در صورت کاهش سود بانکی، نقدینگی جدید به بورس وارد خواهد شد
کارشناس بازار سرمایه:

در صورت کاهش سود بانکی، نقدینگی جدید به بورس وارد خواهد شد

مهدی حیدرزاده گفت: جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی دلایل متعددی دارد که نرخ سود بانکی یکی از مقصران اصلی این جریان است و تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد، سرمایه جدیدی به بازار سهام وارد نمی‌شود.

نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی

نرخ سود بین بانکی چیست؟

بازار بین بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه مدت خود به بانک مرکی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند.

چرایی نرخ بهره بین بانکی

بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کنند.

بانک‌ها برای اینکه برای حل این مشکل به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است.

سررسید وام های بین بانکی چقدر است؟

عمده وام های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثرا وام‌های یک شبه بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند.

بازار بین بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند.

عوامل افزایش و کاهش نرخ سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا نوسانی بوده، به طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس.

تاثیر افزایش برخ بهره بین بانکی بر بازار بورس

بازار بین بانکی کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند، در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. نرخ بهره در بازار بین بانکی به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها مانند نرخ بهره سپرده، تسهیلات، اوراق دولتی و… جهت می‌دهد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان