هیئت مدیره فنر معرفی شد

هیئت مدیره فنر معرفی شد

شرکت پارس فنر تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.