محل برگزاری مجمع چخزر تغییر کرد
طبق اعلام شرکت صنایع چوب خزر کاسپین؛

محل برگزاری مجمع چخزر تغییر کرد

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین اعلام کرد که محل برگزاری مجمع چحزر که هفته آینده برگزار خواهد شد؛ تغییر کرد.