در صورت کاهش سود بانکی، نقدینگی جدید به بورس وارد خواهد شد
کارشناس بازار سرمایه:

در صورت کاهش سود بانکی، نقدینگی جدید به بورس وارد خواهد شد

مهدی حیدرزاده گفت: جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی دلایل متعددی دارد که نرخ سود بانکی یکی از مقصران اصلی این جریان است و تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد، سرمایه جدیدی به بازار سهام وارد نمی‌شود.