تحلیل تکنیکال ملت
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال ملت

تحلیل تکنیکال ملت در آخرین بروزرسانی 18 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال کساپا
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال کساپا

تحلیل تکنیکال کساپا در آخرین بروزرسانی 17 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال سدبیر
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال سدبیر

تحلیل تکنیکال سدبیر در آخرین بروزرسانی 16 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال دی
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال دی

تحلیل تکنیکال دی در آخرین بروزرسانی 15 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال فرابورس
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال فرابورس

تحلیل تکنیکال فرابورس در آخرین بروزرسانی 11 اردیبهشت ماه 1403 ، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو از صنعت خودرویی در آخرین بروزرسانی 10 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس در آخرین بروزرسانی 10 اردیبهشت ماه 1403 ، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن در آخرین بروزرسانی 9 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل در آخرین بروزرسانی 21 اردیبهشت ماه 1403، در ادامه تحلیل روزانه نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گرفت.

محمد رحیمی تحلیلگر سرمایه

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ