تبیین نقش چادرملو در اقتصاد ایران
در بازدید اصحاب هنر و نویسندگان حوزه هنری؛

تبیین نقش چادرملو در اقتصاد ایران

در بازدید اصحاب هنر و نویسندگان حوزه هنری از مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو مدیران این شرکت به تبیین نقش چادرملو در اقتصاد ایران پرداختند.