تاثیر تعطیلی یکشنبه بر بورس چیست؟
مدیر اجرایی کارگزاری ملل پویا مطرح کرد؛

تاثیر تعطیلی یکشنبه بر بورس چیست؟

نرگس توانایی مدیر اجرایی کارگزاری ملل پویا پیش‌بینی کرد که روند کم رمق بازار سرمایه ادامه یابد و تعطیلی یکشنبه بر کم رمقی معاملات اضافه کند.