عملکرد صالح آبادی در بانک مرکزی
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

عملکرد صالح آبادی در بانک مرکزی

افزایش تورم و نابسامانی نرخ ارز؛ اصلی ترین انتقادات به عملکرد صالح آبادی در بانک مرکزی بود؛ رئیس کل بانک مرکزی در چهارصد و پنجاهمین روز از سمت خود برکنار شد.

اقتصاد کشور باید از انحصار دلار خارج شود
رئیس جمهور:

اقتصاد کشور باید از انحصار دلار خارج شود

رئیس جمهور در شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوق‌العاده بانک مرکزی از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند.

علی صالح آبادی

علی صالح آبادی

علی صالح‌آبادی (زاده ۱ شهریور ۱۳۵۷ در سبزوار) رئیس کل بانک مرکزی ایران است. او نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود و پس از آن، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران شد.

علی صالح‌آبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است.وی اولین رئیس سازمان بورس و بنیانگذار این سازمان بود.

صالح‌آبادی در سال ۱۳۸۵، حدودا یکسال بعـد از تصدی سمت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و براساس قانون بازار اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده بود، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه تأسیس کرد و خود با تصویب شورای عالی بورس به مدت حدود ۹ سال مسئولیت این سازمان مهم را برعهده داشت.صالح‌آبادی در ۲۵ آذر ۱۳۹۳ مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شد.

صالح‌آبادی در دوره ریاست خود بر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، کمیته فقهی این سازمان را راه‌اندازی کرد که کار آن نظارت شرعی بر بازار سرمایه بود.

همچنین وی بنیان‌گذار انجمن مالی اسلامی ایران است.

وی عضو کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مالزی نیز بوده است.

ریاست بانک مرکزی

علی صالح آبادی در ۱۴ مهر ۱۴۰۰ با تصویب هیئت وزیران و حکم سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم منصوب شد.

سوابق تحصیلی

دﮐﺘﺮی: رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 1381 تا 1386

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ: رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ـ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع)، 1378 تا 1381

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ: رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ـ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع)، 1374 تا 1378

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

1.رئیس کل بانک مرکزی ـ از مهر ۱۴۰۰

2.ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رئیس ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ـ 1393 تا 1400

3.ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ـ 1399 تاکنون

4.ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ج. ا. اﯾﺮان ـ 1396 تاکنون

5.ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ NEB ـ 1393 تا 1395

6.ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن ـ 1394 تا 1395

7.ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ـ 1393 تا 1396

8.رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـ 1393 تاکنون

9.ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ـ 1392 تا 1395

10.ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ـ 1390 تاکنون

11.رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ـ 1385 تا 1393

12.دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ـ 1384 تا 1385

13.ﻋﻀﻮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدارـ 1385 تا 1393

14.ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدارـ 1386 تا 1393

15.رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ـ 1386 تا 1393

16.رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ـ 1388 تا 1393

17.رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻻ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ـ 1387 تا 1393

18.رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮرس اﻧﺮژی اﯾﺮان ـ 1391 تا 1393

19.ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺻﻞﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدارـ 1387 تا 1393

ﺟﻮاﯾﺰ اﺧﺬ ﺷﺪه

1.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن درﺟﻪ 3 ﺧﺪﻣﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1391

2.درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ، آذر ﻣﺎه 1398

سوابق آموزشی

مدرس دروس مالی و اقتصادی در مقاطع مختلف در دانشگاه های تهران، امام صادق(ع)، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي به شرح زیر:

1.مهندسی مالی و مدیریت ریسک (کارشناسی ارشد)

2.مدیریت مالی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

3.مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار (کارشناسی ارشد)

4.بازار پول و سرمایه (کارشناسی ارشد)

5.نهادهای پولی و مالی(کارشناسی ارشد)

6.ابزارهای مالی اسلامی (دکتری)

7.بازارها و نهادهای مالی (دکتری)

8.سمینار در مسائل مالی (دکتری)

سوابق پژوهشی

1.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ.

2.ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ.

3.ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻮرس.

4.ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان.

5) Essays on Islamic Finance, (2008), Imam Sadegh University.

6.تألیف 31 عنوان مقاله علمی ـ پژوهشی در موضوعات اقتصاد، بازار سرمایه و بازارهای مالی

7.عضویت در 13 هیئت تحریریه‌ و کمیته‌ علمی

8.ارائه 12 مقاله در همایش ها و کنفرانس های علمی

9.تألیف 4 مقاله علمی لاتین در مجلات داخلی و خارجی

10.تألیف ۱۰ عنوان مقاله علمی تخصصی و گردآوری شده

11.ارائه 54 سخنرانی علمی در سمینارهای تخصصی

12.راهنمايی و مشاوره پایان نامه ها و رسالات دانشجویی بیش از 50 پايان‌نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری در دانشگاه های امام صادق (ع)، شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه آزاد اسلامی

13.تعداد 35 داوری مقاله و نظارت بر فعالیت های پژوهشی

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان