بازار سرمایه در دولت فعلی جایگاهی ندارد
داریوش روزبهانه در گفت و گو با شهر بورس؛

بازار سرمایه در دولت فعلی جایگاهی ندارد

در کنترل و قیمت های دستوری، دیپلماسی عدم ادامه مذاکرات، نبود وجود جایگاه مناسب بازارسرمایه در دولت روبه رو هستیم و تا این سه مورد حل نشود بازار با افت و خیز های فعلی ادامه خواهد داد و به معامله پایدار نخواهد رسید