مزایده وتوسم نتیجه ای نداشت

مزایده وتوسم نتیجه ای نداشت

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم) معادل 8,3 درصد از سهام شرکت ثمسکن را به مزایده فروش گذاشته بود که نتیجه ای حاصل نکرد.