منابع ارزی ایران در بانک عراقی آزاد شد + سند

منابع ارزی ایران در بانک عراقی آزاد شد + سند

وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به کلیه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک tbi عراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.

گروه دارویی

گروه دارویی

اهمیت بهداشت و درمان در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها به دنبال گسترش شبکه بهداشت و درمان در کشور خود بوده اند. یکی از مصادیق پیشرفت در حوزه بهداشت، صنعت تولید دارو است که کشورهای پیشرو را از سایرین جدا می کند و علاوه بر تامین داروی لازم برای نظام بهداشت و درمان خود، امکان صادرات به کشورهای دیگر را نیز فراهم می کند و باعث رشد اقتصادی کشورهای مذکور می شود. اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفته است که بخش های دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری های بزرگی را در این حوزه انجام داده اند. در ایران نیز با الگوبرداری از کشورهای دارای تکنولوژی، شرکت های متعددی در زمینه داروسازی به وجود آمده اند و همین موضوع باعث تشکیل گروه مواد و محصولات دارویی در بازار سرمایه شده است؛ که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

تاریخچه صنعت داروسازی در ایران

داروسازی سنتی از قرن ها پیش در ایران رواج داشته است؛ اما آنچه که به عنوان صنعت داروسازی مدرن با استفاده از تکنولوژی های جدید نامیده می شود را در فعالیت های دکتر عبیدی بایستی جستجو کرد. دکتر عبیدی که به پدر داروسازی ایران معروف است، نخستین کارخانه داروسازی ایران را در سال 1325 تاسیس کرد.

افزایش شرکت های داروسازی در ایران

پس از تاسیس اولین کارخانه داروسازی در ایران، شرکت های متعدد چند ملیتی وارد این بازار شدند و صنعت داروسازی در ایران را گسترش دادند. با وقوع انقلاب اسلامی و خارج شدن شرکت های چند ملیتی از ایران، بسیاری از شرکت های تولید کننده دارو در ایران به دولت واگذار شدند.

تشکیل گروه مواد و محصولات دارویی در بازار سرمایه

پس از انقلاب و با سیاست های خودکفایی در زمینه داروسازی، شرکت های مختلفی در این حوزه تاسیس شدند و همچنین شرکت های تولید کننده دارو نیز که از قبل فعالیت داشتند، به روز رسانی شدند. بنابراین با سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت داروسازی توسط بخش های دولتی و خصوصی، کارخانه های تولید کننده دارو روز به روز گسترش یافتند و از سوی دیگر نیز صاحبان این صنایع به دنبال فعالیت در بازاری شفاف و حرفه ای بودند که با توجه به بسترهای خوبی که در بازار سرمایه برای شرکت ها در نظر گرفته شده بود، این صنایع را به سمت پذیرش در بازار سرمایه هدایت کرد؛ به همین دلیل گروهی تحت عنوان «گروه مواد و محصولات دارویی» در بازار سرمایه تشکیل شد. در حال حاضر شرکت های مختلفی در این گروه فعالیت می کنند و با توجه به ارزش بازار آن، به عنوان یک گروه متوسط شناخته می شود.

شرکت های پذیرفته شده در گروه مواد و محصولات دارویی

شرکت های متعددی در این گروه پذیرفته شده اند و به طور کلی آن ها را می توان به دو دسته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تقسیم کرد.

شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

 • گروه دارويی بركت (بركت)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • ایران دارو (ديران)- بازار دوم بورس
 • داروسازی‌ امين‌ (دامين)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • داروسازی‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • دارويی‌ لقمان‌ (دلقما)- بازار دوم بورس
 • داروسازی‌ روزدارو (دروز)- بازار دوم بورس
 • سرمايه گذاری دارويی تامين (تيپيكو)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • داروسازی‌ اكسير (دلر)- بازار دوم بورس
 • داروسازی زهراوی‌ (دزهراوی)- بازار دوم بورس
 • سرمايه‌ گذاری‌ البرز، هلدينگ‌ (والبر)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام)- بازار دوم بورس
 • داروسازی‌ سينا (دسينا)- بازار دوم بورس
 • داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه)- بازار دوم بورس
 • توليد مواد اوليه داروپخش‌ (دتماد)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • داروسازی‌ كوثر (دكوثر)- بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
 • سرمايه گذاری شفادارو (شفا)- بازار دوم بورس
 • لابراتوار داروسازی دكترعبيدی‌ (دعبيد)- بازار دوم بورس
 • گروه دارويی سبحان (دسبحا)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • دارويی‌ رازک‌ (درازک)- بازار دوم بورس
 • داروپخش‌، هلدينگ‌ (وپخش)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • سبحان دارو (دسبحان)- بازار دوم بورس
 • شيمی‌ دارویی‌ داروپخش‌ (دشيمی)- بازار دوم بورس
 • داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا)- بازار دوم بورس
 • كيميدارو (دكيمی)- بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
 • البرز دارو (دالبر)- بازار اول (تابلوی اصی) بورس
 • كارخانجات داروپخش‌ (دارو)- بازار دوم بورس
 • پارس‌ دارو (دپارس)- بازار دوم بورس
 • داروسازی‌ ابوريحان‌ (دابور)- بازار دوم بورس
 • فرآورده های‌ تزريقی ايران‌ (دفرا)- بازار دوم بورس

شرکت های دارویی پذیرفته شده در فرابورس ایران

 • داروسازی سبحان انكولوژی (دسانكو)- بازار دوم فرابورس
 • داروسازی توليد دارو (دتوليد)- بازار اول فرابورس
 • توليد و صادرات ريشمک (ريشمک)- بازار اول فرابورس
 • توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول)- بازار اول فرابورس
 • مواد اوليه دارويی البرز بالک (دبالک)- بازار اول فرابورس
 • دارويی ره آورد تامين (درهآور)- بازار اول فرابورس
 • پخش البرز (پخش)- بازار دوم فرابورس
 • داروسازی آوه سينا (داوه)- بازار اول فرابورس
 • توزيع دارو پخش (دتوزيع)- بازار دوم فرابورس
 • شركت كی بی سی (كی بی سی)- بازار دوم فرابورس
 • داروسازی كاسپين تامين (كاسپين)- بازار دوم فرابورس
 • داروسازی تهران شيمی (شتهران)- بازار پايه نارنجی فرابورس
 • الحاوی (دحاوی)- بازار پايه زرد فرابورس
 • پخش هجرت (هجرت)- بازار دوم فرابورس
 • داروسازی شهيد قاضی (دقاضی)- بازار پايه زرد فرابورس
 • داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌)- بازار پايه نارنجی فرابورس
 • شيرين دارو (دشيری)- بازار پايه زرد فرابورس
 • داروسازی دانا (ددانا)- بازار اول فرابورس
 • پخش رازی (درازی)- بازار اول فرابورس
 • آنتی بيوتيک سازی ايران (بيوتيک)- بازار دوم فرابورس