سیاست انقباضی بانک مرکزی مانعی برای تامین مالی شرکت‌ها از بانک
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

سیاست انقباضی بانک مرکزی مانعی برای تامین مالی شرکت‌ها از بانک

توپچی پور گفت: در شرایط فعلی و با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی، بانک‌ها در اعطای وام سرسختانه رفتار می‌کنند و امکان استفاده از تسهیلات آنها وجود ندارد اما بازار سرمایه به خوبی این مشکل را برطرف کرده است.