بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر سود شرکت‌های بورسی

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، احمد جواهری در گفت‌وگویی، با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه در شرکت‌ها یک روش تامین مالی محسوب می‌شود، توضیح داد: یکی از اهداف شرکت هایی که وارد بازار سرمایه می شوند، تسهیل تامین مالی است. شرکت هایی که در بازار سرمایه نیستند، برای تامین مالی عموما به استراض روی