چکام مجمع دارد

چکام مجمع دارد

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سهامداران شرکت را به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد.