وبشهر مزایده برگزار می کند

وبشهر مزایده برگزار می کند

شرکت توسعه صنايع بهشهر (وبشهر) در نظر دارد39  درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) را به مزایده فروش بگذارد.

تغییرات در هیئت مدیره وبشهر

تغییرات در هیئت مدیره وبشهر

شرکت توسعه صنایع بهشهر از تغییر در اعضای هیئت مدیره وبشهر خبر داد. بر این اساس اسامی اعضای جدید هیئت مدیره اعلام شد.