مالکان خودروهای لوکس مشمول پرداخت مالیات هستند

مالکان خودروهای لوکس مشمول پرداخت مالیات هستند

مالکان خودروهای لوکس تا 1/5 میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان ; یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان; 2 درصد و تا میلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان ; سه درصد باید مالیات پرداخت کنند.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاتامین سرمایه نوین