نتیجه حضور کرومیت در مزایده مشخص شد

نتیجه حضور کرومیت در مزایده مشخص شد

شرکت توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا (کرومیت) نتایج شرکت در مزایده شماره 5002000113000002 مربوط به درخواست اکتشاف کرومیت در محدوده داورزن را اعلام کرد.