سازمان بورس را منحل کنید/ جیب دولت قبلی در بورس پُر شد، نه دولت فعلی
دبیر کمسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با شهر بورس:

سازمان بورس را منحل کنید/ جیب دولت قبلی در بورس پُر شد، نه دولت فعلی

دبیر کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اگر اعتماد به بازار برنگردد، سازمان بورس منحل شود بهتر است»، گفت: در ماجرای بورس، جیب مردم خالی و جیب دولت پُر شد؛ البته دولت گذشته، نه دولت فعلی.