هیئت مدیره پتایر تغییر کرد

هیئت مدیره پتایر تغییر کرد

شرکت تولیدی ایران تایر (پتایر) تغییرات ایجاد شده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.