تغییر در سهامدار عمده چدن

تغییر در سهامدار عمده چدن

حسین انصاری شورجه یکی از سهامداران شرکت تولیدی چدن سازان (چدن) 2.5 درصد از سهام خود را به شرکت توسعه اقتصادی سرزمین ایرانیان واگزار کرد.

افزایش فروش 96 درصدی چدن

افزایش فروش 96 درصدی چدن

گزارش یک ماهه شرکت تولیدی چدن سازان افزایش فروش 95 درصدی را در شهریور 1402 نسبت به مشابه سال مالی قبل نشان می دهد.