ولتجار مزایده دارد

ولتجار مزایده دارد

شرکت واسپاری تجار ايرانيان (ولتجار) املاک مازاد شرکت را بخ مزایده فروش گذاشته است.