تحلیل تکنیکال نمادهای بورس

تیم تحلیلی «آژانس خبری تحلیلی شهر بورس» به صورت روزانه اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال نمادهای بورس می‌کند که در این صفحه می‌توانید این مطالب را مطالعه کنید. تحلیل‌ها توسط محمد رحیمی تکنیکالیست تیم شهر بورس ارائه می‌شود.

یادآور می‌شود؛ این تحلیل سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت نمادها صورت می‌گیرد.


تحلیل تکنیکال شبندر | 27 آذر

شبندر در بلند مدت روند صعودی دارد.

محدوده حمایتی نماد 670 تومان و محدوده مقاومتی 980 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شبندر

شبندر در کوتاه مدت روند صعودی دارد.

کف کانال و بعد از آن محدوده 830 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت مد نظر خواهد بود.

980 نیز سقف مقاومتی نماد در کوتاه مدت است

تحلیل تکنیکال شبندر


تحلیل تکنیکال شپنا | 27 آذر

شپنا در بلند مدت روند صعودی دارد .

1160 تومان سقف تاریخی و مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

520 تومن نیز به عنوان حمایت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال شپنا

شپنا در کوتاه مدت نیز داخل کانال صعودی با حمایت 670 تومان معامله می شود

سقف کانال نیز مقاومت معتبر این نمودار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال فملی | 26 آذر 1401

فملی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

730 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فملی

فملی در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد 580 تومان خواهد بود.

نواحی سقف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فملی


تحلیل تکنیکال فولاد | 26 آذر 1401

فولاد در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

600 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فولاد نیز در محدوده 430 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد

فولاد در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 580 تومان خواهد بود.

430 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فولاد


تحلیل تکنیکال خساپا | 26 آذر 1401

خساپا  در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و  روند خنثی  دارد .

240 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

145 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند  مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خساپا

خساپا  در کوتاه مدت روند صعودی دارد

مقاومت پیش روی نماد سقف کانال خواهد بود.

نواحی 200 نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خساپا


تحلیل تکنیکال خودرو | 25 آذر 1401

خودرو در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

270 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

160 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه  مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خودرو

خودرو در کوتاه مدت روند صعودی دارد

235 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

لازم به ذکر است این نماد در کوتاه  نشانه های ضعف روند صعودی را دارد.

تحلیل تکنیکال خودرو


تحلیل تکنیکال غگرجی | ۲۲ آذر 1401

غگرجی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

220 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

120 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی

روند غگرجی در کوتاه مدت  خنثی  است.

مقاومت پیش روی نماد 155 تومان خواهد بود.

130 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی


تحلیل تکنیکال غصینو | ۲۲ آذر 1401

غصینو در بلندمدت روند نزولی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 1820 تومان و حمایت نماد در محدوده 800 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال غصینو

غصینو در کوتاه مدت در روند صعودی قرار دارد

محدوده حمایتی  غصینو 1050 تومان خواهد بود.

سقف کانال  نیز محدوده مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال غصینو


تحلیل تکنیکال ومعادن 21 آذر 1401

ومعادن جزو معدود نمادهای بورسی است که از سال 1382 وارد یک روند صعودی بلندمدت شده و تاکنون این روند را حفظ کرده که این روند پایدار صعودی، نشان از ارزندگی نماد مذکور دارد.

تحلیل تکنیکال ومعادن

در روند صعودی 20 ساله، سه محدوده  270، 70 و 12 تومان به عنوان حمایت‌های معتبر ومعادن محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال ومعادن

در روند میان مدت، نماد ومعادن با شکست روند صعودی در محدوده خنثی 300 تا 600 تومان در حال معامله است.

لازم به ذکر است استراحت قیمتی در این محدوده می‌تواند منجر به تجدید قوا و ادامه روند پایدار صعودی در بلندمدت شود.

تحلیل تکنیکال ومعادن

روند کوتاه مدتی نماد ومعادن نیز خنثی است که این موضوع از شرایط نه چندان پایدار بازار سرمایه طی دو سال اخیر نشات می‌گیرد. در این شرایط، محدوده 300 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدتی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات است و محدوده 600 تومان نیز مقاومت کوتاه مدتی ومعادن خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن


تحلیل تکنیکال ذوب | 21 آذر 1401

ذوب در بلند مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 320 تومان خواهد بود.

200تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر

ذوب در بلند کوتاه جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

320 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال فجر | 21 آذر 1401

فجر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

2200 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فجر نیز در محدوده 800 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر

فجر در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 1260 تومان خواهد بود.

800 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال پالایش | ۱۹ آذر 1401

پالایش یکم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

10000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

6300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم

پالایش یکم در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 10000 تومان خواهد بود.

8900 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم

تحلیل تکنیکال دارایکم | ۱۹ آذر 1401

دارایکم در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 10500 تومان مقاومت و 8500 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم

دارایکم در کوتاه مدتی نیز نزولی است.

10000 تومان سقف کانال و محدوده مقاومتی این نماد خواهد بود.

همچنین 8200 تومان نیز کف کانال و حمایت معتبر دارایکم است.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم


تحلیل تکنیکال فخوز | 18 آذر 1401

فخوز در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

390 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت فخوز نیز در محدوده 185تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر

فخوز در کوتاه مدت نیز نزولی است.

250 و 185 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر

تحلیل تکنیکال کویر | 18 آذر 1401

کویر در بلند مدتی روند نزولی دارد .

330 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر

کویر در کوتاه مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 260 تومان خواهد بود.

نواحی 200تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال قثابت | 17 آذر 1401

با توجه به تصویر قثابت در بلندمدتی داخل مثلث رسم شده معامله می شود و جهت خاصی ندارد

300 مقاومت و 165 تومان حمایت نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر

قثابت در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد محدوده خنثی شده است .

محدوده مقاومتی در قیمت 240 و محدوده حمایتی نماد 160 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر

تحلیل تکنیکال قشکر | 17 آذر 1401

قشکر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

250 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر قشکر نیز در محدوده کف کانال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر

قشکر در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 250 تومان خواهد بود.

140 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر


تحلیل تکنیکال وخارزم | 14 آذر 1401

وخارزم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

490 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر

وخارزم در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 380 تومان خواهد بود.

300 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر

تحلیل تکنیکال سدبیر | 14 آذر 1401

سدبیر در بلند مدتی روند نزولی دارد.

3800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1360 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر

روند سدبیر در کوتاه مدت خنثی است.

مقاومت پیش روی نماد 2250 تومان خواهد بود.

1360 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر


تحلیل تکنیکال دتماد | 12 آذر 1401

دتماد در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

4250 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر دتماد نیز در محدوده 2700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران

دتماد در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 3600 تومان خواهد بود.

2700 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران

تحلیل تکنیکال دیران | 12 آذر 1401

دیران در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

2200 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1050 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران

دیران در کوتاه مدت روند خنثی دارد

مقاومت پیش روی نماد 1400 تومان خواهد بود.

1050 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران


تحلیل تکنیکال سمازن | 10 آذر ۱۴۰۱

سمازن در بلند مدت روند صعودی دارد و

سقف کانال مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

1150 تومن نیز بع عنوان حمایت مد نظر است.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال سفارس | 10 آذر ۱۴۰۱

سفارس در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

2100 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1450 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن | 5 آذر 1401

خبهمن در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

190 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر خبهمن نیز در محدوده 125 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال خگستر | 5 آذر 1401

خگستر در کوتاه مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 440 تومان خواهد بود.

275 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال پارسان | 1 آذر 1401

روند بلندمدتی پارسان صعودی است.

حمایت و مقاومت قیمتی به ترتیب 2850 تومان و سقف کانال خواهد بود

تحلیل تکنیکال پارسان و پترول


تحلیل تکنیکال پترول | 1 آذر 1401

پترول در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

160 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

250 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال پارسان و پترول


تحلیل تکنیکال کرمان | 30 آبان 1401

کرمان در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

کف کانال اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

106 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


تحلیل تکنیکال ثشاهد | 30 آبان 1401

ثشاهد در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1030 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت ثشاهد نیز در محدوده کف کانال نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


تحلیل تکنیکال حکشتی | 29 آبان 1401

حکشتی در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 2860 تومان

و حمایت نماد در محدوده 1600 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس | 29 آبان 1401

حفارس در روند بلند مدت پس از شکست کانال صعودی سیگنال ضعف روند را صادر کرد .

محدوده 1400 تومان به عنوان مقاومت بلند مدتی نماد مد نظر است و 800 تومان نیز اولین محدوده حمایتی نماد خواهد بود

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال وبیمه 28 آبان 1401

وبیمه در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

220 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

130 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال وپارس 28 آبان 1401

وپارس در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 240 تومان مقاومت و 140 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال غاذر | 27 آبان 1401

غاذر در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

7000 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر غاذر نیز در محدوده 3150 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال غسالم | 27 آبان 1401

غسالم در بلندمدت روند خنثی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 420 تومان خواهد بود.

220 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال کروی | 25 آبان 1401

کروی در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

2500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کروی نیز در محدوده 1520 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال کاما | 25 آبان 1401

کاما در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

750 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کاما نیز در محدوده 360 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال نوری | 24 آبان 1401

نوری در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

12000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

7400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال شفن | 24 آبان 1401

شفن در بلند مدتی روند نزولی دارد.

1200 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

460 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال سمگا | 22 آبان 1401

سمگا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1040 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر سمگا نیز در محدوده 450 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال گشان | 22 آبان 1401

گشان در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

2700 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال زقیام | 22 آبان 1401

زقیام در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

300 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 100 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال زملارد | 22 آبان 1401

زملارد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

1650 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

620 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال شسینا | 20 آبان 1401

شسینا در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

130 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

230 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال شپدیس | 20 آبان 1401

شپدیس در بلند مدت روند صعودی دارد.

محدوده حمایتی نماد 12000 تومان و محدوده مقاومتی سقف کانال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال ومعادن | 19 آبان 1401

ومعادن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

380 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال کدما | 19 آبان 1401

کدما در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

9500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کدما نیز در محدوده کف کانال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال شتران 17 آبان 1401

شتران در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر شتران نیز در محدوده 180 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شبریز 17 آبان 1401

شبریز در بلند مدت داخل روند صعودی معامله می شود.

2150 تومان سقف تاریخی و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر این نماد نیز در محدوده 1300 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 12 آبان 1401

شاخص هم وزن در بلند مدت روند نزولی دارد.

در این روند محدوده 450 هزار واحد به عنوان مقاومت مدنظر است و 318 هزار واحد نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 12 آبان 1401

شاخص کل در بلند مدت روند خنثی دارد و جهت خاصی ندارد .

محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد محدوده مقاومتی معتبر

و یک میلیون و 230 هزار واحد نیز حمایت شاخص کل در بلند مدت خواهد بود

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال خزامیا 13 آبان 1401

خزامیا در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 1400 تومان و حمایت نماد در محدوده 950 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال خپارس و خزامیا


تحلیل تکنیکال خپارس 27 مرداد

خپارس در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 130 تومان مقاومت و 90 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

خپارس بلند مدت


تحلیل تکنیکال تاپیکو | 12 ابان 1401

تاپیکو در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

1800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1100 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال اخابر | 12 آبان 1401

اخابر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

890 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت اخابر نیز در محدوده کف کانال خواهد بود.

با از دست رفتن حمایت افت قیمتی بیشتر در این نماد دور از انتظار نیست

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال شستا | 11 آبان 1401

شستا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

95 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت شستا نیز در محدوده 71 تومان خواهد بود.

از دست رفتن حمایت پیش رو باعث افت قیمتی بیشتر در این نماد خواهد شد

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال فارس| 11 آبان 1401

فارس در بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می شود.

900 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر فارس نیز در محدوده 430 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال کالا | 10 آبان 1401

کالا در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

1800 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1100 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کالا و انرژی 3


تحلیل تکنیکال انرژی3 | 10 آبان 1401

انرژی3 در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

6500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر انرژی3 نیز در کف کانال رسم شده خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کالا و انرژی 3


تحلیل تکنیکال بورس | 9 آبان

بورس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

670 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت بورس نیز در محدوده 470 تومان خواهد بود.

از دست رفتن حمایت پیش رو باعث افت قیمتی بیشتر در این نماد خواهد شد

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 9 آبان

فرابورس در بلند مدت روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 1000 تومان خواهد بود.

نواحی کف کانال نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال وبملت | 8 آبان 1401

وبملت در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

370 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال وتجارت | 8 آبان 1401

وتجارت در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 230 تومان مقاومت و کف کانال نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال شپنا | 7 ابان

شپنا در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 670 تومان و حمایت نماد در محدوده 350 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال شبندر | 7 ابان

شبندر در بلند مدت با شکست روند صعودی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 870 تومان خواهد بود.

500 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال غصینو | 19 مهر 1401

غصینو در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1820 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر غصینو نیز در محدوده 850 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی


تحلیل تکنیکال غگرجی | 19 مهر 1401

غگرجی در بلند مدتی روند نزولی دارد.

230 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

130 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غصینو و غگرجی


تحلیل تکنیکال فولاد | 18 مهر 1401

فولاد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

450 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

فولاد بلندمدت


تحلیل تکنیکال فملی | 18 مهر 1401

فملی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

700 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

410 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

فولاد بلندمدت


تحلیل تکنیکال ذوب | 14 مهر 1401

ذوب در بلندمدت روند نزولی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 480 تومان و حمایت نماد در محدوده 210 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال فجر | 14 مهر 1401

فجر در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 2200 تومان مقاومت و کف کانال نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمانی 12 مهر 1401

شاخص سیمانی در نمودار بلندمدتی داخل روند نزولی قرار دارد. محدوده 11 هزار و 200 واحد سقف کانال و مقاومت معتبر شاخص خواهد بود.

حمایت معتبر شاخص سیمانی نیز در محدوده 6 هزار و 800 واحد است.

بلندمدتی سیمان


تحلیل تکنیکال پالایش | 10 مهر 1401

پالایش در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

6300 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

9200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم


تحلیل تکنیکال دارایکم | 10 مهر 1401

دارایکم در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

12500 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر دارایکم نیز در محدوده 8700 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پالایش و دارا یکم


تحلیل تکنیکال فخوز | 7 مهر 1401

فخوز با توجه به تصویر روند نزولی دارد

مقاومت پیش روی نماد 370 تومان خواهد بود.

کف کانال رسم شده نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال کویر | 7 مهر 1401

کویر در بلند مدت با شکست روند نزولی وارد روند خنثی شده است.

مقاومت پیش روی نماد 500 تومان خواهد بود.

330 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال خساپا | 5 مهر 1401

خساپا در بلندمدت روند خنثی دارد.

مقاومت پیش روی نماد 240 تومان خواهد بود.

150 تومان نیز به عنوان حمایت قیمتی است.

تحلیل تکنیکال خودرو و خساپا


تحلیل تکنیکال خودرو | 5 مهر 1401

خودرو در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل روند خنثی ترسیمی معامله می شود .

270 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

160 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خودرو و خساپا


تحلیل تکنیکال قثابت | ۳ مهر ۱۴۰۱

قثابت در روند نزولی بلند مدتی در حال معامله است،

محدوده حمایتی معتر نماد 130 تومان خواهد بود .

330 تومان نیز به عنوان مقاومت بلند مدتی مد نظر است

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر


تحلیل تکنیکال قشکر | ۳ مهر ۱۴۰۱

قشکر در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

250 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت قشکر نیز در محدوده 160 تومان خواهد بود.

از دست رفتن حمایت پیش رو باعث افت قیمتی بیشتر در این نماد خواهد شد

تحلیل تکنیکال قثابت و قشکر


تحلیل تکنیکال دتماد | 31 شهریور 1401

نماد دتماد در بلندمدت روند خنثی دارد و طبق تصویر رسم شده در حال معامله است.

2830 تومان محدوده حمایتی معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود، توصیه می شود سهامداران این نماد در فروش عجله نکنند.

محدوده 4700 تومان نیز محدوده مقاومتی نماد در بلند مدت است.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران


تحلیل تکنیکال دیران | 31 شهریور 1401

دیران در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد .

3350 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1000 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دتماد و دیران


تحلیل تکنیکال وخارزم | 28 شهریور 1401

وخارزم در نمودار بلندمدت روند خنثی دارد.

محدوده حمایتی نماد 370 تومان و محدوده مقاومتی نیز 540 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر


تحلیل تکنیکال سدبیر | 28 شهریور 1401

سدبیر در بلندمدت با روند نزولی معامله می‎شود.

محدوده قیمتی 3800 تومان مقاومت و 1800 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وخارزم و سدبیر


 

تحلیل تکنیکال سمازن | ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سمازن در بلندمدت روند صعودی دارد.

با توجه به تصویر، محدوده مقاومتی ناحیه 1330 تومان و حمایت نماد در محدوده 1050 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال سفارس | ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سفارس در نمودار بلندمدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می‌شود.

2000 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است و 1180 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمازن و سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن | 19 شهریور 1401

خبهمن در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

215 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

140 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال خگستر | 19 شهریور 1401

خگستر در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

440 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

210 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خبهمن و خگستر


تحلیل تکنیکال پارسان | 17 شهریور 1401

پارسان در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و در داخل مثلث ترسیمی معامله می شود .

3250 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

2350 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل تکنیکال کرمان | 16 شهریور 1401

کرمان در بلند مدت روند نزولی دارد.

محدوده حمایتی نماد 70 تومان و محدوده مقاومتی 105 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


تحلیل تکنیکال ثشاهد | 16 شهریور 1401

ثشاهد در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1000 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر ثشاهد نیز در محدوده 640 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کرمان و ثشاهد


 

تحلیل تکنیکال حکشتی | 14 شهریور 1401

حکشتی روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 3300 تومان و حمایت نماد در محدوده 1800 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس | 14 شهریور 1401

حفارس در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

1170 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

300 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال وبیمه 12 شهریور 1401

وبیمه در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

200 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

130 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال وپارس 12 شهریور 1401

وپارس در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

240 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 150 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبیمه و وپارس


تحلیل تکنیکال غاذر | 10 شهریور 1401

غاذر در بلندمدت روند صعودی دارد.

باتوجه به تصویر محدوده مقاومتی ناحیه 7000 تومان و حمایت نماد در محدوده 3300 تومان قرار دارد.

تضعیف روند صعودی در نمودار دیده می شود که نکته منفی برای سهامداران محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال غسالم | 10 شهریور 1401

غسالم در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

400 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

200 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال کروی | 10 شهریور 1401

کروی در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

2850 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1550 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال کاما | 10 شهریور 1401

کاما در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

750 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر کاما نیز در محدوده 450 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال نوری | 8 اردیبهشت 1401

نوری در بلند مدت در روند خنثی قیمتی قرار دارد.

7400 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

11500 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال شفن | 8 اردیبهشت 1401

شفن در بلند مدت روند خنثی دارد.

محدوده حمایتی نماد 600 تومان و محدوده مقاومتی 1600 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نوری و شفن


تحلیل تکنیکال سمگا | 6 شهریور 1401

سمگا در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

1400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر سمگا نیز در محدوده 580 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال گشان | 6 شهریور 1401

گشان در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

2500 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

1400 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


 

تحلیل تکنیکال زقیام 1 شهریور 1401

زقیام در بلند مدتی داخل روند نزولی معامله می شود.

300 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر نماد خواهد بود.

حمایت معتبر زقیام نیز در محدوده 100 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال زملارد 1 شهریور 1401

زملارد در بلند مدتی جهت خاصی ندارد و روند خنثی دارد.

1600 تومان به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

620 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


 

 

تحلیل تکنیکال شپدیس | 31 مرداد 1401

شپدیس در بلند مدت روند خنثی دارد.

محدوده حمایتی نماد 12600 تومان و محدوده مقاومتی 18800 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال شسینا | 31 مرداد 1401

شسینا در بلند مدت در حال نزول قیمتی است.

130 تومان اولین محدوده حمایتی معتبر نماد خواهد بود.

480 تومان نیز سقف مقاومتی این نماد است.

تحلیل تکنیکال شپدیس و شسینا


تحلیل تکنیکال ومعادن | 30 مرداد 1401

با توجه به تصویر ومعادن در بلندمدتی داخل مثلث رسم شده معامله می شود و جهت خاصی ندارد

600تومان مقاومت و 380 تومان حمایت نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال کدما | 30 مرداد 1401

کدما در بلندمدت روند نزولی دارد.

محدوده 5300 تومان به عنوان حمایت نماد مدنظر است

10000 تومان نیز به عنوان حمایت خواهد بود.

توصیه می شود فروشندگان در فروش نماد نزدیک حمایت خودداری کنند.

تحلیل تکنیکال ومعادن و کدما


تحلیل تکنیکال خپارس 27 مرداد

خپارس در بلندمدت با روند نزولی معامله می شود.

محدوده قیمتی 130 تومان مقاومت و 90 تومان نیز حمایت معتبر این نماد خواهد بود.

خپارس بلند مدت


تحلیل تکنیکال خزامیا 27 مرداد

خزامیا در بلندمدت روند صعودی دارد و 1400 تومان سقف کانال و مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

850 تومان نیز به عنوان حمایت به حساب می‌آید.

خزامیا بلند مدت


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 22 مرداد 1401

شاخص کل در نمودار بلندمدتی، در روند خنثی قرار گرفته و جهت خاصی ندارد.

محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد، محدوده مقاومتی معتبر و یک میلیون و 140 هزار واحد نیز حمایت شاخص کل در بلندمدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 22 مرداد 1401

شاخص هم وزن در نمودار بلندمدتی، روند نزولی دارد.

در این روند، محدوده 450 هزار واحد به عنوان مقاومت مدنظر است و 318 هزار واحد نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال شاخص گروه کانه های فلزی 21 مرداد

شاخص کانه های فلزی در بلندمدت روند خنثی دارد و محدوده 450 هزار واحد حمایت معتبر پیش روی این شاخص خواهد بود.

محدوده 600 هزار واحد نیز به عنوان مقاومت شاخص گروه کانه های فلزی به حساب می آید.

تحلیل گروه کانه های فلزی


تحلیل تکنیکال شستا 20 مرداد 1401

شستا در نمودار بلندمدتی در یک روند خنثی با حمایت 70 تومان و مقاومت 117 تومان در حال معامله است.

این روند خنثی، فرسایشی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال فارس 20 مرداد 1401

فارس در روند بلندمدتی داخل کانال صعودی ترسیم شده معامله می‌شود.

950 تومان اولین ایستگاه مقاومتی معتبر و 550 تومان نیز حمایت بلندمدتی نماد فارس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فارس و شستا


تحلیل تکنیکال وبملت 18 مرداد 1401

وبملت در نمودار بلندمدتی، داخل محدوده خنثی معامله می‌‎شود.

در این روند، 200 تومان حمایت معتبر و 370 تومان مقاومت معتبر بلندمدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال وتجارت 18 مرداد 1401

وتجارت در نمودار بلندمدتی داخل کانال نزولی معامله می‌شود.

اولین محدوده حمایتی، کف کانال ترسیم شده خواهد بود و 230 تومان نیز مقاومت معتبر بلند مدتی به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال فولاد | 15 مرداد 1401

نماد فولاد مابین دو ناحیه حمایتی 950 تا 1300 تومان و داخل روند خنثی در حال معامله است.

روند فولاد فرسایشی بوده و جهت خاصی ندارد.

فولاد بلند مدتی


تحلیل تکنیکال فملی | 15 مرداد 1401

فملی در نمودار بلندمدت داخل روند خنثی در حال معامله است.

محدوده 400 تومان کف حمایتی معتبر و 700 تومان مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

فملی بلند مدتی


تحلیل تکنیکال دارا یکم | 29 تیر 1401

روند بلندمدتی دارایکم نزولی است. در صورت شکست حمایت 9700 تومان این روند ادامه دار خواهد بود.

محدوده 16300 نیز مقاومت معتبر بلندمدتی دارا یکم خواهد بود.

دارا یکم بلند مدتی


تحلیل تکنیکال پالایش | 29 تیر 1401

نماد پالایش در روند مثلثی بلند مدتی در حال معامله است، محدوده 8800 تومان به عنوان مقاومت و 6600 تومان نیز به عنوان حمایت بلندمدتی مدنظر است.

پالایش بلند مدتی


تحلیل تکنیکال فارس 28 تیر 1401

نماد فارس داخل کانال صعودی بلند مدتی در حال معامله است.

ناحیه سقف تاریخی 940 تومان در بلند مدت مقاومت معتبر نماد خواهد بود و کف کانال ترسیم شده و 530 تومان نیز حمایت فارس را شکل می‌دهد.

فارس بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شستا 28 تیر 1401

شستا در روند بلند مدتی، روند خنثی را در پیش گرفته است. این نماد در محدوده 115 تومان مقاومت معتبر دارد و محدوده 75 تومان نیز به عنوان حمایت بلند مدتی نماد مدنطر است.

شستا بلند مدتی


تحلیل تکنیکال گروه انبوه سازی 26 تیر 1401

شاخص گروه انبوه سازی با شکست کانال نزولی بلندمدتی این روند را تضعیف کرده است. این شاخص وارد روند جدید خنثی با حمایت 5400 و مقاومت 8100 واحد شده است.

شاخص انبوه سازی بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شاخص کاشی و سرامیک 19 تیر 1401

شاخص کاشی و سرامیک در روند بلند مدتی پس از شکست کانال نزولی به اولین ناحیه مقاومتی در ناحیه 52 هزار واحد واکنش نشان داد و هم اکنون در محدوده خنثی بین 33 هزار و 52 هزار در حال معامله است.

شاخص کاشی سرامیک بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شاخص محصولات کاغذی 19 تیر 1401

شاخص گروه محصولات کاغذی با شکست کانال نزولی بلند مدتی، وارد محدوده خنثی با حمایت محدوده 54 هزار و مقاومت 102 هزار شده است.

در نمودار کوتاه مدتی، این شاخص در محدوده حمایتی کف کانال صعودی قرار دارد. محدوده 80 هزار مقاومت این شاخص خواهد بود.

در صورت از دست رفتن حمایت مذکور، محدوده 54 هزار محدوده حمایتی خواهد بود.

تحلیل گروه محصولات کاغذی


تحلیل تکنیکال خپارس 27 خرداد 1401

خپارس در روند نزولی بلند مدتی در حال معامله است.

محدوده حمایتی معتر خپارس در 90 تومان خواهد بود و 130 تومان نیز به عنوان مقاومت بلند مدتی به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدت خپارس کانال صعودی را از دست داده و ضعف روند مشهود است.

اولین محدوده حمایتی در کوتاه مدت 100 تومان خواهد بود و معاملات هفته آتی برای سهامداران این نماد اهمیت زیادی خواهد داشت.

خپارس بلند مدتی


تحلیل تکنیکال خزامیا 27 خرداد

خزامیا در روند بلند مدتی درون کانال صعودی در حال معامله است.

1100 تومان مقاومت بسیار معتبر نماد است و 650 تومان نیز به عنوان حمایت بلند مدتی خواهد بود. همچنین کف کانال رسم شده نیز محدوده حمایتی است.

در نمودار کوتاه مدتی خزامیا با شکست روند صعودی نشانه هایی از ضعف روند را هشدار داده است.

محدوده 100 تومان اولین ناحیه مقاومتی خزامیا بوده و حمایت نماد در محدوده 800 تومان قرار دارد.

خزامیا بلند مدتی


تحلیل تکنیکال کگل 24 خرداد 1401

نماد کگل در روند صعودی بلندمدتی قرار دارد و در صورت شکست کانال صعودی، محدوده 1030 تومان به عنوان حمایت نماد خواهد بود.

روند کگل در نمودار کوتاه مدت نیز صعودی است و محدوده مقاومتی، سقف کانال رسم شده خواهد بود.

محدوده 1230 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

کگل بلند مدتی


تحلیل تکنیکال کچاد 24 خرداد 1401

کچاد در روند بلندمدتی داخل کانال صعودی ترسیم شده در حال معامله است.

ناحیه مقاومتی در حوالی قیمتی 1770 تومان قرار دارد و در صورت شکسته شدن کانال، محدوده 1220 به عنوان حمایت معتبر بلندمدتی مدنطر خواهد بود.

در نمودار کوتاه مدت نیز این سهم روند صعودی دارد و ناحیه حمایت و مقاومت سهم به ترتیب حوالی 1350 و 1770 تومان خواهد بود.

کچاد بلند مدتی


تحلیل تکنیکال زدشت 7 خرداد

زدشت با شکست روند نزولی بلندمدتی، رشد قیمتی داشت و مقاومت 2500 تومان را نیز شکست.

ناحیه کنونی به عنوان حمایت جدید زدشت خواهد بود.

روند زدشت در نمودار کوتاه مدتی صعودی بوده و در کانال صعودی در حال معامله است،

در حال حاضر نشانه‌هایی از ضعف روند در نمودار مشاهده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال زدشت


تحلیل تکنیکال زشریف | 7 خرداد

زشریف در روند نزولی بلندمدتی در حال معامله است و شکست سقف این کانال نشان از ضعف روند نزولی بلند مدتی دارد.

در صورت اتمام روند نزولی، شاهد روند خنثی با مقاومت ناحیه 600 تومان و حمایت ناحیه 260 تومان خواهیم بود.

روند کوتاه مدتی زشریف صعودی است.

سقف کانال و ناحیه 600 تومان محدوده مقاومتی به حساب می‌آید و 300 تومان حمایت این نماد خواهد بود.

نمودار زشریف


تحلیل تکنیکال بپیوند | ۴ خرداد ۱۴۰۱

بپیوند با شکست روند نزولی بلندمدتی وارد روند خنثی با ناحیه مقاومتی معتبر 1400 تومان و حمایت ناحیه  750 تومان شده است.

معاملات روزهای آتی برای سهامداران این نماد بسیار مهم خواهد بود و مقاومت پیش رو از اعتبار زیادی برخوردار است.

روند کوتاه مدتی بپیوند صعودی بوده و در ناحیه سقف کانال و نزدیکی مقاومت 1400 در حال معامله است.

محدوده 1000 تومان نیز حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل بپیوند


تحلیل تکنیکال بجهرم | ۴ خرداد ۱۴۰۱

نماد بجهرم کانال نزولی بلندمدتی را شکسته و  وارد ناحیه خنثی با حمایت و مقاومت  160 تا 300 تومان شده است.

روند فرسایشی برای نماد بجهرم در بلندمدت دور از ذهن نیست.

بجهرم با شکست روند صعودی کوتاه مدتی نشانه‌های ضعف روند را نمایان کرده است.

ناحیه 250 تومان به عنوان مقاومت و ناحیه 190 تومان به عنوان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال بپیوند و بجهرم


تحلیل تکنیکال بورس | 1 خرداد

نماد بورس در روند نزولی بلند مدتی معامله می‌شود و ناحیه 1600 تومان مقاومت معتبر این نماد است.

محدوده 700 تومان نیز حمایت بلند مدتی بورس خواهد بود.

روند کوتاه مدتی بورس صعودی است و 870 تومان ناحیه حمایتی نماد خواهد بود.

در صورت شکست ناحیه 1020 تومان روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 1 خرداد

روند بلند مدتی نماد فرابورس خنثی است و کف و سقف حمایتی و مقاومتی به ترتیب 1060 و 3600 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدت این روند پس از شکست روند نزولی وارد روند خنثی با مقاومت محدوده 2000 تومان شده است.

محدوده 1300 تومان حمایت کوتاه مدتی فرابورس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال کالا | 31 اردیبهشت 1401

نماد کالا در روند بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می‌شود.

محدوده 4200 تومان مقاومت معتبر و 1500 تومان نیز کف حمایتی این نماد خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی این نماد با شکست کانال نزولی، روند را ضعیف کرده و هم اکنون محدوده 2500 تومان حمایت نماد و 3300 تومان نیز محدوده مقاومتی کالا محسوب می‎شود.

کالا بلند مدتی


تحلیل تکنیکال انرژی3 | 31 اردیبهشت 1401

انرژی3 در روند نزولی بلندمدتی معامله می‌شود.

سقف کانال اولیت ناحیه مقاومتی نماد خواهد بود و محدوده‌های 5200 و 10800 نیز به ترتیب حمایت و مقاومت معتبر این نماد هستند.

روند کوتاه مدتی انرژی3 خنثی است و هم اکنون در محدوده مقاومتی 6800 تومان معامله می‎شود.

محدوده قیمتی 5000 تومان نیز کف حمایتی این سهم خواهد بود.

انرژی 3بلند مدتی


تحلیل تکنیکال شاخص کل |29 اردیبهشت 1401

شاخص کل در روند بلندمدتی به محدوده مقاومتی معتبر ناحیه یک میلیون و 590 هزار واحدی رسیده، نشانه‌ای از ضعف روند در نزدیکی این ناحیه دیده نمی‌شود.

شاخص کل در محدوده تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و معاملات روزهای آینده برای سهامداران بسیار مهم است.

شاخص کل در نمودار کوتاه مدتی به سقف کانال صعودی رسیده است و ناحیه حمایتی شاخص نیز در محدوده یک میلیون و 440 هزار واحد قرار دارد.

شاخص کل بلند مدت


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن |29 اردیبهشت 1401

شاخص هم وزن کانال نزولی بلندمدتی را شکسته و مقاومت محدوده 470 هزار واحد را پیش رو دارد.

ناحیه 316 هزار واحد حمایت بلندمدتی شاخص هم وزن خواهد بود.

شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال وبصادر | 28 اردیبهشت

وبصادر در نمودار بلندمدتی داخل روند خنثی با حمایت و مقاومت معتبر 160 و 280 تومان قرار دارد.

انتطار می‌رود در ماه‌های آتی این روند پایدار بماند.

روند کوتاه مدتی وبصادر صعودی است و سقف کانال و ناحیه 230 تومان مقاومت این نماد خواهد بود.

ناحیه 180 تومان نیز مقاومت نماد در این روند است.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال ونوین | 28 اردیبهشت

ونوین داخل کانال نزولی بلندمدتی معامله می‌شود.

سقف کانال و 550 تومان مقاومت معتبر این نماد خواهد بود و منطقه قیمتی 300 تومان کف حمایتی این سهم است.

ونوین در روند کوتاه مدتی در ناحیه مقاومتی کانال صعودی معامله می‌شود.

نواحی 430 و 370 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی این نماد در روند کوتاه مدتی به حساب می‌آیند.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال حکشتی |27 اردیبهشت 1401

حکشتی در روند بلند مدتی داخل روند خنثی معامله می‌شود و به مقاومت معتبر ناحیه 2100 تومان رسیده است.

معاملات روزهای آتی برای این نماد حائز اهمیت خواهد بود و محدوده 1100 تومان حمایت بلندمدتی نماد به حساب می‌آید.

روند حکشتی در نمودار کوتاه مدتی صعودی است و داخل کانال رسم شده معامله می‌شود.

نواحی 2100 و 1500 تومان به ترتیب محدوده مقاومتی و حمایتی حکشتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس |27 اردیبهشت 1401

حفارس به ناحیه مقاومتی و سقف تاریخی 1050 تومان در بلند مدت رسیده است.

محدوده 300 تومان نیز حمایت بلندمدتی این نماد خواهد بود.

حفارس در کوتاه مدتی با شکست کانال صعودی نشانه‌های ضعف روند را آشکار کرد.

ناحیه 1050 تومان می‌تواند ایستگاه بعدی حفارس بوده و سهامداران در روزهای آتی باید انتظار ضعف روند صعودی را داشته باشند.

ناحیه 750 تومان حمایت نماد در کوتاه مدتی خواهد بود

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس

تحلیل تکنیکال وغدیر | 26 اردیبهشت

وغدیر در روند خنثی بلندمدتی معامله می‌شود.

محدوده 1700 تومان مقاومت معتبر و 900 تومان نیز حمایت نماد در روند بلندمدتی خواهد بود.

روند وغدیر در نمودار کوتاه مدتی صعودی است و نزدیک محدوده مقاومتی 1600 تومان در حال معامله است.

حمایت نماد در محدوده 1380 تومان است و معاملات روزهای آتی برای تعیین روند مهم ارزیابی می‌شود.

تحلیل تکنیکال وغدیر و وبانک


تحلیل تکنیکال وبانک | 26 اردیبهشت

وبانک در روند بلند مدتی به محدوده مقاومتی سقف کانال صعودی و مقاومت ناحیه 1200 تومان رسیده است.

معاملات روزهای آتی برای نماد بسیار مهم خواهد بود.

وبانک در کوتاه مدت نیز به محدوده مقاومتی سقف کانال رسیده و ناحیه قیمتی 850 تومان حمایت آت در نمودار کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وغدیر و وبانک


تحلیل تکنیکال شپنا | 22 اردیبهشت

شپنا در بلندمدتی به ناحیه مقاومتی 780 تومان نزدیک شده و معاملات روزهای آتی برای این نماد بسیار مهم است.

محدوده 400 نیز ناحیه حمایتی شپنا در روند خنثی خواهد بود.

حرکت شپنا در روند کوتاه مدتی صعودی است و در کانال صعودی معامله می‌شود.

ناحیه 780 تومان مقاومت معتبر و سقف تاریخی نماد بوده و 580 تومان نیز می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال شبندر | 22 اردیبهشت

سقف این کانال در محدوده مقاومتی 1320 تومان است و 580 تومان نیز محدوده حمایتی شبندر به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر

شبندر در روند کوتاه مدتی صعودی بوده و در کانال رسم شده در حال معامله است.

سقف این کانال به‌عنوان مقاومت خواهد بود و محدوده 750 تومان نیز به عنوان حمایت شبندر در روند کوتاه مدتی مدنظر است.

تحلیل تکنیکال قشکر | 21 اردیبهشت

نماد قشکر در کانال نزولی بلندمدتی قرار دارد و اولین ایستگاه حمایتی ناحیه 330 تومان خواهد بود.

ناحیه 165  تومان نیز محدوده حمایتی خواهد بود.

قشکر در روند کوتاه مدتی به ناحیه مقاومتی 240 تومان رسیده است. محدوده 200 تومان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل قشکر


تحلیل تکنیکال اخابر | 20 اردیبهشت

اخابر از روند نزولی بلند مدتی خارج و وارد روند خنثی با حمایت ناحیه 640 و مقاومت محدوده 1200 شده است.

شکست سقف کانال مذکور نشان از قدرت خریداران تاپیکو دارد.

روند کوتاه مدتی اخابر خنثی است و در ناحیه مقاومتی معامله می‌شود.

630 و 850 تومان به ترتیب محدوده حمایتی و مقاومتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال تاپیکو | 20 اردیبهشت

تاپیکو در روند بلند مدتی به مقاومت معتبر خود در ناحیه 1800 رسیده است.

ناحیه 1160 تومان حمایت معتبر سهم خواهد بود و معاملات روزهای آتی نماد برای سهامداران بسیار حائز اهمیت است.

روند کوتاه مدتی تاپیکو صعودی است. در این روند نیز محدوده 1800 به عنوان مقاومت معتبر مدنظر است.

همچنین ناحیه 1400 نیز حمایت نماد تاپیکو به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال اخابر | 20 اردیبهشت

اخابر از روند نزولی بلند مدتی خارج و وارد روند خنثی با حمایت ناحیه 640 و مقاومت محدوده 1200 شده است.

شکست سقف کانال مذکور نشان از قدرت خریداران تاپیکو دارد.

روند کوتاه مدتی اخابر خنثی است و در ناحیه مقاومتی معامله می‌شود.

630 و 850 تومان به ترتیب محدوده حمایتی و مقاومتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال تاپیکو و اخابر


تحلیل تکنیکال ذوب | 19 اردیبهشت

فجر با شکست کانال نزولی بلند مدتی، وارد روند خنثی با ناحیه مقاومتی معتبر 2500 تومان شده است.

محدوده قیمتی 1700 تومان نیز به عنوان حمایت بلند مدتی این نماد مد نظر است.

در نمودار کوتاه مدتی، فجر روند صعودی دارد و نزدیک به ناحیه مقاومتی سقف کانال و 2500 تومان معامله می‌شود.

ناحیه حمایتی فجر 1800 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال فجر | 19 اردیبهشت

ذوب در روند بلند مدت داخل کانال نزولی در حال معامله است.

پیش‌بینی می‌شود مقاومت سقف کانال زودتر از ناحیه مقاومتی 480 تومان فعال شده و موجب افت قیمتی شود.

230 تومان نیز حمایت معتبر این نماد در بلند مدتی خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی ذوب داخل کانال صعودی معامله می‌شود.

محدوده قیمتی 380 تومان نقش مقاومت را دارد و 270 تومان نیز به عنوان حمایت این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال ذوب و فجر


تحلیل تکنیکال دارا یکم | 18 اردیبهشت

دارایکم در روند بلندمدتی درون مثلث خنثی معامله می‌شود و جهت مشخصی ندارد.

کف نواحی 10400 تومان حمایت معتبر و سقف خط روند و سپس 16000 تومان مقاومت معتبر این نماد محسوب می‌شود.

دارا یکم در کوتاه مدتی داخل روند مثلثی و نزدیک نواحی مقاومتی 12600 تومان در حال معامله است.

ناحیه قیمتی 10300 می‌تواند حمایت معتبر کوتاه مدتی صندوق باشد.

تحلیل تکنیکال دارا یکم

 


تحلیل تکنیکال پالایش | 18 اردیبهشت

نماد پالایش در روند خنثی مثلثی معامله می‌شود و خط روند مثلث و ناحیه 9800 تومان به عنوان مقاومت به حساب می‌آید.

کف کانال و ناحیه 6700 تومان نیز حمایت این پالایش خواهد بود.

روند کوتاه مدتی پالایش صعودی است و سقف کانال صعودی و 9800 تومان ناحیه معتبر مقاومتی هستند.

کف کانال صعودی و 7200 تومان نیز به عنوان حمایت این صندوق است.

تحلیل تکنیکال پالایش


تحلیل تکنیکال غسالم | 17 اردیبهشت

غسالم در روند بلند مدتی با شکست کانال نزولی وارد روند خنثی شده و به ناحیه مقاومتی 430 تومان نزدیک می شود.

ناحیه حمایتی غسالم در محدوده 240 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی روند روند غسالم صعودی است و 430 تومان به عنوان مقاومت این نماد خواهد بود.

ناحیه 290 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی غسالم به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال غاذر | 17 اردیبهشت

غاذر با شکست مثلث بلند مدتی به ناحیه مقاومتی 4500 تومان رسیده است.

در روند بلند مدتی کف 2300 تومان به عنوان حمایت نماد به حساب می‌آید.

غاذر در کانال صعودی بلندمدتی معامله می‌شود و ناحیه 4500 تومان ناحیه مقاومتی است.

محدوده 3300 تومان نیز اولین حمایت کوتاه مدتی غاذر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غاذر و غسالم


تحلیل تکنیکال فخوز |۱۶ اردیبهشت

فخوز در روند خنثی بلندمدتی معامله می‌شود، ناحیه 480 تومان کف این روند و 800 تومان نیز مقاومت معتبر آن خواهد بود.

در روند کوتاه‌مدتی فخوز در کانال نزولی معامله می‌شود.

اولین حمایت فخوز ناحیه 480 تومان خواهد بود و ناحیه 650 تومان نیز مقاومت این نماد به‌حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال کویر|۱۶ اردیبهشت

نماد کویر در سقف کانال نزولی بلندمدتی در حال معامله است.

اولین ناحیه حمایتی در محدوده 330 تومان و مقاومت معتبر کویر در محدوده 700 تومان خواهد بود.

روند کوتاه‌مدتی کویر صعودی است و این سهم در ناحیه مقاومتی470 تومان و سقف کانال معامله می‌شود.

در روند کوتاه مدتی، ناحیه 370 تومان حمایت نماد کویر به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال فخوز و کویر


تحلیل تکنیکال آپ | ۱۴ اردیبهشت

نماد آپ در روند بلند مدتی روند خنثی دارد و میان حمایت و مقاومت 600 تا 1700 تومان در حال معامله است.

در روند کوتاه مدتی آپ در کانال نزولی معامله می‌شود. سقف کانال ترسیم شده و سپس ناحیه قیمتی 1400 مقاومت و 600 تومان حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال پرداخت | ۱۴ اردیبهشت

پرداخت در روند بلند مدتی با خروج از کانال نزولی وارد روند خنثی شده و در ناحیه مقاومتی 2300 تومان در حال معامله است.

کف روند خنثی نیز در محدوده 1200 تومان خواهد بود.

روند کوتاه مدتی پرداخت صعودی است و معاملات هفته آتی برای واکنش نماد به مقاومت 2300 مهم خواهد بود.

در این روند، ناحیه 1950 تومان نقش حمایت کوتاه مدتی را ایفا می‌کند.

تحلیل تکنیکال پرداخت


تحلیل تکنیکال خموتور | ۱۳ اردیبهشت

خموتور در روند بلند مدتی داخل کانال نزولی در حال معامله است.

محدوده قیمتی 750 تومان مقاومت و 320 تومان نیز حمایت این نماد خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی نیز روند غالب نماد نزولی است و سقف کانال ترسیم شده به عنوان اولین مقاومت خموتور مدنظر است.

ناحیه 320 تومان نیز حمایت نماد را تشکیل می‌دهد.

خموتور بلند مدتی


تحلیل تکنیکال خکرمان | ۱۳ اردیبهشت

خکرمان در روند بلند مدتی پس از شکست کانال نزولی وارد روند خنثی با حمایت محدوده 240 و مقاومت 430 تومان شده است.

روند کوتاه مدتی خکرمان صعودی است. این نماد مقاومت سقف کانال و ناحیه 430 تومان را پیش‌رو دارد.

محدوده 260 تومان نیز محدوده حمایتی خکرمان به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال خکرمان


تحلیل تکنیکال سمگا | 10 اردیبشهت

سمگا در تایم فریم بلند مدتی درون مثلث ترسیم شده در حال معامله است.

محدوده قیمتی 1450 تومان مقاومت و 840 تومان نیز ناحیه حمایتی سمگا خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، سمگا در ناحیه مقاومتی 1040 معامله می‌شود.

در صورت عبور از این ناحیه، روند سهم صعودی خواهد بود و 900 تومان به عنوان حمایت به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال گشان | 10 اردیبشهت

گشان بعد از شکست خط روند به ناحیه مقاومتی 2600 تومان رسیده و ناحیه 1400 حمایت آن خواهد بود.

به علت قرار داشتن نماد در محدوده مقاومتی، معاملات روزهای آینده برای گشان بسیار مهم خواهد بود.

روند کوتاه مدتی گشان صعودی است. محدوده 2600 تومان مقاومت معتبر و 2000 تومان نیز حمایت معتبر این نماد به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال سمگا و گشان


تحلیل تکنیکال سشمال ۱۰ اردیبهشت

سشمال با شکست کانال نزولی در روند بلندمدتی وارد روند خنثی با محدوده مقاومتی 1160 و ناحیه حمایتی 700 تومان شده است.

در روند کوتاه مدتی، سشمال در کانال صعودی در حال معامله است و اولین مقاومت معتبر آن در محدوده 1160 تومان خواهد بود.

800 تومان نیز محدوده حمایتی سشمال به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال سشمال و سصوفی


تحلیل تکنیکال سصوفی ۱۰ اردیبهشت

سصوفی در تایم فریم بلندمدتی داخل کانال صعودی با شیب بسیار کم معامله می‌شود.

محدوده مقاومتی معتبر سهم 2400 تومان خواهد بود، ناحیه 1200 تومان نیز محدوده حمایتی این نماد به حساب می‌آید.

روند کوتاه مدتی نماد سصوفی صعودی است.

ناحیه 2400 تومان مقاومت و 1650 تومان حمایت این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سشمال و سصوفی


تحلیل تکنیکال ونیرو | ۵ اردیبهشت

ونیرو در روند بلند مدتی در تلاش برای شکست روند نزولی است و با عبور از این ناحیه، مقاومت 350 تومان ایستگاه بعدی این نماد خواهد بود.

همچنین حمایت ونیرو نیز در محدوده 180 تومان نیز قرار دارد.

ونیرو در روند کوتاه مدتی داخل کانال صعودی با شیب کم در حال معامله است.

سقف کانال و ناحیه 350 تومان به عنوان مقاومت نماد شناخته می‌شود.

کف کانال و ناحیه 190 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال ونیرو و بمپنا


تحلیل تکنیکال بمپنا | ۵ اردیبهشت

بمپنا در روند بلند مدتی کانال نزولی را شکسته و وارد روند رنج شده است.

نواحی 460 تا 780 تومان به‌ترتیب حمایت و مقاومت نماد به حساب می‌آید.

بمپنا در روند کوتاه مدتی روند خنثی دارد و میان محدوده 500 تا 670 تومان در حال نوسان است.

معاملات روزهای آینده، روند این نماد را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال ونیرو و بمپنا


تحلیل تکنیکال کنور | ۴ اردیبهشت

کنور در روند صعودی و کانال صعودی در حال معامله است.

کف کانال و ناحیه 1750 تومان حمایت سهم را تشکیل می دهند و محدوده قیمتی 2240 تومان نیز مقاومت معتبر سهم خواهد بود.

در صورت شکست کانال، شاهد تغیر روند صعودی به ساید خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال کنور و کمنگنز


تحلیل تکنیکال کمنگنز | ۴ اردیبهشت

کمنگنز در روند بلندمدتی از روند نزولی خارج شده و مقاومت مهم 1260 تومان را پشت سر گذاشته است تا ناحیه مقاومتی معتبر 1900 تومان برسد.

در تایم فریم بلند مدتی، ناحیه 780 تومان به‌عنوان حمایت سهم به حساب می‌آید.

کمنگنز در روند کوتاه مدتی به سقف کانال صعودی رسیده و در صورت عبور از مقاومت تاریخی، روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

در غیر این صورت ناحیه 1160 تومان اولین محدوده حمایتی کمنگنز است.

تحلیل تکنیکال کنور و کمنگنز


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 3 اردیبهشت 1401

شاخص کل بورس پس از رشد چند هفته‌ای به ناحیه مقاومتی یک میلیون و 550 هزار واحدی نزدیک شده و باید منتطر واکنش شاخص به این ناحیه باشیم.

در این تایم فریم ناحیه یک میلیون و صد هزار واحدی نیز حمایت شاخص کل به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن

در نمودار کوتاه مدتی شاخص کل، کانال صعودی قابل رویت است.

حمایت ضعیف شاخص، ناحیه یک میلیون و 440 هزار واحد خواهد بود.

سقف کانال و ناحیه یک میلیون و 550 هزار واحد نیز مقاومت شاخص کل محسوب می‌شوند.


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 3 اردیبهشت 1401

شاخص هم وزن با وجود رشد شارپی در یک ماه اخیر، همچنان در روند نزولی بلند مدتی قرار گرفته است.

با توجه به نزدیک شدن به سقف کانال و منطقه مقاومتی 470 هزار واحدی، اصلاح این شاخص دور از ذهن نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال کروی | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

در نمودار بلندمدتی، کروی پس از شکستن کانال نزولی وارد روند روند خنثی با ناحیه مقاومتی 3200 و حمایت حوالی 1900 تومانی شده است.

در حال حاضر این نماد به مقاومت معتبر بسیار نزدیک شده و معاملات روزهای آتی برای کروی مهم خواهد بود.

روند کوتاه مدتی کروی صعودی است و اولین مقاومت این نماد در حوالی حوالی 3200 تومان خواهد بود.

اولین حمایت این تایم فریم هم قیمت 1900 است.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال کاما | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کاما در روند نزولی بلند مدتی و سقف کانال مذکور در حال معامله است.

این نماد برای خروج از روند نزولی، مقاومت سقف کانال و ناحیه 730 تومان را پیش رو دارد؛ در صورت شکستن این ناحیه هدف بعدی 1430 تومان خواهد بود و در غیر این صورت روند نزولی با حمایت 480 تومان را در پیش خواهد داشت.

کاما در ناحیه مقاومتی قوی و بسیار مهمی قرار دارد؛ لذا معاملات روزهای آتی برای سهامداران این سهم حائز اهمیت است.

در نمودار کوتاه مدت، روند کاما صعودی بوده و نواحی مقاومتی این تایم فریم در حوالی 730 تومان قرار داد.

حمایت کوتاه مدتی این نماد در محدوده 580 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کروی و کاما


تحلیل تکنیکال وتجارت | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وتجارت در روند بلند مدتی به ناحیه مهم مقاومتی در سقف کانال نزولی رسیده است.

و در صورت عبور از این سد قیمتی، مقاومت بعدی آن حوالی 300 تومان خواهد بود. در غیر این صورت روند نزولی ادامه می یابد و ناحیه 165 تومان اولین حمایت سهم به شمار می رود.

روند کوتاه وتجارت صعودی است و معاملات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که سهم با شکست مقاومت 230 تومان به سمت هدف 300 تومان شتاب بر میدارد و یا ناحیه مقاومتی باعث افت سهم تا اولین حمایت خود در قیمت 175 تومان خواهد شد.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت


تحلیل تکنیکال وبملت | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبملت در تایم فریم بلند مدتی روند نزولی دارد و در تلاش برای شکست این کانال است. در صورت عبور از این مقاومت، ناحیه 470 تومان ایستگاه مقاومتی بعدی خواهد بود.

ناحیه 270 تومان نیز حمایت سهم در این تایم فریم به حساب می آید.

در کانال صعودی کوتاه مدتی، ضعف روند در نمودار وبملت مشهود است. در صورتی که معاملات روزهای آینده در جهت ضعف باشد باید ناحیه 330 تومان را به عنوان حمایت سهم مد نطر قرار دهیم

در غیر این صورت هدف بعدی سهم، ناحیه مقاومتی 470 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وتجارت و وبملت

 


تحلیل تکنیکال زدشت 30 فروردین 1401

زدشت در نمودار بلند مدتی از روند نزولی خارج شده و روند رو به رشدی دارد.

ناحیه 2500 تومان مقاومت معتبر زدشت خواهد بود و ناحیه 1100 نیز کف حمایتی این سهم به حساب می‌آید.

نمودار کوتاه مدتی زدشت از روند صعودی این نماد حکایت دارد.

اولین ناحیه مقاومتی سهم، سقف کانال و سپس ناحیه 2500 تومان خواهد بود. ناحیه 1450 نیز به عنوان حمایت سهم مدنظر است.

تحلیل تکنیکال زدشت و زشریف


تحلیل تکنیکال زشریف 30 فروردین 1401

زشریف در تایم فریم بلند مدتی در روند نزولی معامله می‌شود و سقف کانال و بعد از آن ناحیه قیمتی 600 تومان معتبرترین مقاومت‌های این سهم خواهد بود.

ناحیه قیمتی 260 حمایت معتبر زشریف است.

تحلیل تکنیکال زدشت و زشریف

روند کوتاه مدتی زشریف کاملا خنثی است و دو ناحیه 390 و 260 تومان مقاومت و حمایت این نماد خواهند بود.


تحلیل تکنیکال شتران 29 فروردین 1401

شتران در روند صعودی بلند مدتی قرار گرفته و نزدیک سقف کانال و ناحیه مقاومتی 680 تومان معامله در حال معامله است.

ناحیه قیمتی 350 تومان نیز حمایت بلندمدتی سهم خواهد بود.

این سهم در روند کوتاه مدت نیز روند صعودی دارد.

ناحیه سقف کانال و 680 تومان می‌تواند به‌عنوان مقاومت معتبر شتران تلقی شود.

ناحیه 520 تومان نیز حمایت سهم در کوتاه مدت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شتران و شبریز


تحلیل تکنیکال شبریز 29 فروردین 1401

شبریز در تایم فریم بلند مدتی روند صعودی دارد و با شکست ناحیه مقاومتی 4400 تومان به سمت سقف کانال در حال رشد است.

در صورت افت قیمتی ناحیه 2900 حمایت بلند مدتی این سهم خواهد بود.

نماد شبریز در کانال کوتاه مدتی نیز روند صعودی دارد.
سقف کانال رسم شده به‌عنوان مقاومت و ناحیه قیمتی 3650 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شتران و شبریز


تحلیل تکنیکال دکوثر | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

روند بلند مدتی دکوثر نزولی است و اولین ناحیه حمایتی حوالی 360 تومان خواهد بود.

ناحیه قیمتی 200 تومان نیز حمایت بلندمدتی نماد دکوثر است.

تحلیل تکنیکال دکوثر

در تایم فریم کوتاه مدتی اما، این سهم روند صعودی دارد و در صورت تثبیت شکست کانال، ناحیه مقاومتی 360 تومان ایستگاه این سهم خواهد بود.

در غیر این صورت، ناحیه قیمتی 230 تومان نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد.


تحلیل تکنیکال دیران | ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

شکست روند نزولی، سیگنال تضعیف و اتمام این روند را در نماد دیران تایید کرد.

مقاومت بلندمدتی این سهم به ترتیب در ناحیه 2000 و 1240 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، دیران در روند ساید با مقاومت ناحیه 1560 و حمایت ناحیه 1280 تومان قرار گرفته است.

معاملات روزهای آتی روند سهم را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال دیران


تحلیل تکنیکال حکشتی | 24 فروردین 1401

حکشتی در کانال ساید ترسیم شده در حال معامله است.

ناحیه 1100 تومان به عنوان حمایت سهم و 2000 تومان نیز منطقه مقاومتی در روند بلندمدتی حکشتی به حساب می‌آید.

روند کوتاه مدتی حکشتی صعودی است و کف کانال صعودی و 1270 تومان حمایت این سهم خواهد بود.

ناحیه قیمتی 1700 نیز عنوان مقاومت کوتاه مدتی حکشتی را دارد.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال حفارس | 24 فروردین 1401

حفارس پس از رشد شارپی، اکنون در روند بلندمدتی با مقاومت سقف تاریخی 1160 تومان دست به گریبان است.

این نماد حمایت 310 تومان را پیش‎روی خود دارد و از هر زمان دیگری به مقاومت تاریخی نزدیک شده است.

در روند کوتاه مدتی، ضعف حفارس در روند صعودی قابل مشاهده است و نواحی 700 تا 900 تومان به عنوان حمایت و مقاومت کوتاه مدتی این نماد به حساب می‌آید.

معاملات روزهای آینده مشخص می‌کند که روند صعودی در کانال جدید ادامه‌دار خواهد بود یا سهم با شکست حمایت 700 تومان با اصلاح قیمتی مواجه می‌شود.

تحلیل تکنیکال حکشتی و حفارس


تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۲ فروردین

سشرق در کانال صعودی بلندمدتی در حال معامله است و ناحیه قیمتی 1000 تومان مقاومت معتبر این سهم به حساب می‌آید.

کف کانال و ناحیه 600 تومان نیز حمایت این سهم را تشکیل می‌دهند.

تحلیل تکنیکال سشرق و سپاها

این سهم در روند کوتاه مدت نیز گارد صعودی به خود گرفته و ناحیه 720 تومان حمایت سهم در این تایم فریم خواهد بود.
سقف کانال و ناحیه 1000 تومان نیز مقاومت این سهم خواهند بود.


تحلیل تکنیکال سپاها | ۲۲ فروردین

سپاها در روند بلند مدتی در مثلث رسم شده معامله می‌شود و ناحیه معتبر مقاومتی در این تایم فریم ناحیه 1130 تومان خواهد بود.

ناحیه خط روند مثلث و همچنین 630 تومان حمایت نماد سپاها است.

روند کوتاه مدتی سپاها صعودی است.

کف کانال و نواحی 770 تومان حمایت و سقف کانال و سپس ناحیه 1130 تومان مقاومت مدنظر برای سپاها خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سشرق و سپاها


تحلیل تکنیکال بورس | 21 فروردین

با توجه به روند بلند مدتی، نماد بورس در مثلث رسم شده با نواحی حمایتی 700 تومان و منطقه مقاومتی خط روند و سپس 1650 تومان قرار گرفته است.

در نمای کوتاه مدتی، نماد بورس در روند صعودی قرار گرفته و با شکست ناحیه مقاومتی 860 تومان، این ناحیه به حمایت قیمتی تبدیل شده است.

معاملات هفته های آتی برای مشخص شدن ادامه روند سهم بسیار مهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال فرابورس | 21 فروردین

فرابورس با شکست روند نزولی تضعیف این روند را به خوبی نشان داد و این به معنی قدرت خریداران سهم است.

منطقه مقاومتی 1450 تومان نقش تعیین کننده‌ای در روند سهم دارد و با شکست این ناحیه روند صعودی را خواهیم داشت و در غیر این صورت باید منتطر روند ساید مابین دو ناحیه 1050 تا 1450 تومان باشیم.

تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس


تحلیل تکنیکال زقیام 20 فروردین 1401

زقیام با شکست کانال نزولی بلند مدتی وارد منطقه رنج با حمایت 110 تومان و مقاومت ناحیه 250 تومان شده است.

روند کوتاه مدتی زقیام صعودی است و این نماد در نیمه بالایی کانال معامله می‌شود.

ناحیه 165 تومانی حمایت سهم و سقف کانال و ناحیه 250 تومان نیز مقاومت زقیام به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال زملارد 20 فروردین 1401

زملارد در روند بلندمدتی برای شکست مقاومت ها و تغییر روند نزولی تلاش می کند.

ناحیه 640 تومان به عنوان حمایت سهم مدنطر است و ناحیه 1330 تومان نیز مقاومت سهم در تایم فریم بلند مدتی خواهد بود.

این سهم در روند کوتاه مدتی برای شکست ناحیه مقاومتی 890 تومانی در تلاش است.

در صورت شکست این مقاومت، ناحیه فوق الذکر می تواند به عنوان حمایت زملارد ایفای نقش کند، اما در غیر این صورت ناحیه 640 تومان منطقه معتبر حمایتی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال زقیام و زملارد


تحلیل تکنیکال غمارگ 19 فروردین

غمارگ در تایم فریم بلند مدتی در مثلث ترسیم شده در حال معامله است.
در بلند مدت، ناحیه 420 تومان مقاومت مهم سهم و ناحیه 150 تومان حمایت غمارگ را شکل می‌دهد.

روند کوتاه مدتی غمارگ نزولی بوده و سهم در سقف کانال نزولی در حال معامله است.
محدوده 280 تومان به عنوان مقاومت سهم و محدوده 175 تومان نیز حمایت کوتاه مدتی غمارگ به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال غمارک و غویتا


تحلیل تکنیکال غویتا 19 فروردین

غویتا در کانال نزولی ترسیم شده در حال معامله است و محدوده سقف این کانال می‌تواند مقاومت کوتاه مدتی این سهم به حساب بیاید.

محدوده 760 تومان مقاومت بلند مدتی سهم است.

محدوده 320 تومان حمایت غویتا بوده و از دست رفتن این کف قیمتی به معنی ادامه روند نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غمارک و غویتا


تحلیل تکنیکال خپارس 18 فروردین

خپارس در میان مدت در روند خنثی با حمایت ناحیه 94 تومان و مقاومت ناحیه 140 تومان قرار دارد.

در روند کوتاه مدتی اما خپارس در روند صعودی و در سقف کانال در حال معامله است.

ناحیه مشخص شده 100 تومان به عنوان حمایت این سهم مدنظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خپارس و خگستر


تحلیل تکنیکال خگستر 18 فروردین

خگستر پس از خروج از مثلث ترسیم شده، رشد شارپی را تجربه کرده که نشان از خریداران پرقدرت در ناحیه مثلث دارد.

اولین ناحیه مقاومتی معتبر خگستر در ناحیه 540 تومان قرار دارد و مقاومت شکسته شده 330 تومان نیز نقش حمایت این سهم را ایفا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال خپارس و خگستر


تحلیل تکنیکال وبصادر | 17 فروردین

در نمای بلند مدت، وبصادر در محدوده مشخص شده، با ناحیه حمایتی 160 و ناحیه مقاومتی 280 تومان قرار دارد.

اما در نمای کوتاه مدتی وبصادر در ناحیه مقاومتی کانال صعودی معامله می‌شود.

ناحیه 180 تومان نیز حمایت سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال ونوین | 17 فروردین

ونوین در روند بلندمدتی خود نزولی بوده و نزدیک به سقف کانال در حال معامله است.

ناحیه قیمتی 550 تومان مقاومت معتبر سهم و کف 300 تومان نیز حمایت ونوین در این تایم فریم به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدتی، ونوین در ناحیه بالایی کانال صعودی قرار دارد و حمایت 370 تومان برای این سهم مدنظر است.

ناحیه 425 تومان نیز منطقه مقاومتی ونوین خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وبصادر و ونوین


تحلیل تکنیکال شپنا | 16 فروردین

شپنا در تلاش برای خروج از مثلث بلند مدتی است و اولین ناحیه مقاومتی سهم در محدوده 850 تومان خواهد بود.

ناحیه 520 تومان نیز منطقه حمایتی شپنا به حساب می‌آید.

در نمای کوتاه مدت شپنا در روند صعودی معامله می‌شود.

نواحی 850 و 630 تومان به ترتیب به عنوان مقاومت و حمایت این سهم مدنظر است.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال شبندر | 16 فروردین

شبندر در روند صعودی بلند مدتی در حال معامله است.

مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم 1320 تومان خواهد بود و ناحیه 570 تومان نیز حمایت معتبر آن به شمار می‌رود.

روند کوتاه مدتی شبندر نیز صعودی است. محدوده 720 تومان ناحیه حمایتی سهم و سقف کانال به‌عنوان مقاومت نماد شبندر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپنا و شبندر


تحلیل تکنیکال فملی| 15 فروردین 1401

نماد فملی در روند بلند مدتی صعودی با شیب کم قرار گرفته و ناحیه 820 تومان مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم خواهد بود.

کف قیمتی 600 تومان نیز بعنوان حمایت این سهم قلمداد می‌شود.

فملی در نمای کوتاه مدت نیز در کانال صعودی معامله می‌شود.

665 و 820 تومان به‌ترتیب نواحی حمایتی و مقاومتی این سهم را تشکیل می‌دهد.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال خودرو 15 فروردین

بررسی نمودار نماد خودرو، ضعف روند نزولی و ورود سهم به رنج قیمتی 180تا 256 تومان را نشان می‌دهد.

ناحیه مقاومتی 256 تومان برای ادامه روند سهم بسیار مهم و تعیین کننده است و در صورت عدم شکست این ناحیه، سهم پتانسیل افت قیمتی تا ناحیه 180 تومان را خواهد داشت.

در نمای کوتاه مدتی، خودرو در روند صعودی قرار دارد که به مقاومت 256 تومان رسیده است.

همچنین ناحیه 180 تومان نیز به‌عنوان حمایت کوتاه مدتی خودرو مدنطر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال خساپا و خودرو


تحلیل تکنیکال فولاد | 15 فروردین 1401

فولاد در روند بلند مدتی در نواحی مقاومتی مثلث ترسیم شده قرار گرفته است.

خط روند مثلث و سپس ناحیه 950 تومان حمایت این سهم و ناحیه 1250 تومان نیز مقاومت آن را تشکیل می‌دهد.

روند این سهم در کوتاه مدتی صعودی است و اکنون در میانه کانال در حال معامله است.

در این تایم فریم ناحیه 1000 تومان حمایت و ناحیه 1250 تومان نیز ناحیه حمایتی سهم فولاد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال فملی| 15 فروردین 1401

نماد فملی در روند بلند مدتی صعودی با شیب کم قرار گرفته و ناحیه 820 تومان مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم خواهد بود.

کف قیمتی 600 تومان نیز بعنوان حمایت این سهم قلمداد می‌شود.

فملی در نمای کوتاه مدت نیز در کانال صعودی معامله می‌شود.

665 و 820 تومان به‌ترتیب نواحی حمایتی و مقاومتی این سهم را تشکیل می‌دهد.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی


تحلیل تکنیکال شاخص کل | 27 اسفند

شاخص کل درون مثلث بلندمدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

در نمای کوتاه‌تر، شاخص کل در تلاش برای خاتمه دادن به روند نزولی است که در این صورت رسیدن شاخص به نواحی مقاومتی یک میلیون و 400 هزار واحد دور از انتظار نخواهد بود.

ناحیه یک میلیون و 200 هزار واحد نیز محدوده حمایتی شاخص کل به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | 27 اسفند

شاخص هم وزن در کانال نزولی بلندمدتی قرار گرفته است.

نواحی 370 هزار و 470 هزار واحد نواحی مقاومتی هم وزن و 316 هزار واحد نیز ناحیه حمایتی این شاخص خواهد بود.

بررسی روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن، از تبدیل کانال نزولی به روند خنثی خبر می‌دهد.

ناحیه 370 هزار منطقه مقاومتی و ناحیه 316 هزار واحد نیز کف حمایتی شاخص هم وزن به حساب می‌آیند.

تحلیل شاخص هم وزن


تحلیل تکنیکال واعتبار 23 اسفند 1400

واعتبار در کانال نزولی در حال معامله است.

سقف کانال و سپس ناحیه 334 تومان مقاومت این سهم خواهد بود.

ناحیه قیمتی 220 تومان نیز بعنوان حمایت واعتبار تلقی می شود.

تحلیل تکنیکال واعتبار

در نمای بلند مدت نیز همانطور که در تصویر زیر مشخص است این سهم در رنج قیمتی بین دو ناحیه 190 و 455 تومان قرار دراد که بترتیب حمایت و مقاومت بلند مدتی سهم خوهد بود.


تحلیل تکنیکال ولصنم 23 اسفند 1400

ولصنم در روند بلند مدتی نزولی است که در ناحیه کف این کانال کف سازی انجام می دهد.

ناحیه 310 تومان حمایت معتبر سهم است و مقاومت ناحیه 900 تومان نیز در آینده می تواند مانع رشد قیمتی شود.

این سهم در کوتاه مدت بین دو ناحیه 310 و 400 تومان قرار دارد که روند خنثی را شکل داده است.

تحلیل تکنیکال ولصنم


تحلیل تکنیکال آریا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

نماد آریا در رنج قیمتی و مثلث رسم شده در حال معامله است.

ناحیه 8300 تومان سقف تاریخی و مقاومتی قوی برای این نماد به حساب می آید.

خط روند مثلث و ناحیه 6780 تومان نیز به عنوان حمایت سهم مدنظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال آریا


تحلیل تکنیکال زاگرس ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

زاگرس پس از شکست کانال صعودی به ناحیه حمایتی 14000 تومان واکنش مثبت نشان داد.

در تایم فریم بلندمدتی ناحیه و سقف تاریخی 34000 تومان به عنوان حمایت زاگرس تلقی می شوند.

در نمای کوتاه تر نیز شاهد اتمام روند نزولی و رسیدن سهم به اولین ناحیه مقاومتی 17800 تومان هستیم.

سهم در تلاش برای عبور از این ناحیه تعیین کننده بوده و معاملات هفته آتی می تواند روند این نماد را شفاف تر کند.

تحلیل تکنیکال زاگرس و آریا


تحلیل تکنیکال زشریف ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

نماذ زشریف در تایم فریم بلند مدتی در محدوده کف کانال نزولی قرار دارد.

 

ناحیه 260 تومان کف حمایتی این سهم را شکل داده و ناحیه قیمتی 390 تومان نیز به عنوان مقاومت سهم تلقی میشود

در روند کوتاه مدتی نیز سهم با کانال نزولی کم شیب در حال معامله است.

محدوده احتمالی مقاومتی در حوالی 350 تومان خواهد بود و کف 260 تومان نیز حمایت سهم است که از دست دادن این حمایت باعث افت قیمتی در زشریف خواهد شد.

نمودار بلندمدتی زشریف


تحلیل تکنیکال زدشت ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

زدشت در تلاش برای خروج از کانال نزولی و ورود به ناحیه رنج با سقف قیمتی 1600 تومان و ناحیه حمایتی 1080 تومان است.

شکست ناحیه حمایتی می تواند به عنوان آغاز روند نزولی جدید تلقی شود.

در این تصویر، روند کوتاه مدتی سهم اشاره به دو ناحیه مهم و تعیین کنننده1080 تا 1600 تومان دارد که به عنوان محدوده حمایتی و مقاومتی مدنظر خواهند بود.

نمودار بلندمدتی زدشت


تحلیل تکنیکال کچاد 15 اسفند 1400

کچاد در روند بلند مدتی مقاومت و سقف تاریخی ناحیه  1470 تومان را پشت سر گذاشته و پتانسیل رشد تا سقف کانال رسم شده را دارد.

در روند کوتاه مدتی نیز با یک روند صعوذی رو به رو هستیم که اولین ناحیه حمایتی می تواند سقف کانال رسم شده باشد.

ناحیه حمایتی نیز 1230 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کچاد


تحلیل تکنیکال کگل 15 اسفند 1400

کگل در میانه های روند بلند مدتی در حال معامله است.

حمایت و مقاومت سهم در این  تایم فریم به ترتیب نواحی 1000 و 1250 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی اما سهم در یک رنج مثلثی قرار گرفته و ناحیه مقاومتی 1220 توئمان را پیش روی خود می بیند.

خط روند مثلث و سپس 1000 تومان نیز به عنوان حمایت سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کگل


تحلیل تکنیکال شاراک ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

شاراک در ناحیه حمایتی کانال بلندمدتی در حال معامله است.

منطقه حمایتی معتبر سهم در حوالی 3600 تومان و مقاومت معتبر این تایم فریم در محدوده 5500 تومان خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی اما روند نماد شاراک نزولی است و این سهم مقاومت سقف کانال را پیش رو دارد.

شاراک در صورت شکست این ناحیه از روند نزولی خارج می‌شود و ایستگاه بعدی مقاومت آن در محدوده 4750 تومان است. از دست رفتن حمایت 3600 تومان به منزله ادامه روند نزولی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاراک


تحلیل تکنیکال شغدیر ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

بررسی نمودار نماد شغدیر، تغیر روند نزولی به روند خنثی با حمایت و مقاومت در ناحیه 5900 و 11800 تومان را نشان می‌دهد.

این نواحی در تایم فریم بلندمدتی قرار دارند و نوسانات قیمتی در این محدوده‌ها دور از انتظار نیست.

در روند کوتاه مدتی، سهم در ناحیه سقف کانال نزولی معامله می‌شود و مقاومت آن در ناحیه 7900 تومان است.

با توجه به تصویر قبلی، حمایت احتمالی نماد شغدیر در منطقه کف کانال و ناحیه 5900 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شغدیر


تحلیل تکنیکال فولای ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

با توجه به نمودار، نماد فولای پس از شکست حمایت ناحیه رنج در بلند مدت، روندی نزولی به خود گرفته است.

با توجه به تصویر، سهم به نواحی مقاومتی و سطح شکسته شده رسیده است.

در روند کوتاه مدتی، خروج سهم از کانال نزولی و رسیدن آن به نواحی مقاومتی 860 تومان مشاهده می‌شود.

در صورت فعال شدن این ناحیه مقاومتی، با یک روند خنثی بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی 550 تا 860 تومان رو به رو خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال فولای


تحلیل تکنیکال فروی ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

نماد فروی در کف کانال نزولی بلند مدتی در حال معامله بوده و ناحیه 1300 تومان به عنوان ناحیه حمایتی سهم مدنظر است.

ناحیه 1930 تومان نیز ناحیه مقاومتی فروی در این تایم فریم خواهد بود.

در نمودار کوتاه مدتی نیز این سهم نزولی بوده و کف سازی خوبی در قیمت 1300 تومان انجام داده است. از دست دادن این ناحیه به منزله ادامه روند نزولی و تجربه قیمت های پایینتر خواهد بود.

در صورت پایان روند نزولی، ناحیه 1930 می تواند ایستگاه مقاومتی فروی باشد.

تحلیل تکنیکال فروی


تحلیل تکنیکال کی بی سی ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

کی بی سی در روند نزولی بلندمدتی در حال معامله است.

در این سهم نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نمی‌شود و نواحی قیمتی 1200 و 870 تومان به عنوان مقاومت و حمایت پیش‌روی سهم مدنظر هستند.

 

در نمای کوچک‌تر نیز رنج قیمتی 870 تا 1200 تومان به عنوان نواحی تعیین کننده سهم به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال کی بی سی


تحلیل تکنیکال برکت ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

نمودار برکت، تلاش سهم برای تضعیف روند نزولی و تشکیل روند خنثی را نشان می‌دهد.

کف حمایتی برکت، ناحیه 1375 تومان بوده و سهم در تلاش برای نگه داشتن خود در این ناحیه است.

 

ناحیه 1900 تومان می‌تواند باعث کنترل قیمتی و تشکیل روند خنثی بین نواحی 1375 و 1900 تومان شود.

معاملات روزهای آینده می‌تواند روند پیش‌روی سهم را تعیین کند. شکست حمایت 1375 تومان به معنی تشکیل روند نزولی جدید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال برکت


تحلیل تکنیکال پارس ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

پارس در روند صعودی بلندمدتی با شیب بسیار کم معامله می‌شود که بیشتر به روند خنثی متمایل است.

نواحی 14000 تومان و 22000 تومان به ترتیب حمایت و مقاومت معتبر سهم به حساب می‌آیند.

روند کوتاه‌مدتی سهم کاملاً نزولی است و اولین حمایت سهم در ناحیه 15800 قرار دارد.

جهت تغیر روند، شکست کانال ضروری است که در این صورت، ناحیه 20000 تومان به‌عنوان مقاومت مدنظر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی پارس


تحلیل تکنیکال شگویا ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

نماد شگویا در روند خنثی ترسیمی با حمایت ناحیه 900 تومان و منطقه مقاومتی 12000 تومان قرار گرفته است.

در روند کوتاه‌مدت، سهم در حال تلاش برای شکست کانال نزولی است که در این صورت ناحیه 1040 به‌عنوان مقاومت مدنظر خواهد بود.

از دست رفتن حمایت 900 تومان به معنی ادامه روند نزولی است.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی شگویا


تحلیل تکنیکال شپدیس | ۷ اسفند ۱۴۰۰ 

شپدیس روند صعودی بلند مدت را شکسته و تاییدیه انتهای روند صعودی در تایم فریم بزرگ را صادر کرده است.

در حال حاضر، شپدیس تغییر روند صعودی به نزولی با ناحیه حمایتی 8100 تومان و ناحیه مقاومتی 20000 تومن را تجربه می‌کند.

روند کوتاه مدتی شپدیس نشان از تلاش آن برای کاهش فشار فروش و تضعیف روند نزولی دارد.

ناحیه 14000 تومان نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی سهم به حساب می‌آید و در صورت از دست رفتن حمایت 12200 تومان شاهد ادامه روند نزولی در کانال جدید خواهیم بود.

نمودار بلندمدتی شپدیس


تحلیل تکنیکال شسینا | ۷ اسفند ۱۴۰۰ 

با توجه به تحلیل قبلی شهر بورس، با شکست ناحیه 280 تومان شسینا با شدت بیشتری افت قیمتی را تجربه کرد.

نشانه‌ای از ضعف روند نزولی مشاهده نمی‌شود و ناحیه 140 تومان حمایت سهم و 500 تومان نیز مقاومت بلندمدتی آن خواهد بود.

برای عادی شدن شرایط، شسینا به کف سازی و تشکیل رنج قیمتی پایدار نیاز دارد.

تحلیل تکنیکال شسینا


تحلیل تکنیکال رنیک ۶ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، رنیک در روند نزولی بلندمدتی معامله می شود. نواحی مقاومتی سقف کانال و نواحی قیمتی 2000 تومان به عنوان ایستگاه های احتمالی سهم به شمار می آید.

کف کانال در ناحیه 950 تومان، منطقه حمایتی سهم خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، رنیک در روند صعودی قرار گرفته و تا ناحیه مقاومتی سقف کانال فاصله اندکی دارد.

ناحیه 1140 منطقه حمایتی سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی رنیک


تحلیل تکنیکال رمپنا ۶ اسفند ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال رمپنا از قرارگیری آن در درون کانال نزولی و معامله آن در نزدیکی های ناحیه حمایتی 1170 در کف کانال خبر می دهد که حمایت های معتبری هستند.

در صورت تغییر روند نزولی و شکست کانال، ناحیه 1700 مقاومت معتبر رمپنا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار رمپنا


تحلیل تکنیکال ثفارس ۴ اسفند ۱۴۰۰

نماد ثفارس در روند بلندمدتی در کانال نزولی معامله می‌شود.

ناحیه حمایتی در کف کانال نزولی و ناحیه مقاومتی در سقف کانال و محدوده قیمتی 785 تومان خواهد بود.

در کوتاه مدتی نیز ثفارس روند نزولی دارد و مانند تصویر قبلی، سقف کانال و ناحیه 785 تومان به عنوان مقاومت تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال ثتران و ثفارس


تحلیل تکنیکال ثتران ۴ اسفند ۱۴۰۰

ثتران در کانال نزولی تایم فریم بلند مدتی معامله در حال معامله بوده و ناحیه حمایتی 500 تومان مقاومت معتبر سهم است.

نشانه‌های ضعف روند فعلا در چارت دیده نمی‌شود.

روند کوتاه مدتی نیز نزولی است و به ناحیه مقاومتی کانال و 285 تومان نزدیک می‌شود.

ناحیه 222 تومان در کوتاه مدتی حمایت ناپایدار سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی ثتران


تحلیل تکنیکال ومعادن | 3 اسفند 1400

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، ومعادن در مثلث بلندمدتی معامله می‌شود.

850 تومان ناحیه حمایتی و 1300 ناحیه مقاومتی ومعادن در این تایم فریم خواهد بود.

در نمای کوتاه‌مدتی ومعادن در ناحیه مقاومتی 1100 تومان در حال معامله است. در صورت نزول قیمت، ناحیه 850 تومان حمایت معتبر سهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی ومعادن


تحلیل تکنیکال اخابر |۲ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، اخابر در یک روند فرسایشی مثلثی در حال معامله است.

ناحیه 640 تومان کف و حمایت معتبر اخابر بوده و ناحیه قیمتی 820 تومان می‌تواند به عنوان مقاومت اخابر تلقی شود.

روند کوتاه مدتی اخابر نشان از روند نزولی این نماد دارد. سهم به نواحی مقاومتی سقف کانال نزدیک شده و در این ناحیه معامله می‌شود.

در صورت شکست کانال، اولین مقاومت سهم در این تایم فریم ناحیه 770 تومان خواهد بود.

نمودار اخبار - بلندمدتی


تحلیل تکنیکال تاپیکو |۲ اسفند ۱۴۰۰

تاپیکو در مثلث رسم شده طی روند بلندمدتی معامله می‌شود.

ناحیه قیمتی 1530 تومان مقاومت سهم و 930 تومان نیز ناحیه حمایتی آن بعد از خط روند رسم شده به حساب می‌آید.

در روند کوتاه مدتی اما تاپیکو در کانال نزولی معامله می‌شود.

ناحیه 1140 حمایت کوتاه مدتی میدلاین کانال خواهد بود و از دست دادن این ناحیه به منزله ادامه روند نزولی است.

در غیر این صورت ناحیه 1300 مقاومت سهم محسوب می‌شود.

نمودار تاپیکو - بلندمدتی


تحلیل تکنیکال انرژی3 ۱ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، روند بلندمدتی انرژی 3 نزولی است.

این سهم در کف کانال بلندمدتی و در ناحیه حمایتی 5400 تومان معامله می‌شود.

مقاومت سهم در این تایم فریم در محدوده 10800 تومان خواهد بود.

روند کوتاه‌مدتی سهم نیز نزولی بوده و از دست رفتن ناحیه حمایتی 5400 تومان به‌منزله ادامه روند نزولی سهم و افت قیمت خواهد بود.

در غیر این صورت، ناحیه 6800 تومان برای انرژی3 نقش ناحیه مقاومتی را خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی انرژی 3


تحلیل تکنیکال کالا ۱ اسفند ۱۴۰۰

کالا در روند بلندمدتی خنثی از نوع رنج اکسپنشن با حمایت 1350 تومان و ناحیه مقاومتی 4500 تومان در حال معامله است.

روند کوتاه‌مدتی کالا نزولی است و نشانه‌ای از ضعف روند در چارت دیده نمی‌شود.

ناحیه حمایتی سهم، در کف کانال رسم شده قرار دارد و ناحیه سقف کانال نزولی و پس از آن ناحیه 2600 تومان مقاومت معتبر نماد کالا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی کالا


تحلیل تکنیکال فرابورس ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد فرابورس در روند نزولی ترسیم شده در حال معامله است.

نشانه‌ای از ضعف روند نزولی دیده نمی‌شود و 1000 تومان حمایت معتبر سهم به حساب می‌آید که در صورت از دست رفتن این حمایت شاهد نزول بیشتر آن خواهیم بود.

اولین مقاومت فرابورس در ناحیه 1430 تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال فرابورس


تحلیل تکنیکال بورس ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد بورس در روند نزولی بلند مدتی با حمایت 630 تومان و مقاومت 1650 تومان در حال معامله است.

این سهم در کوتاه مدت نیز نزولی بوده و از دست دادن حمایت 700 تومان به معنای ادامه روند نزولی خواهد بود.

ناحیه 880 تومان به عنوان مقاومت سهم تلقی می‌شود.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی بورس


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

طبق تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های قبل، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

در نمودار بلندمدتی، جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص تاچ ناحیه 470 هزار واحد ضروری است.

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن - بلند مدت


تحلیل تکنیکال شاخص کل | ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، شاخص کل درون مثلث بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.

نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در تصویر مشخص شده است.

احتمال اصلاح در شاخص کل با نزدیک شدن به نواحی مقاومتی کوتاه مدتی وجود دارد.

برای نقض فرضیه گفته شده، شکست کانال و رسیدن شاخص به ایستگاه بعدی یعنی ناحیه یک میلیون و 400 هزار واحد ضروری است که در این صورت روند نزولی به روند خنثی تبدیل خواهد شد.

بلند شاخص کل


تحلیل تکنیکال غگرجی ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

غگرجی در روند نزولی معامله می شود و می‌توان کف کانال را به عنوان حمایت سهم مدنطر داد.

برای اتمام این روند، شکست کانال نزولی و رسیدن قیمت به ناحیه 210 تومان ضروری است،

اولین مقاومت پیش روی سهم، سقف کانال رسم شده و سپس ناحیه 210 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال غگرجی


تحلیل تکنیکال غصینو ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، سهم غصینو در مثلث رسم شده و در کف این روند قرار دارد.

1450 تومان ناحیه حمایتی و 2570 تومان ناحیه مقاومتی سهم است.

در کوتاه مدت نیز روند نزولی سهم تضعیف شده و تمایل آن به کف سازی و استراحت قیمتی درون ناحیه 1450 تا 1680 تومان مشاهده می‌شود.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی غصینو


تحلیل تکنیکال فجر ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

روند کلی نماد فجر در کانال نزولی ترسیمی قرار گرفته است.

ناحیه حمایتی 1700 تومان نقش تعین کننده ای در روند آتی سهم خواهد داشت.

ناحیه 2500 تومان نیز مقاومت معتبر میان مدتی فجر به حساب می آید.

تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال ذوب ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

ذوب در نواحی روند نزولی بلند مدتی معامله می شود. احتمال استراحت قیمتی در این محدوده دور از ذهن نیست.

برای تغییر روند در نمای بلند مدتی، ناحیه 500 تومان دارای اهمیت خواهد بود.

در روند کوتاه مدتی، سهم در حال تلاش برای خروج از روند نزولی است.

ناحیه 280 تومان اولین ناحیه مقاومتی این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بلند مدت ذوب


تحلیل تکنیکال شپنا | ۲۵ بهمن

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد شپنا در تایم فریم بلندمدتی، درون مثلث رسم شده با حمایت و مقاومت 520 و 800 تومان قرار دارد.

در تایم فریم بلند مدتی، سهم روند و جهت خاصی ندارد و شاهد استراحت قیمتی هستیم.

در نمای نزدیک نیز سهم مقاومت کات‌لاین و سپس ناحیه 650 تومان و ناحیه حمایتی 520 تومان را پیش‌روی خود می‌بیند.

تحلیل تکنیکال شپنا، شبندر و پالایش


تحلیل تکنیکال شبندر | ۲۵ بهمن

نماد شبندر درون مثلث رسم شده و در ناحیه خنثی بین محدوده قیمتی 580 و 730 تومان در حال معامله است.

علاوه بر نواحی اشاره شده، کف و سقف مثلث نیز نقش حمایت و مقامتی برای سهم خواهد داشت.

نمودار شبندر


تحلیل تکنیکال پالایش | ۲۵ بهمن

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، پالایش در روند مثلثی رسم شده و در ناحیه 6670 تا 8000 تومان در حال معامله است.

سطوح خط روند نیز به صورت حمایت و مقاومت معتبر پیش روی سهم خواهند بود.

نمودار پالایش


تحلیل تکنیکال ونوین ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

نمودار بلند مدتی ونوین از تغییر روند نزولی به روند خنثی با نواحی حمایتی و مقاومتی 280 تا 360 تومان خبر می دهد.

در روند کوتاه مدتی، شاهد گیر افتادن سهم در مثلث کاهنده ترسیمی هستیم.

شکست ناحیه مقاومتی 360 تومان نقش ویژه ای در تغییر روند سهم خواهد داشت.

خط روند مثلث و سپس ناحیه 300 تومان نقش حمایت کوتاه مدتی را ایفا می کنند.

تحلیل تکنیکال بلند مدتی ونوین


تحلیل تکنیکال وبصادر ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، وبصادر در تایم فریم بلند مدتی در روند خنثی بین ناحیه مقاومتی و حمایتی 280 و 160 تومان در حال معامله است.

در روند کوتاه مدتی، وبصادر در مثلث ترسیم شده با حمایت و مقاومت مشخص شده قرار دارد. شکست ناحیه مقاومتی 210 تومان می تواند روند کوتاه مدتی سهم را به روند صعودی تبدیل کند.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی وبصادر


تحلیل تکنیکال کویر ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، نماد کویر در نمای بلند مدتی به نواحی حمایتی کانال نزولی رسیده و انتطار استراحت قیمتی در این نواحی دور از ذهن نیست.

ناحیه قیمتی 700 تومان به عنوان مقاومت بلند مدتی سهم شناخته می‌شود.

سهم در حال اتمام روند نزولی کوتاه مدتی است و ناحیه 385 تومان مقاومت نه چندان معتبر کویر به حساب می‌آید.

تحلیل بلند مدتی کویر


تحلیل تکنیکال فخوز ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

در نمدار بلند مدتی، فخوز در ناحیه حمایتی و داخل یک روند خنثی قراردارد.

در صورت از دست رفتن حمایت 490 تومان، شاهد تشکیل روند نزولی جدیدی خواهیم بود.

کات لاین رسم شده و سپس نواحی 690 تومان، مقاومت پیش روی فخوز خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، روند کوتاه مدتی فخوز نزولی بوده و از دست رفتن حمایت 490 تومان تاییدی بر این روند خواهد بود.

در صورت شکست روند نزولی، ناحیه 550 تومان اولین مقاومت پیش روی فخوز به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال بلندمدتی فخوز


تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن | ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

مطابق با تحلیل شهر بورس از روند بلند مدتی شاخص هم وزن در هفته های گذشته، این شاخص به ناحیه کف کانال نزولی واکنش نشان داد.

در تحلیل تکنیکال نمادهای بورس ، جهت تغییر روند نزولی به ساید در این شاخص، لمس ناحیه 470 هزار واحدی ضروری است

بلندمدتی شاخص هم وزن - 22 بهمن

روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نرولی است و در ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی قرار دارد.

در صورت تغییر روند، مقاومت بعدی آن در ناحیه 370 هزار واحدی خواهد بود.


ارسال نظر شما

مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

الهام چهارشنبه , 20 بهمن 1400 - 19:11

من تحلیل تکنیکال نمادهای بورس رو از این صفحه شهر بورس میبینم همیشه. لطفا تحلیل تکنیکال بورس و فرابورس رو هم آپدیت کنین. ممنون از عزیزان شهر بورس

رضا علیزاده پنجشنبه , 21 بهمن 1400 - 10:11

سلام لطفا تحلیل تکنیکال بروز از سهم خساپا بزارید