مزایده 671 دستگاه خودروی خارجی

مزایده 671 دستگاه خودروی خارجی

ثبت نام برای شرکت در این مزایده برای خرید، از امروز لغایت ۲۰ دی ماه امکانپذیر بوده و بازگشایی پاکات به صورت غیرحضوری در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری صورت می پذیرد.