تحلیل بورس امروز ۲ آبان ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۲ آبان ۱۴۰۲

رویا ذبیحی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۲

علیرضا سلیمان محمدی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۲

سعید ابراهیمی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.    

تحلیل بورس امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۲

مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۲

حسین کریمی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۲

حسن کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۲

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

تحلیل بورس امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۲

تحلیل بورس امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۲

فاطمه صادقی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت ‌امروز بورس تهران پرداخت. این تحلیل را در پادکست امروز شهر بورس بشنوید.  

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ