نتیجه مزایده کرمان منتشر شد

نتیجه مزایده کرمان منتشر شد

شرکت سرمايه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) نتایج مزایده فروش 40 درصد از سهام کارتن البرز را اطلاع رسانی کرد.

کرمان مزایده برگزار می کند

کرمان مزایده برگزار می کند

شرکت سرمايه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) در نظر دارد طی یک مزایده 40 درصد از سهام شرکت کارتن البرز را واگذار نماید.