مزایده کقزوی نتیجه ای نداشت

مزایده کقزوی نتیجه ای نداشت

شرکت شیشه قزوین (کقزوی) از مزایده عمومی فروش  شش دانگ قطعه زمین متعلق به شرکت سهامی شیشه قزوین واقع در مشهد نتیجه ای بدست نیاورد.