دو مجمع در یک روز برای وثنو

دو مجمع در یک روز برای وثنو

شرکت سرمايه گذاری ساختمان نوين (وثنو) در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه  و مجمع عمومی فوقالعاده شرکت را در روز سه شنبه 14 آذر ماه در یک مکان برگزار کند.

وثنو مجمع دارد

وثنو مجمع دارد

شرکت سرمايه گذاری ساختمان نوين (وثنو) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز سه شنبه 14 آذر ماه برگزار کند.