زیان 114 درصدی چکارن

زیان 114 درصدی چکارن

شرکت کارتن ایران (چکارن) در صورت های مالی تلفیقی شرکت از زیان 114 درصدی شرکت خبر داد.

چکارن مزایده فروش دارد

چکارن مزایده فروش دارد

شرکت کارتن ایران (چکارن) در نظر دارد مزایده فروش دودستگاه خودرو سواری کیا سراتو متعلق به شرکت را برگزار کند.