پیش بینی بازار مسکن در سال 1402

پیش بینی بازار مسکن در سال 1402

به گفته کارشناسان سال آینده بهترین بازار، بازار ملک و زمین است بر این اساس در این گزارش به پیش بینی بازار مسکن در سال 1402 پرداخته شده است.