کاهش سود خالص وپترو

کاهش سود خالص وپترو

سود خالص دوره 9 ماهه شرکت سرمايه گذاری صنايع پتروشيمی (وپترو) کاهشی 154 درصدی داشت.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان