فک رهن دارایی های وصنا

فک رهن دارایی های وصنا

شرکت سرمايه گذاری گروه صنايع بهشهر ايران (وصنا) بخشی از سهام بانک اقتصاد نوین خود را به نفع هلدینگ توسعه بهشهر وثیقه قرار داد.

نتیجه دعوی علیه وصنا چه شد؟

نتیجه دعوی علیه وصنا چه شد؟

شرکت سرمايه گذاری گروه صنايع بهشهر ايران (وصنا) از ابطال و نقض رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری در خصوص پروژه ساختمانی مروارید بهشهر خبر داد.