وسرمد افزایش سرمایه می دهد
مدیرعامل بیمه سرمد خبر داد:

وسرمد افزایش سرمایه می دهد

مدیرعامل بیمه سرمد از تصمیم هیئت مدیره برای افزایش سرمایه وسرمد تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال، از محل آورده نقدی خبر داد.