زمان مجمع وبانک مشخص شد

زمان مجمع وبانک مشخص شد

زمان مجمع وبانک مشخص شد که در آن درخصوص اساسنامه شرکت و سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری خواهد شد.