مزایده نمرینو نتیجه نداشت

مزایده نمرینو نتیجه نداشت

شرکت کارخانجات ایران مرینوس مزایده املاک شرکت را در کدال درج کرد اما مزایده نمرینو به دلیل عدم کسب نصاب شرکت کنندگان بی نتیجه ماند.