فروش این خودروها ممنوع شد
توسط دیوان عدالت اداری؛

فروش این خودروها ممنوع شد

یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم قضایی درخصوص توقف نقل و انتقال خودروهای عرضه شده در مزایده سال گذشته سازمان مالیاتی را صادر کرد.