مسیر روشن در انتظار حپارسا

مسیر روشن در انتظار حپارسا

مالکیت عمده این شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر است که باتوجه به فعالیت این هلدینگ در زمینه محصولات پتروشیمی، می‌تواند برای شرکت حپارسا در حمل و نقل محصولات زیرمجموعه‌های هلدینگ غدیر فرصت‌های خوبی را به وجود آورد.