توقف بخشی از فعالیت بجهرم

توقف بخشی از فعالیت بجهرم

شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (بجهرم) طی یک برنامه زمانبندی شده مشخص و پس از سپری شدن مدت زمان معینی از کارکرد واحدهای تولیدی اقدام به تعمیرات اساسی واحدهای تولید برق خود می نماید.