک میلیون و 440 هزار واحد قرار دارد.

شاخص کل بلند مدت


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن |29 اردیبهشت 1401

شاخص هم وزن کانال نزولی بلندمدتی را شکسته و مقاومت محدوده 470 هزار واحد را پیش رو دارد.

ناحیه 316 هزار واحد حمایت بلندمدتی شاخص هم وزن خواهد بود.

شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال وبصادر | 28 اردیبهشت

وبصادر در نمودار بلندمدتی داخل روند خنثی با حمایت و مقاومت معتبر 160 و 280 تومان قرار دارد.

انتطار می‌رود در ماه‌های آتی این روند پایدار بماند.

روند کوتاه مدتی وبصادر صعودی است و سقف کانال و ناحیه 230 تومان مقاومت این نماد خواهد بود.

ناحیه 180 تومان نیز مقاومت نماد در این روند است.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال ونوین | 28 اردیبهشت

ونوین داخل کانال نزولی بلندمدتی معامله می‌شود.

سقف کانال و 550 تومان مقاومت معتبر این نماد خواهد بود و منطقه قیمتی 300 تومان کف حمایتی این سهم است.

ونوین در روند کوتاه مدتی در ناحیه مقاومتی کانال صعودی معامله می‌شود.

نواحی 430 و 370 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در روند کوتاه مدتی به حساب می‌آیند.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال حکشتی |27 اردیبهشت 1401

حکشتی در روند بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می‌شود و به مقاومت معتبر ناحیه 2100 تومان رسیده است.

معاملات روزهای آتی برای این نماد حائز اهمیت خواهد بود و محدوده 1100 تومان حمایت بلندمدتی نماد به حساب می‌آید.

روند حکشتی در نمودار کوتاه مدتی صعودی است و داخل کانال رسم شده معامله می‌شود.

نواحی 2100 و 1500 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی حکشتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس |27 اردیبهشت 1401

حفارس به ناحیه مقاومتی و سقف تاریخی 1050 تومان در بلند مدت رسیده است.

محدوده 300 تومان نیز حمایت بلندمدتی این نماد خواهد بود.

حفارس در کوتاه مدتی با شکست کانال صعودی نشانه‌های ضعف روند را آشکار کرد.

ناحیه 1050 تومان می‌تواند ایستگاه بعدی حفارس بوده و سهامداران در روزهای آتی باید انتظار ضعف روند صعودی را داشته باشند.

ناحیه 750 تومان حمایت نماد در کوتاه مدتی خواهد بود

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال وغدیر | 26 اردیبهشت

وغدیر در روند خنثی بلندمدتی معامله می‌شود.

محدوده 1700 تومان مقاومت معتبر و 900 تومان نیز حمایت نماد در روند بلندمدتی خواهد بود.

روند وغدیر در نمودار کوتاه مدتی صعودی است و نزدیک محدوده مقاومتی 1600 تومان در حال معامله است.

حمایت نماد در محدوده 1380 تومان است و معاملات روزهای آتی برای تعیین روند مهم ارزیابی می‌شود.

تحلیل تکنیکال وغدیر و وبانک


تحلیل تکنیکال وبانک | 26 اردیبهشت

وبانک در روند بلند مدتی به محدوده مقاومتی سقف کانال صعودی و مقاومت ناحیه 1200 تومان رسیده است.

معاملات روزهای آتی برای نماد بسیار مهم خواهد بود.

وبانک در کوتاه مدت نیز به محدوده مقاومتی سقف کانال رسیده و ناحیه قیمتی 850 تومان حمایت آت در نمودار کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وغدیر و وبانک


تحلیل تکنیکال شپنا | 22 اردیبهشت

شپنا در بلندمدتی به ناحیه مقاومتی 780 تومان نزدیک شده و معاملات روزهای آتی برای این نماد بسیار مهم است.

محدوده 400 نیز ناحیه حمایتی شپنا در روند خنثی خواهد بود.

حرکت شپنا در روند کوتاه مدتی صعودی است و در کانال صعودی معامله می‌شود.

ناحیه 780 تومان مقاومت معتبر و سقف تاریخی نماد بوده و 580 تومان نیز می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال شبندر | 22 اردیبهشت

سقف این کانال در محدوده مقاومتی 1320 تومان است و 580 تومان نیز محدوده حمایتی شبندر به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر

شبندر در روند کوتاه مدتی صعودی بوده و در کانال رسم شده در حال معامله است.

سقف این کانال به‌عنوان مقاومت خواهد بود و محدوده 750 تومان نیز به عنوان حمایت شبندر در روند کوتاه مدتی مدنظر است.


تحلیل تکنیکال قشکر | 21 اردیبهشت

نماد قشکر در کانال نزولی بلندمدتی قرار دارد و اولین ایستگاه حمایتی ناحیه 330 تومان خواهد بود.

ناحیه 165  تومان نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

قشکر در روند کوتاه مدتی به ناحیه مقاومتی 240 تومان رسیده است. محدوده 200 تومان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل قشکر


تحلیل تکنیکال اخابر | 20 اردیبهشت

اخابر از روند نزولی بلند مدتی خارج و وارد روند خنثی با حمایت ناحیه 640 و مقاومت محدوده 1200 شده است.

شکست سقف کانال مذکور نشان از قدرت خریداران تاپیکو دارد.

روند کوتاه مدتی اخابر خنثی است و در ناحیه مقاومتی معامله می‌شود.

630 و 850 تومان به ترتیب محدوده حمایتی و مقاومتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال تاپیکو | 20 اردیبهشت

تاپیکو در روند بلند مدتی به مقاومت معتبر خود در ناحیه 1800 رسیده است.

ناحیه 1160 تومان حمایت معتبر سهم خواهد بود و معاملات روزهای آتی نماد برای سهامداران بسیار حائز اهمیت است.

روند کوتاه مدتی تاپیکو صعودی است. در این روند نیز محدوده 1800 به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

همچنین ناحیه 1400 نیز حمایت نماد تاپیکو به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال اخابر | 20 اردیبهشت

اخابر از روند نزولی بلند مدتی خارج و وارد روند خنثی با حمایت ناحیه 640 و مقاومت محدوده 1200 شده است.

شکست سقف کانال مذکور نشان از قدرت خریداران تاپیکو دارد.

روند کوتاه مدتی اخابر خنثی است و در ناحیه مقاومتی معامله می‌شود.

630 و 850 تومان به ترتیب محدوده حمایتی و مقاومتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال ذوب | 19 اردیبهشت

فجر با شکست کانال نزولی بلند مدتی، وارد روند خنثی با ناحیه مقاومتی معتبر 2500 تومان شده است.

محدوده قیمتی 1700 تومان نیز به عنوان حمایت بلند مدتی این نماد مد نظر است.

در نمودار کوتاه مدتی، فجر روند صعودی دارد و نزدیک به ناحیه مقاومتی سقف کانال و 2500 تومان معامله می‌شود.

ناحیه حمایتی فجر 1800 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال فجر | 19 اردیبهشت

ذوب در روند بلند مدت داخل کانال نزولی در حال معامله است.

پیش‌بینی می‌شود مقاومت سقف کانال زودتر از ناحیه مقاومتی 480 تومان فعال شده و موجب افت قیمتی شود.

230 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی ذوب داخل کانال صعودی معامله می‌شود.

محدوده قیمتی 380 تومان نقش مقاومت را دارد و 270 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال دارا یکم | 18 اردیبهشت

دارایکم در روند بلندمدتی درون مثلث خنثی معامله می‌شود و جهت مشخصی ندارد.

کف نواحی 10400 تومان حمایت معتبر و سقف خط روند و سپس 16000 تومان مقاومت معتبر این نماد محسوب می‌شود.

دارا یکم در کوتاه مدتی داخل روند مثلثی و نزدیک نواحی مقاومتی 12600 تومان در حال معامله است.

ناحیه قیمتی 10300 می‌تواند حمایت معتبر کوتاه مدتی صندوق باشد.

تحلیل تکنیکال دارا یکم

 


تحلیل تکنیکال پالایش | 18 اردیبهشت

نماد پالایش در روند خنثی مثلثی معامله می‌شود و خط روند مثلث و ناحیه 9800 تومان به عنوان مقاومت به حساب می‌آید.

کف کانال و ناحیه 6700 تومان نیز حمایت این پالایش خواهد بود.

روند کوتاه مدتی پالایش صعودی است و سقف کانال صعودی و 9800 تومان ناحیه معتبر مقاومتی هستند.

کف کانال صعودی و 7200 تومان نیز به عنوان حمایت این صندوق است.

تحلیل تکنیکال پالایش


تحلیل تکنیکال غسالم | 17 اردیبهشت

غسالم در روند بلند مدتی با شکست کانال نزولی وارد روند خنثی شده و به ناحیه مقاومتی 430 تومان نزدیک می شود.

ناحیه حمایتی غسالم در محدوده 240 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی روند روند غسالم صعودی است و 430 تومان به عنوان مقاومت این نماد خواهد بود.

ناحیه 290 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی غسالم به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال غاذر | 17 اردیبهشت

غاذر با شکست مثلث بلند مدتی به ناحیه مقاومتی 4500 تومان رسیده است.

در روند بلند مدتی کف 2300 تومان به عنوان حمایت نماد به حساب می‌آید.

غاذر در کانال صعودی بلندمدتی معامله می‌شود و ناحیه 4500 تومان ناحیه مقاومتی است.

محدوده 3300 تومان نیز اولین حمایت کوتاه مدتی غاذر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال فخوز |۱۶ اردیبهشت

فخوز در روند خنثی بلندمدتی معامله می‌شود، ناحیه 480 تومان کف این روند و 800 تومان نیز مقاومت معتبر آن خواهد بود.

در روند کوتاه‌مدتی فخوز در کانال نزولی معامله می‌شود.

اولین حمایت فخوز ناحیه 480 تومان خواهد بود و ناحیه 650 تومان نیز مقاومت این نماد به‌حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال کویر|۱۶ اردیبهشت

نماد کویر در سقف کانال نزولی بلندمدتی در حال معامله است.

اولین ناحیه حمایتی در محدوده 330 تومان و مقاومت معتبر کویر در محدوده 700 تومان خواهد بود.

روند کوتاه‌مدتی کویر صعودی است و این سهم در ناحیه مقاومتی470 تومان و سقف کانال معامله می‌شود.

در روند کوتاه مدتی، ناحیه 370 تومان حمایت نماد کویر به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال آپ | ۱۴ اردیبهشت

نماد آپ در روند بلند مدتی روند خنثی دارد و میان حمایت و مقاومت 600 تا 1700 تومان در حال معامله است.

در روند کوتاه مدتی آپ در کانال نزولی معامله می‌شود. سقف کانال ترسیم شده و سپس ناحیه قیمتی 1400 مقاومت و 600 تومان حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال پرداخت | ۱۴ اردیبهشت

پرداخت در روند بلند مدتی با خروج از کانال نزولی وارد روند خنثی شده و در ناحیه مقاومتی 2300 تومان در حال معامله است.

کف روند خنثی نیز در محدوده 1200 تومان خواهد بود.

روند کوتاه مدتی پرداخت صعودی است و معاملات هفته آتی برای واکنش نماد به مقاومت 2300 مهم خواهد بود.

در این روند، ناحیه 1950 تومان نقش حمایت کوتاه مدتی را ایفا می‌کند.

تحلیل تکنیکال پرداخت


تحلیل تکنیکال خموتور | ۱۳ اردیبهشت

خموتور در روند بلند مدتی داخل کانال نزولی در حال معامله است.

محدوده قیمتی 750 تومان مقاومت و 320 تومان نیز حمایت این نماد خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی نیز روند غالب نماد نزولی است و سقف کانال ترسیم شده به عنوان اولین مقاومت خموتور مدنظر است.

ناحیه 320 تومان نیز حمایت نماد را تشکیل می‌دهد.

خموتور بلند مدتی


تحلیل تکنیکال خکرمان | ۱۳ اردیبهشت

خکرمان در روند بلند مدتی پس از شکست کانال نزولی وارد روند خنثی با حمایت محدوده 240 و مقاومت 430 تومان شده است.

روند کوتاه مدتی خکرمان صعودی است. این نماد مقاومت سقف کانال و ناحیه 430 تومان را پیش‌رو دارد.

محدوده 260 تومان نیز محدوده حمایتی خکرمان به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال خکرمان


تحلیل تکنیکال سمگا | 10 اردیبشهت

سمگا در تایم فریم بلند مدتی درون مثلث ترسیم شده در حال معامله است.

محدوده قیمتی 1450 تومان مقاومت و 840 تومان نیز ناحیه حمایتی سمگا خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، سمگا در ناحیه مقاومتی 1040 معامله می‌شود.

در صورت عبور از این ناحیه، روند سهم صعودی خواهد بود و 900 تومان به عنوان حمایت به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال گشان | 10 اردیبشهت

گشان بعد از شکست خط روند به ناحیه مقاومتی 2600 تومان رسیده و ناحیه 1400 حمایت آن خواهد بود.

به علت قرار داشتن نماد در محدوده مقاومتی، معاملات روزهای آینده برای گشان بسیار مهم خواهد بود.

روند کوتاه مدتی گشان صعودی است. محدوده 2600 تومان مقاومت معتبر و 2000 تومان نیز حمایت معتبر این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال سشمال ۱۰ اردیبهشت

سشمال با شکست کانال نزولی در روند بلندمدتی وارد روند خنثی با محدوده مقاومتی 1160 و ناحیه حمایتی 700 تومان شده است.

در روند کوتاه مدتی، سشمال در کانال صعودی در حال معامله است و اولین مقاومت معتبر آن در محدوده 1160 تومان خواهد بود.

800 تومان نیز محدوده حمایتی سشمال به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال سشمال و سصوفی


تحلیل تکنیکال سصوفی ۱۰ اردیبهشت

سصوفی در تایم فریم بلندمدتی داخل کانال صعودی با شیب بسیار کم معامله می‌شود.

محدوده مقاومتی معتبر سهم 2400 تومان خواهد بود، ناحیه 1200 تومان نیز محدوده حمایتی این نماد به حساب می‌آید.

روند کوتاه مدتی نماد سصوفی صعودی است.

ناحیه 2400 تومان مقاومت و 1650 تومان حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سشمال و سصوفی


تحلیل تکنیکال ونیرو | ۵ اردیبهشت

ونیرو در روند بلند مدتی در تلاش برای شکست روند نزولی است و با عبور از این ناحیه، مقاومت 350 تومان ایستگاه بعدی این نماد خواهد بود.

همچنین حمایت ونیرو نیز در محدوده 180 تومان نیز قرار دارد.

ونیرو در روند کوتاه مدتی داخل کانال صعودی با شیب کم در حال معامله است.

سقف کانال و ناحیه 350 تومان به عنوان مقاومت نماد شناخته می‌شود.

کف کانال و ناحیه 190 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ونیرو و بمپنا


تحلیل تکنیکال بمپنا | ۵ اردیبهشت

بمپنا در روند بلند مدتی کانال نزولی را شکسته و وارد روند رنج شده است.

نواحی 460 تا 780 تومان به‌ترتیب حمایت و مقاومت نماد به حساب می‌آید.

بمپنا در روند کوتاه مدتی روند خنثی دارد و میان محدوده 500 تا 670 تومان در حال نوسان است.

معاملات روزهای آینده، روند این نماد را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال ونیرو و بمپنا


تحلیل تکنیکال کنور | ۴ اردیبهشت

کنور در روند صعودی و کانال صعودی در حال معامله است.

کف کانال و ناحیه 1750 تومان حمایت سهم را تشکیل می دهند و محدوده قیمتی 2240 تومان نیز مقاومت معتبر سهم خواهد بود.

در صورت شکست کانال، شاهد تغیر روند صعودی به ساید خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال کنور و کمنگنز


تحلیل تکنیکال کمنگنز | ۴ اردیبهشت

کمنگنز در روند بلندمدتی از روند نزولی خارج شده و مقاومت مهم 1260 تومان را پشت سر گذاشته است تا ناحیه مقاومتی معتبر 1900 تومان برسد.

در تایم فریم بلند مدتی، ناحیه 780 تومان به‌عنوان حمایت سهم به حساب می‌آید.

کمنگنز در روند کوتاه مدتی به سقف کانال صعودی رسیده و در صورت عبور از مقاومت تاریخی، روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

در غیر این صورت ناحیه 1160 تومان اولین محدوده حمایتی کمنگنز است.

تحلیل تکنیکال کنور و کمنگنز


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 3 اردیبهشت 1401

شاخص کل بورس پس از رشد چند هفته‌ای به ناحیه مقاومتی یک میلیون و 550 هزار واحدی نزدیک شده و باید منتطر واکنش شاخص به این ناحیه باشیم.

در این تایم فریم ناحیه یک میلیون و صد هزار واحدی نیز حمایت شاخص کل به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن

در نمودار کوتاه مدتی شاخص کل، کانال صعودی قابل رویت است.

حمایت ضعیف شاخص، ناحیه یک میلیون و 440 هزار واحد خواهد بود.

سقف کانال و ناحیه یک میلیون و 550 هزار واحد نیز مقاومت شاخص کل محسوب می‌شوند.


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 3 اردیبهشت 1401

شاخص هم وزن با وجود رشد شارپی در یک ماه اخیر، همچنان در روند نزولی بلند مدتی قرار گرفته است.

با توجه به نزدیک شدن به سقف کانال و منطقه مقاومتی 470 هزار واحدی، اصلاح این شاخص دور از ذهن نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال کروی | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

در نمودار بلندمدتی، کروی پس از شکستن کانال نزولی وارد روند روند خنثی با ناحیه مقاومتی 3200 و حمایت حوالی 1900 تومانی شده است.

در حال حاضر این نماد به مقاومت معتبر بسیار نزدیک شده و معاملات روزهای آتی برای کروی مهم خواهد بود.

روند کوتاه مدتی کروی صعودی است و اولین مقاومت این نماد در حوالی حوالی 3200 تومان خواهد بود.

اولین حمایت این تایم فریم هم قیمت 1900 است.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال کاما | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کاما در روند نزولی بلند مدتی و سقف کانال مذکور در حال معامله است.

این نماد برای خروج از روند نزولی، مقاومت سقف کانال و ناحیه 730 تومان را پیش رو دارد؛ در صورت شکستن این ناحیه هدف بعدی 1430 تومان خواهد بود و در غیر این صورت روند نزولی با حمایت 480 تومان را در پیش خواهد داشت.

کاما در ناحیه مقاومتی قوی و بسیار مهمی قرار دارد؛ لذا معاملات روزهای آتی برای سهامداران این سهم حائز اهمیت است.

در نمودار کوتاه مدت، روند کاما صعودی بوده و نواحی مقاومتی این تایم فریم در حوالی 730 تومان قرار داد.

حمایت کوتاه مدتی این نماد در محدوده 580 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال وتجارت | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وتجارت در روند بلند مدتی به ناحیه مهم مقاومتی در سقف کانال نزولی رسیده است.

و در صورت عبور از این سد قیمتی، مقاومت بعدی آن حوالی 300 تومان خواهد بود. در غیر این صورت روند نزولی ادامه می یابد و ناحیه 165 تومان اولین حمایت سهم به شمار می رود.

روند کوتاه وتجارت صعودی است و معاملات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که سهم با شکست مقاومت 230 تومان به سمت هدف 300 تومان شتاب بر میدارد و یا ناحیه مقاومتی باعث افت سهم تا اولین حمایت خود در قیمت 175 تومان خواهد شد.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال وبملت | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبملت در تایم فریم بلند مدتی روند نزولی دارد و در تلاش برای شکست این کانال است. در صورت عبور از این مقاومت، ناحیه 470 تومان ایستگاه مقاومتی بعدی خواهد بود.

ناحیه 270 تومان نیز حمایت سهم در این تایم فریم به حساب می آید.

در کانال صعودی کوتاه مدتی، ضعف روند در نمودار وبملت مشهود است. در صورتی که معاملات روزهای آینده در جهت ضعف باشد باید ناحیه 330 تومان را به عنوان حمایت سهم مد نطر قرار دهیم

در غیر این صورت هدف بعدی سهم، ناحیه مقاومتی 470 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت

 


تحلیل تکنیکال زدشت 30 فروردین 1401

زدشت در نمودار بلند مدتی از روند نزولی خارج شده و روند رو به رشدی دارد.

ناحیه 2500 تومان مقاومت معتبر زدشت خواهد بود و ناحیه 1100 نیز کف حمایتی این سهم به حساب می‌آید.

نمودار کوتاه مدتی زدشت از روند صعودی این نماد حکایت دارد.

اولین ناحیه مقاومتی سهم، سقف کانال و سپس ناحیه 2500 تومان خواهد بود. ناحیه 1450 نیز به عنوان حمایت سهم مدنظر است.

تحلیل تکنیکال زدشت و زشریف


تحلیل تکنیکال زشریف 30 فروردین 1401

زشریف در تایم فریم بلند مدتی در روند نزولی معامله می‌شود و سقف کانال و بعد از آن ناحیه قیمتی 600 تومان معتبرترین مقاومت‌های این سهم خواهد بود.

ناحیه قیمتی 260 حمایت معتبر زشریف است.

تحلیل تکنیکال زدشت و زشریف

روند کوتاه مدتی زشریف کاملا خنثی است و دو ناحیه 390 و 260 تومان مقاومت و حمایت این نماد خواهند بود.


تحلیل تکنیکال شتران 29 فروردین 1401

شتران در روند صعودی بلند مدتی قرار گرفته و نزدیک سقف کانال و ناحیه مقاومتی 680 تومان معامله در حال معامله است.

ناحیه قیمتی 350 تومان نیز حمایت بلندمدتی سهم خواهد بود.

این سهم در روند کوتاه مدت نیز روند صعودی دارد.

ناحیه سقف کانال و 680 تومان می‌تواند به‌عنوان مقاومت معتبر شتران تلقی شود.

ناحیه 520 تومان نیز حمایت سهم در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شتران و شبریز


تحلیل تکنیکال شبریز 29 فروردین 1401

شبریز در تایم فریم بلند مدتی روند صعودی دارد و با شکست ناحیه مقاومتی 4400 تومان به سمت سقف کانال در حال رشد است.

در صورت افت قیمتی ناحیه 2900 حمایت بلند مدتی این سهم خواهد بود.

نماد شبریز در کانال کوتاه مدتی نیز روند صعودی دارد.
سقف کانال رسم شده به‌عنوان مقاومت و ناحیه قیمتی 3650 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شتران و شبریز


تحلیل تکنیکال دکوثر | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

روند بلند مدتی دکوثر نزولی است و اولین ناحیه حمایتی حوالی 360 تومان خواهد بود.

ناحیه قیمتی 200 تومان نیز حمایت بلندمدتی نماد دکوثر است.

تحلیل تکنیکال دکوثر

در تایم فریم کوتاه مدتی اما، این سهم روند صعودی دارد و در صورت تثبیت شکست کانال، ناحیه مقاومتی 360 تومان ایستگاه این سهم خواهد بود.

در غیر این صورت، ناحیه قیمتی 230 تومان نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد.


تحلیل تکنیکال دیران | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

شکست روند نزولی، سیگنال تضعیف و اتمام این روند را در نماد دیران تایید کرد.

مقاومت بلندمدتی این سهم به ترتیب در ناحیه 2000 و 1240 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، دیران در روند ساید با مقاومت ناحیه 1560 و حمایت ناحیه 1280 تومان قرار گرفته است.

معاملات روزهای آتی روند سهم را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال دیران


تحلیل تکنیکال حکشتی | 24 فروردین 1401

حکشتی در کانال ساید ترسیم شده در حال معامله است.

ناحیه 1100 تومان به عنوان حمایت سهم و 2000 تومان نیز منطقه مقاومتی در روند بلندمدتی حکشتی به حساب می‌آید.

روند کوتاه مدتی حکشتی صعودی است و کف کانال صعودی و 1270 تومان حمایت این سهم خواهد بود.

ناحیه قیمتی 1700 نیز عنوان مقاومت کوتاه مدتی حکشتی را دارد.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس | 24 فروردین 1401

حفارس پس از رشد شارپی، اکنون در روند بلندمدتی با مقاومت سقف تاریخی 1160 تومان دست به گریبان است.

این نماد حمایت 310 تومان را پیش‎روی خود دارد و از هر زمان دیگری به مقاومت تاریخی نزدیک شده است.

در روند کوتاه مدتی، ضعف حفارس در روند صعودی قابل مشاهده است و نواحی 700 تا 900 تومان به عنوان حمایت و مقاومت کوتاه مدتی این نماد به حساب می‌آید.

معاملات روزهای آینده مشخص می‌کند که روند صعودی در کانال جدید ادامه‌دار خواهد بود یا سهم با شکست حمایت 700 تومان با اصلاح قیمتی مواجه می‌شود.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۲ فروردین

سشرق در کانال صعودی بلندمدتی در حال معامله است و ناحیه قیمتی 1000 تومان مقاومت معتبر این سهم به حساب می‌آید.

کف کانال و ناحیه 600 تومان نیز حمایت این سهم را تشکیل می‌دهند.

تحلیل تکنیکال سشرق و سپاها

این سهم در روند کوتاه مدت نیز گارد صعودی به خود گرفته و ناحیه 720 تومان حمایت سهم در این تایم فریم خواهد بود.
سقف کانال و ناحیه 1000 تومان نیز مقاومت این سهم خواهند بود.


تحلیل تکنیکال سپاها | ۲۲ فروردین

سپاها در روند بلند مدتی در مثلث رسم شده معامله می‌شود و ناحیه معتبر مقاومتی در این تایم فریم ناحیه 1130 تومان خواهد بود.

ناحیه خط روند مثلث و همچنین 630 تومان حمایت نماد سپاها است.

روند کوتاه مدتی سپاها صعودی است.

کف کانال و نواحی 770 تومان حمایت و سقف کانال و سپس ناحیه 1130 تومان مقاومت مدنظر برای سپاها خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سشرق و سپاها


تحلیل تکنیکال بورس | 21 فروردین

با توجه به روند بلند مدتی، نماد بورس در مثلث رسم شده با نواحی حمایتی 700 تومان و منطقه مقاومتی خط روند و سپس 1650 تومان قرار گرفته است.

در نمای کوتاه مدتی، نماد بورس در روند صعودی قرار گرفته و با شکست ناحیه مقاومتی 860 تومان، این ناحیه به حمایت قیمتی تبدیل شده است.

معاملات هفته های آتی برای مشخص شدن ادامه روند سهم بسیار مهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 21 فروردین

فرابورس با شکست روند نزولی تضعیف این روند را به خوبی نشان داد و این به معنی قدرت خریداران سهم است.

منطقه مقاومتی 1450 تومان نقش تعیین کننده‌ای در روند سهم دارد و با شکست این ناحیه روند صعودی را خواهیم داشت و در غیر این صورت باید منتطر روند ساید مابین دو ناحیه 1050 تا 1450 تومان باشیم.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال زقیام 20 فروردین 1401

زقیام با شکست کانال نزولی بلند مدتی وارد منطقه رنج با حمایت 110 تومان و مقاومت ناحیه 250 تومان شده است.

روند کوتاه مدتی زقیام صعودی است و این نماد در نیمه بالایی کانال معامله می‌شود.

ناحیه 165 تومانی حمایت سهم و سقف کانال و ناحیه 250 تومان نیز مقاومت زقیام به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال زملارد 20 فروردین 1401

زملارد در روند بلندمدتی برای شکست مقاومت ها و تغییر روند نزولی تلاش می کند.

ناحیه 640 تومان به عنوان حمایت سهم مدنطر است و ناحیه 1330 تومان نیز مقاومت سهم در تایم فریم بلند مدتی خواهد بود.

این سهم در روند کوتاه مدتی برای شکست ناحیه مقاومتی 890 تومانی در تلاش است.

در صورت شکست این مقاومت، ناحیه فوق الذکر می تواند به عنوان حمایت زملارد ایفای نقش کند، اما در غیر این صورت ناحیه 640 تومان منطقه معتبر حمایتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال غمارگ 19 فروردین

غمارگ در تایم فریم بلند مدتی در مثلث ترسیم شده در حال معامله است.
در بلند مدت، ناحیه 420 تومان مقاومت مهم سهم و ناحیه 150 تومان حمایت غمارگ را شکل می‌دهد.

روند کوتاه مدتی غمارگ نزولی بوده و سهم در سقف کانال نزولی در حال معامله است.
محدوده 280 تومان به عنوان مقاومت سهم و محدوده 175 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی غمارگ به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال غمارک و غویتا


تحلیل تکنیکال غویتا 19 فروردین

غویتا در کانال نزولی ترسیم شده در حال معامله است و محدوده سقف این کانال می‌تواند مقاومت کوتاه مدتی این سهم به حساب بیاید.

محدوده 760 تومان مقاومت بلند مدتی سهم است.

محدوده 320 تومان حمایت غویتا بوده و از دست رفتن این کف قیمتی به معنی ادامه روند نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غمارک و غویتا


تحلیل تکنیکال خپارس 18 فروردین

خپارس در میان مدت در روند خنثی با حمایت ناحیه 94 تومان و مقاومت ناحیه 140 تومان قرار دارد.

در روند کوتاه مدتی اما خپارس در روند صعودی و در سقف کانال در حال معامله است.

ناحیه مشخص شده 100 تومان به عنوان حمایت این سهم مدنظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خپارس و خگستر


تحلیل تکنیکال خگستر 18 فروردین

خگستر پس از خروج از مثلث ترسیم شده، رشد شارپی را تجربه کرده که نشان از خریداران پرقدرت در ناحیه مثلث دارد.

اولین ناحیه مقاومتی معتبر خگستر در ناحیه 540 تومان قرار دارد و مقاومت شکسته شده 330 تومان نیز نقش حمایت این سهم را ایفا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال خپارس و خگستر


تحلیل تکنیکال وبصادر | 17 فروردین

در نمای بلند مدت، وبصادر در محدوده مشخص شده، با ناحیه حمایتی 160 و ناحیه مقاومتی 280 تومان قرار دارد.

اما در نمای کوتاه مدتی وبصادر در ناحیه مقاومتی کانال صعودی معامله می‌شود.

ناحیه 180 تومان نیز حمایت سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال ونوین | 17 فروردین

ونوین در روند بلندمدتی خود نزولی بوده و نزدیک به سقف کانال در حال معامله است.

ناحیه قیمتی 550 تومان مقاومت معتبر سهم و کف 300 تومان نیز حمایت ونوین در این تایم فریم به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدتی، ونوین در ناحیه بالایی کانال صعودی قرار دارد و حمایت 370 تومان برای این سهم مدنظر است.

ناحیه 425 تومان نیز منطقه مقاومتی ونوین خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال شپنا | 16 فروردین

شپنا در تلاش برای خروج از مثلث بلند مدتی است و اولین ناحیه مقاومتی سهم در محدوده 850 تومان خواهد بود.

ناحیه 520 تومان نیز منطقه حمایتی شپنا به حساب می‌آید.

در نمای کوتاه مدت شپنا در روند صعودی معامله می‌شود.

نواحی 850 و 630 تومان به ترتیب به عنوان مقاومت و حمایت این سهم مدنظر است.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال شبندر | 16 فروردین

شبندر در روند صعودی بلند مدتی در حال معامله است.

مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم 1320 تومان خواهد بود و ناحیه 570 تومان نیز حمایت معتبر آن به شمار می‌رود.

روند کوتاه مدتی شبندر نیز صعودی است. محدوده 720 تومان ناحیه حمایتی سهم و سقف کانال به‌عنوان مقاومت نماد شبندر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال فملی| 15 فروردین 1401

نماد فملی در روند بلند مدتی صعودی با شیب کم قرار گرفته و ناحیه 820 تومان مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم خواهد بود.

کف قیمتی 600 تومان نیز بعنوان حمایت این سهم قلمداد می‌شود.

فملی در نمای کوتاه مدت نیز در کانال صعودی معامله می‌شود.

665 و 820 تومان به‌ترتیب نواحی حمایتی و مقاومتی این سهم را تشکیل می‌دهد.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال خودرو 15 فروردین

بررسی نمودار نماد خودرو، ضعف روند نزولی و ورود سهم به رنج قیمتی 180تا 256 تومان را نشان می‌دهد.

ناحیه مقاومتی 256 تومان برای ادامه روند سهم بسیار مهم و تعیین کننده است و در صورت عدم شکست این ناحیه، سهم پتانسیل افت قیمتی تا ناحیه 180 تومان را خواهد داشت.

در نمای کوتاه مدتی، خودرو در روند صعودی قرار دارد که به مقاومت 256 تومان رسیده است.

همچنین ناحیه 180 تومان نیز به‌عنوان حمایت کوتاه مدتی خودرو مدنطر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خساپا و خودرو


تحلیل تکنیکال فولاد | 15 فروردین 1401

فولاد در روند بلند مدتی در نواحی مقاومتی مثلث ترسیم شده قرار گرفته است.

خط روند مثلث و سپس ناحیه 950 تومان حمایت این سهم و ناحیه 1250 تومان نیز مقاومت آن را تشکیل می‌دهد.

روند این سهم در کوتاه مدتی صعودی است و اکنون در میانه کانال در حال معامله است.

در این تایم فریم ناحیه 1000 تومان حمایت و ناحیه 1250 تومان نیز ناحیه حمایتی سهم فولاد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال فملی| 15 فروردین 1401

نماد فملی در روند بلند مدتی صعودی با شیب کم قرار گرفته و ناحیه 820 تومان مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم خواهد بود.

کف قیمتی 600 تومان نیز بعنوان حمایت این سهم قلمداد می‌شود.

فملی در نمای کوتاه مدت نیز در کانال صعودی معامله می‌شود.

665 و 820 تومان به‌ترتیب نواحی حمایتی و مقاومتی این سهم را تشکیل می‌دهد.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 27 اسفند

شاخص کل درون مثلث بلندمدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

در نمای کوتاه‌تر، شاخص کل در تلاش برای خاتمه دادن به روند نزولی است که در این صورت رسیدن شاخص به نواحی مقاومتی یک میلیون و 400 هزار واحد دور از انتظار نخواهد بود.

ناحیه یک میلیون و 200 هزار واحد نیز محدوده حمایتی شاخص کل به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 27 اسفند

شاخص هم وزن در کانال نزولی بلندمدتی قرار گرفته است.

نواحی 370 هزار و 470 هزار واحد نواحی مقاومتی هم وزن و 316 هزار واحد نیز ناحیه حمایتی این شاخص خواهد بود.

بررسی روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن، از تبدیل کانال نزولی به روند خنثی خبر می‌دهد.

ناحیه 370 هزار منطقه مقاومتی و ناحیه 316 هزار واحد نیز کف حمایتی شاخص هم وزن به حساب می‌آیند.

تحلیل شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال واعتبار 23 اسفند 1400

واعتبار در کانال نزولی در حال معامله است.

سقف کانال و سپس ناحیه 334 تومان مقاومت این سهم خواهد بود.

ناحیه قیمتی 220 تومان نیز بعنوان حمایت واعتبار تلقی می شود.

تحلیل تکنیکال واعتبار

در نمای بلند مدت نیز همانطور که در تصویر زیر مشخص است این سهم در رنج قیمتی بین دو ناحیه 190 و 455 تومان قرار دراد که بترتیب حمایت و مقاومت بلند مدتی سهم خوهد بود.


تحلیل تکنیکال ولصنم 23 اسفند 1400

ولصنم در روند بلند مدتی نزولی است که در ناحیه کف این کانال کف سازی انجام می دهد.

ناحیه 310 تومان حمایت معتبر سهم است و مقاومت ناحیه 900 تومان نیز در آینده می تواند مانع رشد قیمتی شود.

این سهم در کوتاه مدت بین دو ناحیه 310 و 400 تومان قرار دارد که روند خنثی را شکل داده است.

تحلیل تکنیکال ولصنم


تحلیل تکنیکال آریا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

نماد آریا در رنج قیمتی و مثلث رسم شده در حال معامله است.

ناحیه 8300 تومان سقف تاریخی و مقاومتی قوی برای این نماد به حساب می آید.

خط روند مثلث و ناحیه 6780 تومان نیز به عنوان حمایت سهم مدنظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال آریا


تحلیل تکنیکال زاگرس ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

زاگرس پس از شکست کانال صعودی به ناحیه حمایتی 14000 تومان واکنش مثبت نشان داد.

در تایم فریم بلندمدتی ناحیه و سقف تاریخی 34000 تومان به عنوان حمایت زاگرس تلقی می شوند.

در نمای کوتاه تر نیز شاهد اتمام روند نزولی و رسیدن سهم به اولین ناحیه مقاومتی 17800 تومان هستیم.

سهم در تلاش برای عبور از این ناحیه تعیین کننده بوده و معاملات هفته آتی می تواند روند این نماد را شفاف تر کند.

تحلیل تکنیکال زاگرس و آریا


تحلیل تکنیکال زشریف ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

نماذ زشریف در تایم فریم بلند مدتی در محدوده کف کانال نزولی قرار دارد.

 

ناحیه 260 تومان کف حمایتی این سهم را شکل داده و ناحیه قیمتی 390 تومان نیز به عنوان مقاومت سهم تلقی میشود

در روند کوتاه مدتی نیز سهم با کانال نزولی کم شیب در حال معامله است.

محدوده احتمالی مقاومتی در حوالی 350 تومان خواهد بود و کف 260 تومان نیز حمایت سهم است که از دست دادن این حمایت باعث افت قیمتی در زشریف خواهد شد.

نمودار بلندمدتی زشریف


تحلیل تکنیکال زدشت ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

زدشت در تلاش برای خروج از کانال نزولی و ورود به ناحیه رنج با سقف قیمتی 1600 تومان و ناحیه حمایتی 1080 تومان است.

شکست ناحیه حمایتی می تواند به عنوان آغاز روند نزولی جدید تلقی شود.

در این تصویر، روند کوتاه مدتی سهم اشاره به دو ناحیه مهم و تعیین کنننده1080 تا 1600 تومان دارد که به عنوان محدوده حمایتی و مقاومتی مدنظر خواهند بود.

نمودار بلندمدتی زدشت


تحلیل تکنیکال کچاد 15 اسفند 1400

کچاد در روند بلند مدتی مقاومت و سقف تاریخی ناحیه  1470 تومان را پشت سر گذاشته و پتانسیل رشد تا سقف کانال رسم شده را دارد.

در روند کوتاه مدتی نیز با یک روند صعوذی رو به رو هستیم که اولین ناحیه حمایتی می تواند سقف کانال رسم شده باشد.

ناحیه حمایتی نیز 1230 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کچاد


تحلیل تکنیکال کگل 15 اسفند 1400

کگل در میانه های روند بلند مدتی در حال معامله است.

حمایت و مقاومت سهم در این  تایم فریم به ترتیب نواحی 1000 و 1250 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی اما سهم در یک رنج مثلثی قرار گرفته و ناحیه مقاومتی 1220 توئمان را پیش روی خود می بیند.

خط روند مثلث و سپس 1000 تومان نیز به عنوان حمایت سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کگل


تحلیل تکنیکال شاراک ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

شاراک در ناحیه حمایتی کانال بلندمدتی در حال معامله است.

منطقه حمایتی معتبر سهم در حوالی 3600 تومان و مقاومت معتبر این تایم فریم در محدوده 5500 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی اما روند نماد شاراک نزولی است و این سهم مقاومت سقف کانال را پیش رو دارد.

شاراک در صورت شکست این ناحیه از روند نزولی خارج می‌شود و ایستگاه بعدی مقاومت آن در محدوده 4750 تومان است. از دست رفتن حمایت 3600 تومان به منزله ادامه روند نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاراک


تحلیل تکنیکال شغدیر ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

بررسی نمودار نماد شغدیر، تغیر روند نزولی به روند خنثی با حمایت و مقاومت در ناحیه 5900 و 11800 تومان را نشان می‌دهد.

این نواحی در تایم فریم بلندمدتی قرار دارند و نوسانات قیمتی در این محدوده‌ها دور از انتظار نیست.

در روند کوتاه مدتی، سهم در ناحیه سقف کانال نزولی معامله می‌شود و مقاومت آن در ناحیه 7900 تومان است.

با توجه به تصویر قبلی، حمایت احتمالی نماد شغدیر در منطقه کف کانال و ناحیه 5900 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شغدیر


تحلیل تکنیکال فولای ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

با توجه به نمودار، نماد فولای پس از شکست حمایت ناحیه رنج در بلند مدت، روندی نزولی به خود گرفته است.

با توجه به تصویر، سهم به نواحی مقاومتی و سطح شکسته شده رسیده است.

در روند کوتاه مدتی، خروج سهم از کانال نزولی و رسیدن آن به نواحی مقاومتی 860 تومان مشاهده می‌شود.

در صورت فعال شدن این ناحیه مقاومتی، با یک روند خنثی بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی 550 تا 860 تومان رو به رو خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال فولای


تحلیل تکنیکال فروی ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

نماد فروی در کف کانال نزولی بلند مدتی در حال معامله بوده و ناحیه 1300 تومان به عنوان ناحیه حمایتی سهم مدنظر است.

ناحیه 1930 تومان نیز ناحیه مقاومتی فروی در این تایم فریم خواهد بود.

در نمودار کوتاه مدتی نیز این سهم نزولی بوده و کف سازی خوبی در قیمت 1300 تومان انجام داده است. از دست دادن این ناحیه به منزله ادامه روند نزولی و تجربه قیمت های پایینتر خواهد بود.

در صورت پایان روند نزولی، ناحیه 1930 می تواند ایستگاه مقاومتی فروی باشد.

تحلیل تکنیکال فروی


تحلیل تکنیکال کی بی سی ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

کی بی سی در روند نزولی بلندمدتی در حال معامله است.

در این سهم نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نمی‌شود و نواحی قیمتی 1200 و 870 تومان به عنوان مقاومت و حمایت پیش‌روی سهم مدنظر هستند.

 

در نمای کوچک‌تر نیز رنج قیمتی 870 تا 1200 تومان به عنوان نواحی تعیین کننده سهم به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال کی بی سی


تحلیل تکنیکال برکت ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

نمودار برکت، تلاش سهم برای تضعیف روند نزولی و تشکیل روند خنثی را نشان می‌دهد.

کف حمایتی برکت، ناحیه 1375 تومان بوده و سهم در تلاش برای نگه داشتن خود در این ناحیه است.

 

ناحیه 1900 تومان می‌تواند باعث کنترل قیمتی و تشکیل روند خنثی بین نواحی 1375 و 1900 تومان شود.

معاملات روزهای آینده می‌تواند روند پیش‌روی سهم را تعیین کند. شکست حمایت 1375 تومان به معنی تشکیل روند نزولی جدید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال برکت


تحلیل تکنیکال پارس ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

پارس در روند صعودی بلندمدتی با شیب بسیار کم معامله می‌شود که بیشتر به روند خنثی متمایل است.

نواحی 14000 تومان و 22000 تومان به ترتیب حمایت و مقاومت معتبر سهم به حساب می‌آیند.

روند کوتاه‌مدتی سهم کاملاً نزولی است و اولین حمایت سهم در ناحیه 15800 قرار دارد.

جهت تغیر روند، شکست کانال ضروری است که در این صورت، ناحیه 20000 تومان به‌عنوان مقاومت مدنظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی پارس


تحلیل تکنیکال شگویا ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

نماد شگویا در روند خنثی ترسیمی با حمایت ناحیه 900 تومان و منطقه مقاومتی 12000 تومان قرار گرفته است.

در روند کوتاه‌مدت، سهم در حال تلاش برای شکست کانال نزولی است که در این صورت ناحیه 1040 به‌عنوان مقاومت مدنظر خواهد بود.

از دست رفتن حمایت 900 تومان به معنی ادامه روند نزولی است.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی شگویا


تحلیل تکنیکال شپدیس | ۷ اسفند ۱۴۰۰ 

شپدیس روند صعودی بلند مدت را شکسته و تاییدیه انتهای روند صعودی در تایم فریم بزرگ را صادر کرده است.

در حال حاضر، شپدیس تغییر روند صعودی به نزولی با ناحیه حمایتی 8100 تومان و ناحیه مقاومتی 20000 تومن را تجربه می‌کند.

روند کوتاه مدتی شپدیس نشان از تلاش آن برای کاهش فشار فروش و تضعیف روند نزولی دارد.

ناحیه 14000 تومان نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی سهم به حساب می‌آید و در صورت از دست رفتن حمایت 12200 تومان شاهد ادامه روند نزولی در کانال جدید خواهیم بود.

نمودار بلندمدتی شپدیس


تحلیل تکنیکال شسینا | ۷ اسفند ۱۴۰۰ 

با توجه به تحلیل قبلی شهر بورس، با شکست ناحیه 280 تومان شسینا با شدت بیشتری افت قیمتی را تجربه کرد.

نشانه‌ای از ضعف روند نزولی مشاهده نمی‌شود و ناحیه 140 تومان حمایت سهم و 500 تومان نیز مقاومت بلندمدتی آن خواهد بود.

برای عادی شدن شرایط، شسینا به کف سازی و تشکیل رنج قیمتی پایدار نیاز دارد.

تحلیل تکنیکال شسینا


تحلیل تکنیکال رنیک ۶ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، رنیک در روند نزولی بلندمدتی معامله می شود. نواحی مقاومتی سقف کانال و نواحی قیمتی 2000 تومان به عنوان ایستگاه های احتمالی سهم به شمار می آید.

کف کانال در ناحیه 950 تومان، منطقه حمایتی سهم خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، رنیک در روند صعودی قرار گرفته و تا ناحیه مقاومتی سقف کانال فاصله اندکی دارد.

ناحیه 1140 منطقه حمایتی سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی رنیک


تحلیل تکنیکال رمپنا ۶ اسفند ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال رمپنا از قرارگیری آن در درون کانال نزولی و معامله آن در نزدیکی های ناحیه حمایتی 1170 در کف کانال خبر می دهد که حمایت های معتبری هستند.

در صورت تغییر روند نزولی و شکست کانال، ناحیه 1700 مقاومت معتبر رمپنا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار رمپنا


تحلیل تکنیکال ثفارس ۴ اسفند ۱۴۰۰

نماد ثفارس در روند بلندمدتی در کانال نزولی معامله می‌شود.

ناحیه حمایتی در کف کانال نزولی و ناحیه مقاومتی در سقف کانال و محدوده قیمتی 785 تومان خواهد بود.

در کوتاه مدتی نیز ثفارس روند نزولی دارد و مانند تصویر قبلی، سقف کانال و ناحیه 785 تومان به عنوان مقاومت تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال ثتران و ثفارس


تحلیل تکنیکال ثتران ۴ اسفند ۱۴۰۰

ثتران در کانال نزولی تایم فریم بلند مدتی معامله در حال معامله بوده و ناحیه حمایتی 500 تومان مقاومت معتبر سهم است.

نشانه‌های ضعف روند فعلا در چارت دیده نمی‌شود.

روند کوتاه مدتی نیز نزولی است و به ناحیه مقاومتی کانال و 285 تومان نزدیک می‌شود.

ناحیه 222 تومان در کوتاه مدتی حمایت ناپایدار سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی ثتران


تحلیل تکنیکال ومعادن | 3 اسفند 1400

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، ومعادن در مثلث بلندمدتی معامله می‌شود.

850 تومان ناحیه حمایتی و 1300 ناحیه مقاومتی ومعادن در این تایم فریم خواهد بود.

در نمای کوتاه‌مدتی ومعادن در ناحیه مقاومتی 1100 تومان در حال معامله است. در صورت نزول قیمت، ناحیه 850 تومان حمایت معتبر سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی ومعادن


تحلیل تکنیکال اخابر |۲ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، اخابر در یک روند فرسایشی مثلثی در حال معامله است.

ناحیه 640 تومان کف و حمایت معتبر اخابر بوده و ناحیه قیمتی 820 تومان می‌تواند به عنوان مقاومت اخابر تلقی شود.

روند کوتاه مدتی اخابر نشان از روند نزولی این نماد دارد. سهم به نواحی مقاومتی سقف کانال نزدیک شده و در این ناحیه معامله می‌شود.

در صورت شکست کانال، اولین مقاومت سهم در این تایم فریم ناحیه 770 تومان خواهد بود.

نمودار اخبار - بلندمدتی


تحلیل تکنیکال تاپیکو |۲ اسفند ۱۴۰۰

تاپیکو در مثلث رسم شده طی روند بلندمدتی معامله می‌شود.

ناحیه قیمتی 1530 تومان مقاومت سهم و 930 تومان نیز ناحیه حمایتی آن بعد از خط روند رسم شده به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدتی اما تاپیکو در کانال نزولی معامله می‌شود.

ناحیه 1140 حمایت کوتاه مدتی میدلاین کانال خواهد بود و از دست دادن این ناحیه به منزله ادامه روند نزولی است.

در غیر این صورت ناحیه 1300 مقاومت سهم محسوب می‌شود.

نمودار تاپیکو - بلندمدتی


تحلیل تکنیکال انرژی3 ۱ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، روند بلندمدتی انرژی 3 نزولی است.

این سهم در کف کانال بلندمدتی و در ناحیه حمایتی 5400 تومان معامله می‌شود.

مقاومت سهم در این تایم فریم در محدوده 10800 تومان خواهد بود.

روند کوتاه‌مدتی سهم نیز نزولی بوده و از دست رفتن ناحیه حمایتی 5400 تومان به‌منزله ادامه روند نزولی سهم و افت قیمت خواهد بود.

در غیر این صورت، ناحیه 6800 تومان برای انرژی3 نقش ناحیه مقاومتی را خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی انرژی 3


تحلیل تکنیکال کالا ۱ اسفند ۱۴۰۰

کالا در روند بلندمدتی خنثی از نوع رنج اکسپنشن با حمایت 1350 تومان و ناحیه مقاومتی 4500 تومان در حال معامله است.

روند کوتاه‌مدتی کالا نزولی است و نشانه‌ای از ضعف روند در چارت دیده نمی‌شود.

ناحیه حمایتی سهم، در کف کانال رسم شده قرار دارد و ناحیه سقف کانال نزولی و پس از آن ناحیه 2600 تومان مقاومت معتبر نماد کالا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی کالا


تحلیل تکنیکال فرابورس ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد فرابورس در روند نزولی ترسیم شده در حال معامله است.

نشانه‌ای از ضعف روند نزولی دیده نمی‌شود و 1000 تومان حمایت معتبر سهم به حساب می‌آید که در صورت از دست رفتن این حمایت شاهد نزول بیشتر آن خواهیم بود.

اولین مقاومت فرابورس در ناحیه 1430 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال فرابورس


تحلیل تکنیکال بورس ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد بورس در روند نزولی بلند مدتی با حمایت 630 تومان و مقاومت 1650 تومان در حال معامله است.

این سهم در کوتاه مدت نیز نزولی بوده و از دست دادن حمایت 700 تومان به معنای ادامه روند نزولی خواهد بود.

ناحیه 880 تومان به عنوان مقاومت سهم تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی بورس


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

طبق تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های قبل، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

در نمودار بلندمدتی، جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص تاچ ناحیه 470 هزار واحد ضروری است.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن - بلند مدت


تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، شاخص کل درون مثلث بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

احتمال اصلاح در شاخص کل با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کوتاه مدتی وجود دارد.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی یعنی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

بلند شاخص کل


تحلیل تکنیکال غگرجی ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

غگرجی در روند نزولی معامله می شود و می‌توان کف کانال را به عنوان حمایت سهم مدنطر داد.

برای اتمام این روند، شکست کانال نزولی و رسیدن قیمت به ناحیه 210 تومان ضروری است،

اولین مقاومت پیش روی سهم، سقف کانال رسم شده و سپس ناحیه 210 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غگرجی


تحلیل تکنیکال غصینو ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، سهم غصینو در مثلث رسم شده و در کف این روند قرار دارد.

1450 تومان ناحیه حمایتی و 2570 تومان ناحیه مقاومتی سهم است.

در کوتاه مدت نیز روند نزولی سهم تضعیف شده و تمایل آن به کف سازی و استراحت قیمتی درون ناحیه 1450 تا 1680 تومان مشاهده می‌شود.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی غصینو


تحلیل تکنیکال فجر ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

روند کلی نماد فجر در کانال نزولی ترسیمی قرار گرفته است.

ناحیه حمایتی 1700 تومان نقش تعین کننده ای در روند آتی سهم خواهد داشت.

ناحیه 2500 تومان نیز مقاومت معتبر میان مدتی فجر به حساب می آید.

تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال ذوب ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

ذوب در نواحی روند نزولی بلند مدتی معامله می شود. احتمال استراحت قیمتی در این محدوده دور از ذهن نیست.

برای تغییر روند در نمای بلند مدتی، ناحیه 500 تومان دارای اهمیت خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، سهم در حال تلاش برای خروج از روند نزولی است.

ناحیه 280 تومان اولین ناحیه مقاومتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلند مدت ذوب


تحلیل تکنیکال شپنا | ۲۵ بهمن

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد شپنا در تایم فریم بلندمدتی، درون مثلث رسم شده با حمایت و مقاومت 520 و 800 تومان قرار دارد.

در تایم فریم بلند مدتی، سهم روند و جهت خاصی ندارد و شاهد استراحت قیمتی هستیم.

در نمای نزدیک نیز سهم مقاومت کات‌لاین و سپس ناحیه 650 تومان و ناحیه حمایتی 520 تومان را پیش‌روی خود می‌بیند.

تحلیل تکنیکال شپنا، شبندر و پالایش


تحلیل تکنیکال شبندر | ۲۵ بهمن

نماد شبندر درون مثلث رسم شده و در ناحیه خنثی بین محدوده قیمتی 580 و 730 تومان در حال معامله است.

علاوه بر نواحی اشاره شده، کف و سقف مثلث نیز نقش حمایت و مقامتی برای سهم خواهد داشت.

نمودار شبندر


تحلیل تکنیکال پالایش | ۲۵ بهمن

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، پالایش در روند مثلثی رسم شده و در ناحیه 6670 تا 8000 تومان در حال معامله است.

سطوح خط روند نیز به صورت حمایت و مقاومت معتبر پیش روی سهم خواهند بود.

نمودار پالایش


تحلیل تکنیکال ونوین ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

نمودار بلند مدتی ونوین از تغییر روند نزولی به روند خنثی با نواحی حمایتی و مقاومتی 280 تا 360 تومان خبر می دهد.

در روند کوتاه مدتی، شاهد گیر افتادن سهم در مثلث کاهنده ترسیمی هستیم.

شکست ناحیه مقاومتی 360 تومان نقش ویژه ای در تغییر روند سهم خواهد داشت.

خط روند مثلث و سپس ناحیه 300 تومان نقش حمایت کوتاه مدتی را ایفا می کنند.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی ونوین


تحلیل تکنیکال وبصادر ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، وبصادر در تایم فریم بلند مدتی در روند خنثی بین ناحیه مقاومتی و حمایتی 280 و 160 تومان در حال معامله است.

در روند کوتاه مدتی، وبصادر در مثلث ترسیم شده با حمایت و مقاومت مشخص شده قرار دارد. شکست ناحیه مقاومتی 210 تومان می تواند روند کوتاه مدتی سهم را به روند صعودی تبدیل کند.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی وبصادر


تحلیل تکنیکال کویر ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد کویر در نمای بلند مدتی به نواحی حمایتی کانال نزولی رسیده و انتطار استراحت قیمتی در این نواحی دور از ذهن نیست.

ناحیه قیمتی 700 تومان به عنوان مقاومت بلند مدتی سهم شناخته می‌شود.

سهم در حال اتمام روند نزولی کوتاه مدتی است و ناحیه 385 تومان مقاومت نه چندان معتبر کویر به حساب می‌آید.

تحلیل بلند مدتی کویر


تحلیل تکنیکال فخوز ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

در نمدار بلند مدتی، فخوز در ناحیه حمایتی و داخل یک روند خنثی قراردارد.

در صورت از دست رفتن حمایت 490 تومان، شاهد تشکیل روند نزولی جدیدی خواهیم بود.

کات لاین رسم شده و سپس نواحی 690 تومان، مقاومت پیش روی فخوز خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، روند کوتاه مدتی فخوز نزولی بوده و از دست رفتن حمایت 490 تومان تاییدی بر این روند خواهد بود.

در صورت شکست روند نزولی، ناحیه 550 تومان اولین مقاومت پیش روی فخوز به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی فخوز


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های گذشته، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص، لمس ناحیه 470 هزار واحدی ضروری است

بلندمدتی شاخص هم وزن - 22 بهمن

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی آن در ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.


تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

نمودار بلندمدتی شاخص کل - 22 بهمن

با توجه به نزدیک شدن شاخص کل به نواحی مقاومتی در کانال کوتاه مدتی، احتمال اصلاح دور از ذهن نیست.

برای نقض این فرضیه، شکست کانال و رسیدن به ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.


تحلیل تکنیکال وبملت ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

وبملت مطابق با تحلیل قبلی شهر بورس به نواحی 260 تومان و 340 تومان واکنش مثبتی نشان داد تا معاملات این سهم بار دیگر به ناحیه مقاومتی 340 تومان نزدیک شود.

روند بلند مدتی وبملت نزولی است، ولی شاهد تشکیل رنج خنثی کوچک داخل این روند بزرگ هستیم.

در نمودار کوتاه مدتی، رنج خنثی میان دو ناحیه 340 و 260 تومان قابل رویت است.

تحلیل تکنیکال بلند وبملت


تحلیل تکنیکال وتجارت ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، وتجارت در روند بلند مدتی نزولی بین نواحی 210 و 160 تومان و در یک روند کوچک خنثی در حال معامله است.

از دست رفتن سطح 160 تومان می تواند باعث ادامه روند نزولی شود.

در روند کوتاه مدتی نیز شاهد نزدیک شدن وتجارت به نواحی مقاومتی210 تومان هستیم.

روند کوتاه مدتی وتجارت خنثی است.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی وتجارت


تحلیل تکنیکال خگستر ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، خگستر پس از ریزش قیمتی، هم‌اکنون در روند بلندمدتی درون مثلث رسم شده معامله می‌شود.

ناحیه 185 تومان می‌تواند در این تایم فریم به‌عنوان حمایت معتبر سهم به حساب بیاید.

روند کوتاه‌مدتی سهم نیز کاملاً درون مثلث خنثی معامله می‌شود.

در این تایم فریم، نواحی 210 و 270 تومان به ترتیب به‌عنوان حمایت و مقاومت خگستر تلقی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی خگستر


تحلیل تکنیکال خپارس ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

خپارس در روند خنثی بلندمدتی در حال معامله است. ناحیه 90 تومان به‌عنوان کف حمایتی و ناحیه 120 تومان به‌عنوان مقاومت سهم شناخته می‌شود.

در روند کوتاه‌مدتی نیز، سهم در صورت شکست کات لاین می‌تواند تا ناحیه 110 تومان در اولین حرکت رشد کند.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی خپارس


تحلیل تکنیکال قشکر ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

قشکر با شکست ناحیه حمایتی 265 تومان وارد کانال نزولی ترسیمی شده است.

ناحیه حمایتی سهم، کف کانال نزولی خواهد بود، اما نشانه‌ای از ضعف روند نزولی در این سهم دیده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال قشکر


تحلیل تکنیکال قثابت ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

قثابت با شکست کانال نزولی قرمز رنگ، وارد کانال نزولی با شیب تند شده و تا کنون نشانه ای از ضعف این روند دید نشده است.

شکست ناحیه 185 تومان تومان به سمت بالا، می تواند ترمز نزول سهم را بکشد و شاهد تعادل در آن باشیم.

بازگشت سهم به شرایط عادی مستلزم گذشت زمان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت


تحلیل تکنیکال وبانک ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، وبانک در یک کانال نزولی با شیب ملایم در حال معامله است.

نمودار سهم، نشان از تمایل آن برای کاهش بیشتر قیمتی دارد و حمایت ناپایدار 700 تومان به احتمال اندک، می تواند ایستگاه سهم به شمار بیاید.

روند کوتاه مدتی سهم نیز درون کانال نزولی است و می تواند یک موج جدید برای نزول سهم تا کف کانال شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال وغدیر و وبانک


تحلیل تکنیکال وغدیر ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، وغدیر در تایم فریم بلند مدتی در مثلث فرسایشی در حال معامله است.

ناحیه 940 تومان، حمایت معتبر این نماد به حساب می آید.

در نمودار کوتاه مدتی، وغدیر نحوای حمایتی را از دست داده و کانال نزولی جدیدی با مقاومت 1400 تومان و حمایت متزلزل 1175 را تشکیل می دهد.

تحلیل تکنیکال وغدیر و وبانک


تحلیل تکنیکال فملی ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد فملی به ناحیه مقاومتی معتبر در تایم بلند مدت رسیده و ناحیه 740 تومان نیز مقاومت سهم در این تایم فریم خواهد بود.

نواحی کف مثلث رسم شده نیز به عنوان حمایت فملی قلمداد می شود.

نواحی ذکر، در نمای کوتاه مدتی نیز قابل مشاهده است و حمایت کوتاه مدتی 620 تومان و مقاومت 740 تومان، نواحی مهم برای روند آینده سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال فولاد ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، فولاد در تایم فریم بلند مدتی، درون مثلث ترسیم شده در حال معامله است.

علاوه بر سطوح خط روند رسم شده، مقاومت و حمایت فولاد به ترتیب در ناحیه 1230 و 820 تومان خواهد بود.

فولاد در نمودار کوتاه مدتی نیز درون مثلث قرار دارد و در تلاش برای خروج از این ناحیه است.

مقاومت کوتاه مدتی سهم، در ناحیه 1120 تومان قرار دارد در روزهای آینده می تواند سد راه صعود بیشتر فولاد باشد.

ناحیه 930 تومان نیز به عنوان حمایت سهم شناخته می شود.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال شاخص کل ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر زیر مشخص است.

مطابق با تحلیل هفته گذشته که در شهر بورس منتشر شد، شاخص کل در نگاه کوتاه مدتی از ناحیه کف کانال ترسیم شده رشد قیمتی داشته، اما با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کانال احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه مدتی برای شاخص کل دور از ذهن نیست.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی در حوالی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل هفته گذشته که در شهر بورس منتشر شد، شاخص هم وزن در هفته گذشته به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد و هفته سبزی برای بازار سرمایه رقم خورد.

جهت تغییر روند نزولی به خنثی، در روند بلند مدتی به تاچ ناحیه 470 هزار واحدی نیاز خواهیم داشت.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد که در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل


تحلیل تکنیکال دیران ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

نماد دارویی دیران در تایم فریم بلندمدتی در روند خنثی معامله می‌شود. ناحیه حمایتی سهم در محدوده 1160 تومانی و ناحیه مقاومتی آن در 3400 تومان خواهد بود.

روند کوتاه‌مدتی سهم اما نزولی بوده و حمایت ناحیه 1240 تومان، نقش تعین کننده‌ای در ادامه روند دیران خواهد داشت.

ناحیه قیمتی 2000 تومان مشخص شده نیز مقاومت معتبر کوتاه‌مدتی به‌حساب می‌آید.

تحلیل بلندمدتی دیران


تحلیل تکنیکال دتماد ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

نماد دارویی دتماد در روند نزولی بلندمدتی و در کف کانال رسم شده در حال معامله است.

برای تغییر این روند، دتماد مقاومت 5100 را پیش روی خود می‌بیند.

در این سهم، روند کوتاه‌مدتی هم نزولی است و مقاومت سقف کانال و سپس ناحیه 4360 پیش روی سهم قرار دارد.

از دست رفتن ناحیه حمایتی 3300 به معنای ادامه روند نزولی خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی دتماد


تحلیل تکنیکال خساپا ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

روند بلندمدتی خساپا در وضعیت نزولی قرار دارد و از حمایت مهم 148 تومان برخوردار است. در صورت از دست دادن این ناحیه شاهد افت قیمت سهم خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، خساپا با توجه به تحلیل قبلی، توانسته ناحیه 148 تومان را به عنوان حمایت، شناسایی کند. در تایم فریم بلندمدتی، 230 تومان ناحیه مقاومتی سهم خواهد بود.

در روند کوتاه‌مدتی، اما خساپا داخل رنج مثلثی با ناحیه مقاومتی 185 و حمایت 148 تومان معامله می‌شود.

تحلیل بلندمدتی خساپا


تحلیل تکنیکال خودرو ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

خودرو طبق پیش‌بینی قبلی، از محدوده مقاومتی 225 روند اصلاحی به خود گرفته و در داخل مثلث رسم شده معامله می‌شود.

ناحیه حمایتی بلندمدتی خودرو در حوالی 160 تومان خواهد بود.

روند کوتاه‌مدتی خودرو نشان از معامله این سهم درون مثلث جمع شونده ترسیمی دارد.

نواحی 180 و 225 تومانی مشخص شده در تصویر، به عنوان حمایت و مقاومت سهم در کوتاه‌مدتی تلقی می‌شود.

تحلیل بلندمدتی خودرو


تحلیل تکنیکال سفارس ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

سفارس در تایم فریم بلند مدتی درون مثلث باز شونده معامله می شود و اکنون در نواحی حمایتی قرار دارد.

ناحیه حمایتی سهم در محدوده 1330 تومان است و محدوده 2580 نیز به عنوان مقاومت معتبر سفارس قلمداد می شود.

در روند کوتاه مدتی نیز شاهد تضعیف روند نزولی هستیم و سهم توانسته از قدرت نزول کاسته و با شیب کمتری نزول کند.

حمایت 1330 تومان و مقاومت 1780 تومان محدوده های تعیین کننده این سهم خواهند بود.

بلند مدتی سفارس


تحلیل تکنیکال سمازن ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

نماد سمازن جزو معدود سهم هایی است که در روند بلند مدتی صعودی قرار دارد.

در این تایم فریم، حمایت و مقاومت سمازن به ترتیب در نواحی 1280 و 1700 است.

در روند کوتاه مدتی اما سمازن درون مثلث رسم شده با ناحیه مقاومتی 1480 و حمایت 1320 معامله می شود.

بلندمدتی سمازن


تحلیل تکنیکال سدبیر ۹ بهمن ۱۴۰۰

سدبیر در ناحیه حمایتی 2800 مثلث رسم شده در حال معامله است.

نشانه هایی از ضعف روند کاهش قیمتی در چارت مشاهد نمی شود و در صورت از دست رفتن حمایت 2800 تومان شاهد افت بیشتر قیمتی خواهیم بود.

معاملات روزهای آینده سهم برای تعیین جهت حرکتی آن بسیار تعیین کننده خواهد بود.


تحلیل تکنیکال وخارزم ۹ بهمن ۱۴۰۰

وخارزم درون مثل بلند مدتی با ناحیه حمایتی 380 تومان قرار گرفته و اکنون در منطقه حمایتی این روند در حال معامله است.

مقاومت بلندمدتی نخست این سهم، خط روند و سپس 720 تومان خواهد بود.

روند کوتاه مدتی وخارزم نیز در درون رنج مثلثی کاهنده با ناحیه حمایتی 380 و ناحیه مقاومتی 465 تومان است.

به نظر می‌رسد تشکیل روند در این سهم نیاز به گذشت زمان دارد و این سهم، نواحی حمایتی و مقاومتی زیادی را پیش‌رو خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال وخارزم


تحلیل تکنیکال شاخص کل ۸ بهمن ۱۴۰۰

شاخص کل در یک مثلث باز شونده با ناحیه حمایتی یک میلیون و صد هزار واحد و مقاومت یک میلیون و 550 هزار واحد قرار گرفته است.

شاخص کل در روند کوتاه‌مدتی در نواحی حمایتی کف کانال نزولی قرار گرفته و اولین مقاومت قیمتی، خط روند کانال و سپس ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی شاخص


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن ۸ بهمن ۱۴۰۰

شاخص هم وزن در نواحی حمایتی کانال نزولی بلندمدتی قرار دارد و حوالی ناحیه 470 هزار واحدی اولین مقاومت بلندمدتی شاخص هم وزن به‌حساب می‌آید.

در روند کوتاه‌مدتی نیز شاخص هم وزن در روند نزولی قرار دارد و در حال افت است.

در صورت تغییر روند، اولین مقاومت این تایم فریم ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی هم‌وزن


تحلیل تکنیکال خگستر ۶ بهمن ۱۴۰۰

خگستر پس از ریزش قیمتی در روند بلندمدتی، هم‌اکنون درون مثلث رسم شده معامله می‌شود.

ناحیه 185 تومان می‌تواند در این تایم فریم حمایت معتبری برای این سهم باشد.

در روند کوتاه مدتی اما این سهم حمایت 208 تومان و مقاومت 270 تومان را به‌عنوان حمایت و مقاومت کوتاه مدتی پیش روی خود می‌بیند.

تحلیل بلندمدتی خگستر

تحلیل تکنیکال خبهمن ۶ بهمن ۱۴۰۰

خبهمن در مثلث کاهشی بلندمدتی در حال معامله است.

نواحی قیمتی 150 تومان و کف مثلث حمایت قیمتی و ناحیه 210 تومان نیز مقاومت این سهم خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی نیز خبهمن در قفس قیمتی 210 و 150 تومان در حال معامله است.

تحلیل بلندمدتی خبهمن

تحلیل تکنیکال پترول ۵ بهمن ۱۴۰۰

پترول با شکست کانال نزولی و حمایت 220 تومان وارد کانال نزولی با شیب افت شدیدی شده و در این نواحی معامله می‌شود.

در روند کوتاه مدت اما پترول در ناحیه حمایتی روند نزولی قرار دارد.

پیش‌بینی می‌شود در این روند شدید نزولی، رشد و افت قیمتی پر قدرتی اتفاق بیفتد.

در حالت کلی، نشانه‌هایی از تضعیف روند و پایان روند نزولی دیده نمی‌شود.

تحلیل بلندمدتی پترولتحلیل تکنیکال پارسان ۵ بهمن ۱۴۰۰

نماد پارسان در ناحیه حمایتی 2525 معامله می‌شود.

شکست این ناحیه حمایتی، در روزهای آتی دور از انتظار نیست و در صورت شکستن این ناحیه، شاهد تشکیل روند نزولی جدید خواهیم بود.

نحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل تکنیکال ثشاهد ۴ بهمن ۱۴۰۰

نماد ثشاهد پس از شکست ناحیه حمایتی در کف کانال، در محدوده 900 تومان با شدت بیشتری به روند ریزشی خود ادامه می‌دهد.

روند کوتاه مدتی ثشاهد نیز کاملا نزولی بوده و ناحیه قیمتی 1040 تومان اولین مقاومت معتبر سهم به حساب می‌آید.

کف کانال ترسیم شده می‌تواند به عنوان حمایت کوتاه مدت ایفای نقش کند.

تحلیل بلندمدتی ثشاهد


تحلیل تکنیکال کرمان ۴ بهمن ۱۴۰۰

نماد کرمان در روند نزولی بلند مدتی در حال کاهش قیمت است.

اولین حمایت معتبر، کف کانال ترسیم شده و اولین مقاومت معتبر سهم، در ناحیه 150 تومان خواهد بود.

کرمان در روند کوتاه مدتی نیز روند نزولی دارد و اکنون در ناحیه حمایتی کف کانال در حال معامله است.

ناحیه 94 تومان اولین محدوده مقاومتی در این تایم فریم خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی کرمان

تحلیل تکنیکال حکشتی ۳ بهمن ۱۴۰۰

حکشتی در یک سال گذشته درون مثلث کاهشی معامله می‌شود و هم‌اکنون در حال شکستن آخرین حمایت معتبر، یعنی ناحیه 1200 تومان است.

اولین مقاومت معتبر سهم نیز ناحیه 2000 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی نیز، حکشتی در حال از دست دادن نواحی حمایتی خود به سمت پایین است و در صورت عدم حمایت از سهم در معاملات روزهای آینده، شاهد تغییر روند و افت بیشتر قیمت در آن خواهیم بود.

تحلیل بلند مدتی حکشتی


تحلیل تکنیکال حفارس ۳ بهمن ۱۴۰۰

حفارس در روند بلندمدتی از قفس مثلثی خارج شده و هم‌اکنون به ناحیه مقاومتی 620 تومان رسیده است.

در صورت فعال شدن این مقاومت، انتظار افت قیمت تا ناحیه 450 تومان دور از ذهن نیست.

بررسی روند کوتاه مدتی این سهم همانند اسلاید پیشین، شکست یک مثلث را نشان می‌دهد که به ناحیه مقاومتی رسیده است.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی حفارس


تحلیل تکنیکال وبیمه ۲ بهمن ۱۴۰۰

نماد وبیمه طبق کانال رسم شده، روند نزولی دارد و این روند تا شکسته نشدن ناحیه 220 تومان پایدار خواهد بود.

شکست حمایت 136 تومان می تواند روند نزولی سهم را تقویت و سهم قیمت های پایین تری را تجربه کند.

در نمودار کوتاه مدت اما وبیمه روند نزولی را تضعیف کرده و هم اکنون در ناحیه مقاومتی 170 تومان معامله می شود.

ناحیه حمایتی 136 تومان از این جهت اهمیت دارد که در صورت شکست این ناحیه، روند کلی سهم نزولی می شود و سهم با شدت بیشتری افت قیمتی خواهد داشت.

تحلیل بلندمدتی تکنیکال وبیمه


تحلیل تکنیکال وپارس ۲ بهمن ۱۴۰۰

وپارس در بررسی بلند مدتی، تنها حمایت خود را که در محدوده 180 تومان قرار دارد، شکسته و حمایت بعدی آن در کف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت برگشت قیمتی از این نواحی، ناحیه 320 تومان مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم خواهد بود.

این نماد در روند کوتاه مدتی نیز نزولی است و حمایت کف کانال رسم شده را پیش رو دارد.

نشانه هایی از تضعیف روند نزولی در نمودار دیده نمی شود اما در صورت بازگشت قیمتی ناحیه 200 تومان به عنوان مقاومت کوتاه مدتی عمل خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی وپارس


تحلیل تکنیکال شاخص کل ۲۹ دی ۱۴۰۰

شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی شاخص کل بورس تهران در تصویر مشخص شده است.

روند کوتاه مدتی شاخص کل نزولی است و ناحیه یک میلیون و 250 هزار واحد به عنوان کف کانال مذکور می تواند ناحیه حمایتی ناپایدار قلمداد شود.

اولین مقاومت شاخص در این تایم فریم، محدوده یک میلیون و 400 واحد خواهد بود.

نمودار بلندمدتی شاخص کل


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن ۲۹ دی ۱۴۰۰

روند غالب شاخص هم وزن در بلند مدت، نزولی است.

ناحیه 310 هزار واحدی به عنوان حمایت و حوالی 470 هزار واحد مقاومت شاخص هم وزن در این تایم فریم به حساب می آید.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نیز نزولی بوده و در کانال نزولی خود با کاهش واحد همراه شده است.

ناحیه حمایتی معتبر این شاخص محدوده، 310 هزار واحدی و ناحیه حمایتی آن در محدوده 368 هزار واحدی خواهد بود.

نمودار بلندمدتی شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال غاذر ۲۷ دی ۱۴۰۰

غاذر در دید بلندمدتی، روند صعودی را شکسته و وارد مثلث فرسایش شده، ناحیه قیمتی 2300 تومان ایستگاه حمایتی و 4500 تومان نیز ناحیه مقاومتی سهم در این تایم فریم خواهد بود.

در نمودار کوتاه‌مدتی سهم در تلاش برای حفظ روند صعودی است. در صورت از دست رفتن ناحیه حمایتی 3220 تومان این روند نقض شده و غاذر، حمایت‌های کوتاه‌تری را تجربه خواهد کرد.

در غیر این صورت، اولین مقاومت معتبر سهم 4500 تومان خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی غاذر


تحلیل تکنیکال غسالم ۲۷ دی ۱۴۰۰

غسالم در روند نزولی بلندمدتی قرار دارد در صورت از دست رفتن حمایت 245 تومان شاهد ادامه این روند خواهیم بود.

ناحیه قیمتی 360 تومان مقاومت غسالم در این نمودار است.

در روند کوتاه‌مدتی نیز حمایت 245 تومان نقش تعین کننده‌ای برای غسالم دارد.

در صورت فعال شدن این حمایت، ناحیه 290 تومان ایستگاه اول برای این سهم خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی غسالم


تحلیل تکنیکال کاما ۲۶ دی ۱۴۰۰

کاما در بلند مدت در یک کانال نزولی با مقاومت 1430 و ناحیه حمایتی ناپایدار 550 تومان قرار دارد.

در صورت از دست رفتن این حمایت، کف کانال نزولی می‌تواند حمایت معتبری برای کاما باشد.

روند غالب کوتاه مدتی کاما نیز نزولی است و اکنون ناحیه حمایتی کوتاه مدت را در حال شکست رو به کف‌های جدید است.

در صورت اتمام روند نزولی اولین مقاومت معتبر سهم 730 تومان خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی کاما


تحلیل تکنیکال کروی ۲۶ دی ۱۴۰۰

کروی در مثلث کاهنده رسم شده است و حمایت و مقاومت بلند مدتی به ترتیب در نواحی 2000 و 3300 تومان قرار دارد.

خطوط روند مثلث نیز به عنوان ایستگاه‌های احتمالی کروی خواهند بود.

این نماد در کانال نزولی کوتاه مدتی معامله می‌شود و ناحیه 2000 تومان می‌تواند حمایت کوتاه مدتی خوبی برای آن به حساب بیاید.

در صورت اتمام روند نزولی، 2400 تومان مقاومت قیمتی کروی خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی کروی


تحلیل تکنیکال شفن ۲۵ دی ۱۴۰۰

شفن در روند بلند مدتی، صعودی و در میانه کانال رسم شده قرار دارد.

مقاومت این سهم در بلند مدت 1760 تومان و حمایت معتبر ناحیه 840 تومان است.

این سهم در کوتاه مدت روند صعودی خود را شکسته و وارد رنج قیمتی 1760 و 1200 تومان شده است.

در نتیجه‌گیری کلی قابل ذکر است که نشانه‌های ضعف روند صعودی کاملاً مشهود بوده و احتمال واکنش سهم به مقاومت‌های خط روند زیاد است.

تحلیل بلندمدت شفن


تحلیل تکنیکال نوری ۲۵ دی ۱۴۰۰

پتروشیمی نوری در یک روند صعودی بلند مدت قرار دارد و اکنون به ناحیه حمایتی 9620 تومان رسیده است.

در صورت فعال شدن این ناحیه، سهم در گام اول تا قیمت 13000 تومان جای رشد خواهد داشت.

در نمودار کوتاه مدتی نوری، ناحیه حمایتی 9900 تومان خودنمایی می‌کند و خط روند رسم شده و ناحیه 11700 اولین مقاومت‌های کوتاه مدتی سهم به حساب می‌آید.

در یک جمع‌بندی می‌توان به اهمیت بالای ناحیه حمایتی نور اشاره کرد که نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند این سهم خواهد داشت.

تحلیل بلندمدت نوری


تحلیل تکنیکال گشان 19 دی 1400

گشان پس از سقوط آزاد 82 درصدی، چند ماهی است که سعی در برگشت به معاملات عادی با کانال نزولی و شیب بسیار اندک دارد.

این سهم اکنون در ناحیه حمایتی کف کانال 1740 تومان قرار گرفته و ناحیه مقاومتی این تایم فریم در محدوده 2440 تومان خواهد بود.

روند کوتاه مدتی گشان نیز در حمایت ناحیه 1740 تومان قرار دارد و برای رسیدن به ناحیه 2440 تومان، مقاومت خط روند رسم شده پیش رو است.

گشان بلندمدتی


تحلیل تکنیکال سمگا 19 دی 1400

نمودار بلندمدتی سمگا در مثلث کاهشی حبس شده و اکنون به نواحی حمایتی خط روند و حمایت استاتیکی 860 تومان رسیده است.

مقاومت بلند مدتی سهم در ناحیه 1450 تومان و خط روند مثلث قرار دارد.

در یک جمع بندی می‌توان به ناحیه مهم کنونی و معاملات روزهای آینده اشاره کرد که نقش تعیین کننده‌ای در روند تکنیکالی سمگا خواهد داشت.

نمودار بلندمدتی سمگا


تحلیل تکنیکال زملارد 18 دی 1400

زملارد در کانال نزولی بلند مدتی قرار دارد و فاز استراحت قیمتی را در این روند تجربه می‌کند.

ناحیه 700 تومان حمایت و 1300 تومان نیز مقاومت معتبر این تایم فریم به حساب خواهد آمد.

زملارد در روند کوتاه مدتی کانال نزولی خود را شکسته و وارد رنج قیمتی بین 900 و 680 تومان شده است.

معاملات روزهای آینده مشخص می‌کند که مقاومت پیش رو شکسته خواهد شد یا اینکه باید منتظر حمایت 680 تومان برای برگشت قیمتی باشیم.

در یک جمع‌بندی به این نتیجه می‌رسیم که سهم زملارد به اولین مقاومت خود واکنش خوبی نشان داده که می‌تواند برای سهامداران این سهم نکته قابل‌تأملی باشد.

تحلیل بلندمدتی زملارد


تحلیل تکنیکال زقیام 18 دی 1400

روند نزولی زقیام در بلند مدتی مشهود است و هم اکنون این سهم در میانه کانال نزولی بلند مدت قرار دارد.

حمایت و مقاومت بلند مدتی به ترتیب نواحی 110 و 250 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی نیز زقیام کانال نزولی خود را شکسته و به اولین مقاومت در ناحیه 140 تومان رسیده است.

در صورت عدم شکست مقاومت ذکر شده، ناحیه حمایتی این سهم 110 تومان خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی زقیام


تحلیل تکنیکال شسینا 15 دی 1400

شسینا در کانال نزولی بلند مدتی قرار دارد و حمایت های مهم را یکی پس از دیگری به پایین می شکند.

حمایت معتبر کنونی 280 تومان است که در صورت عدم حمایت، سهم کف های پایین تری را نیز تجربه خواهد کرد.

در صورت تثبیت شسینا زیر این حمایت، ناحیه حمایتی فوق تبدیل به مقاومت قیمتی خواهد شد.

روند کوتاه مدتی شسینا نیز نشان دهنده تمایل شسینا برای شکست حمایت 280تومانی است.

در صورت فعال شدن ناحیه حمایتی و برگشت، سهم مقاوت خط روند رسم شده را پیش رو خواهد داشت.

تحلیل بلندندتی شسینا


تحلیل تکنیکال شپدیس 15 دی 1400

شپدیس در روند بلند مدتی صعودی قرار گرفته و بنظر می‌رسد در میانه کانال فاز استراحت قیمتی را تجربه می‌کند.

ناحیه 18600 در این تایم فریم به‌عنوان مقاومت و 8100 تومان حمایت بلند مدتی شپدیس است.

در روند کوتاه مدتی اما شپدیس در میانه رنج مثلثی قرار گرفته و ناحیه قیمتی 15600 تومان حمایت سهم و 18400 نیز مقاوت معتبر سهم در این تایم فریم است.

تحلیل بلندمدتی شپدیس


تحلیل تکنیکال کدما 13 دی 1400

با توجه به نمودار بلند مدتی سهم کدما شاهد رسیدن آن به کف کانال نزولی و حمایت 5500 تومان هستیم.

اگر بخواهیم مقاومت بلند مدتی برای کدما تعیین کنیم اولین ناحیه خط میانی کانال نزولی و سپس قیمت 25000 تومان نواحی معتبری برای مقاومت خواهد بود.

با ریز شدن در نمودار کوتاه مدتی کدما شاهد شکست روند نزولی کوتاه مدتی هستیم و اولین

مقاومت پیش روی این سهم قیمت 7500 خواهد بود.

ناحیه 5500 نقش حمایت را ایفا خواهد کرد و در صورت شکست این ناحیه شاهد ادامه روند نزولی خواهیم بود.

تحلیل بلند مدتی کدما


تحلیل تکنیکال ومعادن 13 دی 1400

ومعادن در مثلث بلند مدتی و در نواحی حمایتی مثلث مذکور قرار دارد.

875 تومان ناحیه حمایتی و نواحی قیمتی 1300 به عنوان مقاومت و سقف تاریخی ومعادن شناخته می‌شود.

ومعادن در تلاش برای شکستن کانال نزولی کوتاه مدتی است و در صورت تکمیل شدن این شکست ناحیه مقاومتی 1100 تومان اولین ایستگاه سهم خواهد بود.

در غیر این صورت 875 تومان حمایت کوتاه مدتی معتبری برای این سهم معدنی خواهد بود.

تحلیلی بلندمدتی ومعادن


تحلیل تکنیکال شبریز 11 دی 1400

شبریز در روند بلند مدتی، مقاومت خط روند مثلث و سپس مقاومت ناحیه 4400 تومان را پیش رو دارد. همچنین در صورت نزول سهم، خط روند مثلث و سپس ناحیه قیمتی 2900 تومان حمایت معتبر این سهم خواهد بود.

روند کوتاه مدتی شبریز اما نشان از شکست روند نزولی و رسیدن این سهم به اولین ناحیه مقاومتی، یعنی ناحیه 3600 دارد.

بدیهی است در صورت عدم توانایی سهم در شکست این ناحیه، محدوده 2900 تومان به صورت حمایت مدنظر خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی شبریز


تحلیل تکنیکال شتران 11 دی 1400

پالایش نفت تهران درون مثلث رسم شده با ناحیه حمایتی 380 و سپس 310 تومان و ناحیه مقاومتی 530 در روند بلند مواجه است.

شتران در کوتاه مدت روند نزولی را تجربه می‌کند و در صورت شکست حمایت 380 تومان، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود.

اتمام روند نزولی با شکست ناحیه 440 تومان اتفاق می‌افتد.

در حالت کلی، معاملات روزهای آینده برای تعین جهت حرکت شتران بسیار مهم خواهد بود.

تحلیل بلندمدتی شتران


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن 10 دی 1400

شاخص هم وزن در نمودار بلند مدتی، سطوح حمایت روند ساید خود را شکسته است.

حمایت ناپایدار شاخص هم وزن در محدوده 343 هزار واحد و مقاومت معتبر آن در حوالی 470 هزار خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، شاخص هم وزن روند نزولی خود را شکسته و در حال حرکت به سمت مقاومت 390 هزار واحد است.

ناحیه 343 هزار واحدی حمایت کوتاه مدتی شاخص هم وزن به حساب می‌آید.

تحلیل بلندمدتی شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص کل 10 دی 1400

شاخص کل در بلندمدت درون مثلث رسم شده قرار دارد و ناحیه یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد ناحیه مقاومتی و ناحیه یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد ناحیه حمایتی آن به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدتی، شاخص کل در تلاش برای شکستن روند نزولی خود در درون کانال بوده و در صورت شکست این کانال، ایستگاه بعدی شاخص کل در محدوده یک میلیون و 460 هزار واحد خواهد بود.

در غیر این صورت ناحیه یک میلیون و 290 هزار واحد نقش حمایت را ایفا خواهد کرد.

تحلیل بلندمتی شاخص کل


تحلیل تکنیکال خزامیا ۸ دی ۱۴۰۰

نماد خزامیا در ناحیه مقاومتی درون مثلث رسم شده قرار دارد و ناحیه قیمتی 900 تومان مقاومت معتبر آن به حساب می آید.

در صورت ادامه روند درون این مثلث، حمایت سهم ناحیه قیمتی 600 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی نیز این سهم در ناحیه مقاومتی کانال ترسیم شده است که اهمیت قیمت 900 تومان را به عنوان مقاومت قیمتی دو چندان می کند.

تحلیل بلندمدتی خزامیا


تحلیل تکنیکال خپارس ۸ دی ۱۴۰۰

با توجه به نمودار بلندمدتی، خپارس در روند فرسایشی داخل مثلث قرار دارد.

97 تومان کف حمایتی سهم و 140 تومان اولین ناحیه مقاومتی برای نماد خپارس به حساب می آید.

خپارس در روند کوتاه مدتی نیز درگیر مثلث رسم شده است و احتمالا خط روند مثلث و ناحیه 120 تومان به عنوان مقاومت عمل می کنند. در صورت شکست این نواحی، 140 تومان ایستگاه بعدی خپارس خواهد بود.

در صورت شکست ناحیه حمایتی 97 تومان انتظار نزول بیشتر قیمت دور از ذهن نیست.

در یک جمع بندی می توان به شرایط پیچیده با نواحی متعدد مقاومتی اشاره کرد و اینکه سهم فعلا جهت مشخصی ندارد.

تحلیل بلندمدتی خپارس


تحلیل تکنیکال اخابر 05 دی 1400

نماد اخابر در یک روند خنثی درون مثلث رسم شده در تایم فریم بلندمدتی قرار دارد.

در این تایم فریم، 820 و 1200 تومان مقاومت‌های سهم و 670 تومان حمایت معتبر آن به حساب می‌آید.

در روند کوتاه‌مدتی، ضرب آهنگ نزول قیمت به مرور کمتر شده و خریداران جدید باعث کاهش فشار فروش شده‌اند.

با این حال، اخابر به ناحیه مقاومتی 820 تومان نزدیک شده و انتظار توقف سهم در این ناحیه دور از انتظار نیست.

تحلیل کوتاه مدتی تاپیکو


تحلیل تکنیکال تاپیکو 05 دی 1400

در نمودار بلندمدتی تاپیکو، روند این سهم صعودی بوده و در صورت عبور از مقاومت 1550 تومان، تاچ شدن قیمت 2000 تومان در نمای بلندمدتی دور از انتظار نیست.

تاپیکو در روند کوتاه‌مدتی خود درگیر رنج مثلثی با حمایت ناحیه 1300 تومان و مقاومت 1550 تومان است که در صورت شکست این ناحیه رو به بالا، اهداف ذکر شده در نمای بلندمدتی تصویر قبل قابل دسترسی خواهد بود.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که تاپیکو جزو جذاب‌ترین نمادهای بازار در روزهای آینده خواهد بود؛ چرا که در ناحیه مقاومتی تعین کننده تحلیل تکنیکالی قرار دارد.

تحلیل بلندمدتی تاپیکو


تحلیل تکنیکال شستا 04 دی 1400

نماد شستا بعد از ریزش مرداد 99 وارد یک روند خنثی مثلثی شده است. حمایت و مقاومت بلند مدتی این سهم در 900 تومان و 1250 تومان قرار دارد.

در کوتاه‌مدتی اما، شستا در یک روند نزولی قرار دارد و ناحیه قیمتی 1200 تومان می‌تواند اولین مقاومت این سهم باشد.

ناحیه قیمتی 980 تومان اولین حمایت این سهم در کوتاه‌مدت است که در صورت از دست دادن این ناحیه روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود.

شستا مقاومت‌های زیادی پیش رو دارد که کار را برای رشد آن سخت خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شستا


تحلیل تکنیکال فارس 04 دی 1400

تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد فارس در نمای بلند مدتی به روند نزولی خود پایان داده و وارد روند خنثی شده است.

محدوده 1350 تومان مقاومت و 800 تومان حمایت بلند مدتی فارس به حساب می‌آید.

در روند کوتاه‌مدتی نماد فارس در یک مثلث کاهنده با ناحیه مقاومتی 1250تا 1350 قرار دارد و 980 تومان حمایت کوتاه‌مدتی سهم است.

تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فرابورس 03 دی 1400

نماد فرابورس در روند بلندمدتی به روند نزولی خود پایان داده و در بلندمدت وارد روند خنثی شده است.

همان‌طور که در تصویر مشخص است، 1300 تومان حمایت معتبر سهم و 3750 تومان نیز مقاومت این سهم در بلندمدت خواهد بود.

در روند کوتاه مدت، این سهم در روند نزولی قرار گرفته و مقاومت خط روند و سپس مقاومت 2800 تومان را پیش رو دارد.

همچنین 1600 تومان ناحیه حمایتی است که در صورت شکست این حمایت مهم، روند نزولی سهم ادامه‌دار خواهد بود.

معاملات روزهای آینده برای تعیین جهت قیمتی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فرابورس


تحلیل تکنیکال انرژی 3   – 03 دی 1400

نماد انرژی 3 در بلندمدت کانال صعودی خود را از دست داده و وارد یک رنج قیمتی 6500 تا 14000 شده که این دو ناحیه قیمتی به ترتیب نقش حمایت و مقاومت بلندمدتی را برای آن ایفا می‌کنند.

این سهم در روند کوتاه‌مدتی در کانال فرضی ترسیم شده است و در صورت شکست کات لاین بنفش رسم شده رو به بالا اعتبار کانال رسم شده بیشتر می‌شود و در این صورت می‌توان انتظار رشد قیمتی تا ناحیه 14000 تومان را داشت.

بدیهی است که شکست حمایت 9000 تومان می‌تواند آغازگر افت قیمتی تا حمایت ذکر شده 6500 تومان برای سهم باشد.

تحلیل تکنیکال انرژی 3


تحلیل تکنیکال کالا 2 دی 1400

کالا در روند بلندمدتی و در ناحیه بالایی یک مثلث باز شونده قرار دارد، قیمت‌های 1500 و 2500 تومان حمایت‌های سهم در بلندمدت و قیمت 4000 تومان مقاومت معتبر بلندمدتی این سهم است.

کالا در کوتاه‌مدت در تلاش برای ادامه روند صعودی و فتح قله‌های 3900 و 4500 تومان است و معاملات روزهای آینده می‌تواند باعث تسریع این امر شود.

کالا در کوتاه‌مدت حمایت 2600 تومان را پیش روی خود دارد.

در کل روند کوتاه‌مدتی این سهم نسبت به روند بلندمدتی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد.

تحلیل بلند مدتی کالا


تحلیل تکنیکال بورس 2 دی 1400

روند بلندمدتی نماد بورس در یک روند نزولی با شیب کم قرار دارد و قیمت 1000 تومان حمایت معتبر بلندمدتی برای آن به‌حساب می‌آید.

نماد بورس در کوتاه‌مدت در یک روند صعودی ناپایدار قرار دارد و شکست مقاومت 1250تومان می‌تواند این روند را تقویت کند.
مشخص است که از دست رفتن حمایت 1050 تومان باعث تغییر این روند می‌شود.

مقاومت 1850 تومان ایستگاه معتبر سهم در این روند کوتاه‌مدتی خواهد بود و معاملات روزهای آینده بورس برای روند این سهم خیلی مهم است.

 

تحلیل بلندمدتی بورس


تحلیل تکنیکال وبملت

در روند نزولی بلندمدتی و در کف کانال نزولی، شاهد واکنش وبملت به این ناحیه حمایتی هستیم.

استراحت قیمتی سهم در ناحیه 260 تا 340 تومان در چند ماه اخیر دور از انتظار نیست.

این سهم در روند کوتاه‌مدتی همچنان روند نزولی دارد و اولین مقاومت سهم 335 تومان است.

قیمت 265 تومان حمایت وبملت در روند کوتاه‌مدتی است.

تحلیل تکنیکال وبملت


تحلیل تکنیکال وبصادر

وبصادر در روند نزولی بلندمدتی قرار دارد و در صورت از دست دادن حمایت 160 تومان، روند نزولی ادامه خواهد داشت. قیمت 270 تومان، مقاومت معتبر آن به‌حساب می‌آید.

روند کوتاه‌مدتی وبصادر، نشان از تلاش این سهم برای شکست خط روند نزولی دارد در صورت شکست این خط مقاومت 200 تومان اولین ناحیه معتبر برای توقف قیمت خواهد بود.

سهم قیمت 165 تومان را به عنوان اولین حمایت خود می‌بیند.

در نتیجه‌گیری کلی، می‌توان وضعیت ناپایداری برای آینده وبصادر متصور شد. حمایت از سهم و شکست مقاومت‌های ذکر شده می‌تواند باعث امیدواری سهامداران این سهم برای آینده شود.

تحلیل تکنیکال وبصادر


تحلیل تکنیکال وتجارت 30 آذر 1400 

بانک تجارت از نظر تکنیکالی در روند نزولی بلندمدتی قرار دارد و ناحیه 210 تومان می‌تواند اولین مقاومت مهم در این روند بلندمدتی باشد.

نقطه حمایتی این سهم قیمت 160 تومان است.

وتجارت در روند کوتاه‌مدتی، با شکست خط روند رو به بالا از روند نزولی خارج شده که این نشان‌دهنده ضعف روند نزولی در کوتاه‌مدت است.

با توجه به تصویر زیر، سهم در ناحیه قیمتی 170 تا 200 تومان قرار دارد که به ترتیب حمایت و مقاومت آن به‌حساب می‌آیند.

به‌صورت کلی می‌توان گفت که در کوتاه‌مدت، وتجارت میل به نزول ندارد، اما باید منتظر باشیم که آیا این سهم می‌تواند مقاومت 200 تومان را پشت سر بگذارد یا خیر.

 

تحلیل تکنیکال وتجارت


تحلیل تکنیکال پالایش 24 آذر 1400

با توجه به تاریخچه قیمتی پالایش، شاهد روند خنثی در مثلث بلند مدتی هستیم و هم‌اکنون این سهم در ناحیه حمایتی بلند مدتی خود قرار گرفته ست.

با بررسی وضعیت کوتاه‌مدتی سهم مشاهده می‌شود که ناحیه قیمتی 6000 تا 6500 تومان نقش حمایت معتبر سهم پالایش را دارد.

در صورت رشد قیمتی انتظار توقف سهم در ناحیه خط روند ترسیمی و سپس ناحیه قیمتی 8000 تومان وجود دارد.

با توجه به شواهد می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که سهم پالایش از نظر تکنیکالی به نواحی حمایتی نزدیک است و می‌تواند جزو سهام کم ریسک در میان‌مدت قلمداد شود.

بلندمدتی پالایش

 


تحلیل تکنیکال شبندر 24 آذر 1400

شبندر بعد از بازگشایی 50 درصدی، وارد یک مثلثی شده و هم‌اکنون در ناحیه پایینی مثلث قرار دارد.

با توجه به تصویر، حمایت این سهم در قیمت 570 تومان قرار دارد.

با از دست دادن این حمایت، سهم وارد روند نزولی خواهد شد و حمایت بعدی قیمت 500 تومان خواهد بود.

اولین مقاومت معتبر این سهم قیمت 700 تومان است.

با توجه به همه این تفاسیر، متوجه می‌شویم که معاملات روزهای آتی تأثیر زیادی در تعیین روند سهم خواهد داشت.

تحلیل شبندر

 


تحلیل تکنیکال شپنا 24 آذر 1400

شپنا در حمایت ناپایدار میانه روند خنثی بلند مدتی قرار دارد و در صورت از دست دادن ناحیه کنونی قیمت 440 تومان نقطه حمایتی معتبرتری برای این سهم محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، روند کوتاه‌مدتی شپنا نشان دهنده کانال نزولی است که در صورت عدم شکست این کانال به سمت بالا و قیمت‌های ناحیه 650 تومان، نزول قیمت تا کف 440 تومان دور از انتظار نیست.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که هم‌اکنون لزوم وجود خریداران پرقدرت در سهم شپنا برای عدم ادامه روند نزولی بسیار حیاتی و مهم است.

 

تحلیل بلندمدتی شپنا


تحلیل تکنیکال فملی 23 آذر 1400

با توجه به نمودار بلندمدتی فملی، سهم در نیمه بالایی یک رنج مثلثی فرسایشی قرار دارد و اولین حمایت معتبر آن در میانه این روند مثلثی و در قیمت 550 تومان است.

دومین حمایت معتبر سهم اما، در قیمت 480 تومان و حدوداً 20% پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد. همچنین ناحیه قیمتی 700 تا 750 تومان ناحیه مقاومتی معتبر سهم است .

در روند کوتاه مدتی سهم فملی، ناحیه حمایتی 590 تومان پیش رو است و در صورت شکست این حمایت نه چندان قوی، حمایت 550 تومان ایستگاه بعدی فملی خواهد بود.

ناحیه مقاومتی سهم، محدوده 700 تومان است.

در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت روند سهم فملی کاملاً فرسایشی و با حمایت‌ها و مقاومت‌های بسیاری گریبان گیر است.

بلندمدتی فملی

 


تحلیل تکنیکال فولاد 23 آذر 1400

با توجه به نمودار سهم فولاد، مشاهده می‌شود که به علت فشار فروش زیاد، روند سهم صعودی از دست رفته است.

در روند کوتاه مدتی، انتظار حمایت از سهم در نواحی فعلی قیمتی دور از ذهن نیست.

لازم به ذکر است؛ در صورت از دست رفتن حمایت ناپایدار کنونی، افت قیمتی تا نواحی 780 تومان نیز پیش‌بینی می‌شود.

در یک جمع‌بندی، مشخص است که معاملات روزهای آتی اهمیت بسیار زیادی در تعیین روند سهم دارد.

نمودار بلندمدتی فولاد

 


تحلیل تکنیکال خودرو 19 آذر 1400

روند بلندمدتی نماد خودرو همچنان نزولی است و نمودار آن، مقاومت بلندمدتی 240 تومانی را پیش روی خود می‌بیند.

این سهم در روند میان‌مدتی، درون یک مثلث بوده و اکنون در ناحیه سقف مثلث مذکور قرار دارد.

اولین مقاومت سهم در قیمت 240 تومان قرار دارد در صورت شکست این مقاومت، ناحیه مقاومتی بعدی قیمت 280 تومان است.

در صورت افت نماد خودرو، انتظار واکنش به سطح 195 تومان دور از ذهن نیست. لازم به ذکر است؛ حمایت 165 تومان به مراتب معتبرتر خواهد بود.

با توجه به اطلاعات فوق، سهم خودرو در روزهای آینده مقاومت‌های مهمی را پیش رو دارد.

تحلیل تکنیکال خودرو

 


تحلیل تکنیکال خساپا 19 آذر 1400

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، با توجه به نمودار بلندمدتی سهم خساپا، شاهد تغییر روند نزولی به رنج در این نماد هستیم که این موضوع نشان دهنده کاهش فشار فروش است.

خساپا هم‌اکنون درون مثلث قیمتی مشخص شده، محبوس شده و روند این سهم خنثی به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال خساپا

ناحیه 165 و 150 تومانی، ناحیه حمایتی سهم بوده و انتظار توقف رشد آن در ناحیه مقاومتی 200 تومان دور از ذهن نیست. در صورت شکست این مقاومت، مقاومت بعدی آن در محدوده 220 تومان خواهد بود.


بیشتر بخوانید: اخبار ارزهای دیجیتال


 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

20 − 11 =

الهام چهارشنبه , 20 بهمن 1400 - 19:11

من تحلیل تکنیکال نمادهای بورس رو از این صفحه شهر بورس میبینم همیشه. لطفا تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس رو هم آپدیت کنین. ممنون از عزیزان شهر بورس

رضا علیزاده پنجشنبه , 21 بهمن 1400 - 10:11

سلام لطفا تحلیل تکنیکال بروز از سهم خساپا بزارید

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره