پدرخش مجمع دارد

پدرخش مجمع دارد

شرکت توليدی و صنعتی درخشان تهران (پدرخش) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز سه شنبه 24 بهمن ماه برگزار کند.