مزایده وشهر بی نتیجه بود

مزایده وشهر بی نتیجه بود

بانک شهر (وشهر) در نظر داشت 40 رقبه از املاک مازاد شرکت را در مزایده به فروش رساند که نتیجه ای از مزایده برای بانک حاصل نشد.