علی عباس کریمی

علی عباس کریمی، معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشد.